Historielärare börjar forskningscirkel

Centrum för arbetarhistoria i Landskrona startar onsdag den 5 oktober, i samarbete med utbildningsförvaltningen, en forskningscirkel för stadens historielärare.

En forskningscirkel bygger på studiecirkelns idé om att alla deltagare har något att bidra med, men till skillnad från denna resulterar forskningscirkeln i att ny kunskap produceras. Syftet med att bilda forskningscirkel för historielärare är att under kvalificerad ledning av forskare synliggöra hur man kan arbeta med eleverna i ett undersökande arbetssätt i historieämnet.

Leds av professor från Lunds universitet

Forskningscirkeln kommer att ledas av professor Lars Berggren, Lunds universitet. Sju historielärare i Landskrona kommer delta i cirkeln. Fyra från gymnasieskolan och tre från grundskolan. De kommer att träffas en gång i månaden under hela läsåret 2011-2012.

Utvecklar undervisningen i historia

– Det är mycket glädjande att stadens skolor kan dra nytta av Lunds universitet och Centrum för arbetarhistoria. Vi har många satsningar på gång där skola och forskning möts i Landskrona. Detta kommer utveckla historieundervisningen med utgångspunkt från de nya kurs- och ämnesplanerna, säger Tomas Johansson, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

Lyfter fram historiemedvetande

Historia är ett ämne som idag står starkare än tidigare, inte minst därför att historia blivit ett ämnesgemensamt ämne (före detta kärnämne) på gymnasieskolan. I de nya kurs- och ämnesplanerna i historia för såväl grund- som gymnasieskolan lyfts bland annat betydelsen av nutidshistoria fram liksom aspekter som historieanvändning och historiemedvetande.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén