Glumslöv skola är Qualiscertifierade

Som tredje skola och med den högsta poängen i Landskrona stad har Glumslöv skola blivit Qualiscertifierad efter en extern granskning av dess verksamhet.

 Qualis är ett verktyg som alla skolor i Landskrona stad använder för att kvalitetssäkra sin verksamhet och för att förbättra verksamheten på ett systematiskt sätt.

Granskningen av Glumslöv skola uppvisar att skolan har en jämn och god kvalitet. Skolan når 88 poäng och minst steg 3 på samtliga kvalitetsområden varför skolan blivit certifierad enligt Qualiskriterierna. Gränsvärdet för certifiering ligger på 60 poäng.

– Vi är väldigt glada över att ha uppnått certifieringen som ett resultat av personalens, elevernas, styrelsens och föräldrarnas arbete och engagemang för att skapa en bra skola i Glumslöv. Vi ser certifiering som en bekräftelse och uppmuntran för vårt medvetna arbete att skapa ett livslångt lärande för alla våra elever, säger Monica Sandell, rektor på Glumslöv skola.

I oktober genomfördes på Glumslöv skola en extern granskning av verksamheten. Inför granskningen genomförde alla arbetslag och skolans ledning en självvärdering av Qualis kvalitetskriterier inom elva områden. Utbildade granskare gjorde under två dagar besök på Glumslöv skola och besökte lektioner/arbetspass samt intervjuade sex grupper av ledning, personal, elever och vårdnadshavare.

Granskningen resulterade i en genomarbetad och omfattande rapport som visar skolans styrkor och förbättringsområden, denna fungerar som ett underlag för fortsatt systematiskt kvalitetsarbete. Granskarna skriver i rapporten att Glumslöv skola uppvisar en god kvalitet i verksamheten, med särskild hög nivå inom områdena Kunskap och färdigheter, Trygghet och trivsel, Organisation, Resursutnyttjande och Image.

– Vårt mål är fyra certifierade per år. Glumslövs skola är nummer tre och med den högsta poängen. Det visar att skolan har hög kvalitet, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Skolornas personal utvärderar regelbundet sin verksamhet. Till hjälp används enkäter med frågor till elever, föräldrar och personal. Ledning och arbetslag gör även självvärderingar med hjälp av Qualiskriterierna.

Qualis i skolan är ett nationellt system som omfattar två processer – huvudprocesser och stödprocesser.

Huvudprocesserna består av fem områden: trygghet och trivsel, elevernas ansvar för eget lärande, arbetssätt och lärarroll, kunskaper och färdigheter samt delaktighet. Huvudprocesserna är skolans uppdrag enligt gällande läroplan. Stödprocesserna består av sex områden: organisation, styrning och ledarskap, kommunikation, kompetens, resursutnyttjande och image.

Stödprocesserna är de delar av skolans verksamhet som är en förutsättning för hög kvalitet i skolans uppdrag. Till varje område finns kriterier kopplade till sju steg i en trappa. Ju högre steg i trappan en skola når, desto högre kvalitet i arbetet har skolan.

Tidigare i år har Sandåkerskolan och Selma Lagerlöfgymnasiet blivit Qualiscertifierade.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén