Information om hembesöksprojektet

Den kommunala socialtjänsten har ett övergripande ansvar att hålla sig väl förtrogen med medborgarnas levnadsvillkor på orten. Det är angeläget att socialtjänsten i ett så tidigt skede som möjligt kan uppmärksamma brister och svårigheter i människors livsföring för att på så sätt kunna förebygga bestående sociala problem.

Landskrona stad har i förhållande till kommunens storlek en hög andel bidragstagare och barnfattigdomen är utbredd. Sedan hösten 2010 driver Enheten för Försörjningsstöd ett Hembesöksprojekt för att genom ett uppsökande arbetssätt skapa en bild av hur levnadsvillkoren ser ut för de många hushåll som tvingas söka ekonomiskt bistånd. Hembesöken erbjuds till alla som ansöker om försörjningsstöd som en del i utredningsarbetet. Hembesöken är ett erbjudande och de flesta sökande har accepterat besöket.

Värdefullt med hembesök

För många sökande har hembesöken varit värdefulla. Hembesöksgruppen kan hjälpa den sökande med ansökningsförfarandet och lämna övergripande information om socialtjänstens service och utbud.  Erfarenheten från projektet visar att många bidragstagare lever i undermåliga och dålig underhållna bostäder. För den som har betalningsanmärkningar är utbudet på bostadsmarknaden mycket begränsat och valmöjligheter saknas. I dessa fall kan Hembesöksgruppen informera den sökande om dennes rättigheter i förhållande till t.ex. fastighetsägare. Hembesöksgruppen har också uppmärksammat att det finns många barn som materiellt inte får sina grundläggande behov tillgodosedda då det saknas både sängar, kläder och leksaker i hemmet. Dessa barn har socialtjänsten ett ansvar att särskilt uppmärksamma och bistå.  Hembesöksgruppen har också träffat både barn och psykiskt sjuka som far illa och har kunna lämna denna information vidare till myndighet som kan erbjuda fortsatt hjälp.

Hembesök för att undvika akuta situationer

I socialtjänstens uppdrag ingår också att säkerställa att rätt bistånd utges till rätt person. Den som inte kan tillgodose sina behov på annat sätt kan vara berättigad till försörjningsstöd. I detta sammanhang kan hembesöken fungera som en del i utredningen. En sökande som t.ex. uppger sig stå helt utan medel kan efter ett hembesök beviljas ett direkt bistånd för att undvika att en akut situation uppstår.

Positiva effekter av hembesöken

Hembesök ingår som en naturlig del inom det sociala fältets verksamhetsområde. I Landskrona Stad är hembesök i samband med ansökan om försörjningsstöd en ny arbetsmetod men mot bakgrund av de stora positiva effekter projektet redan visat finns ambitioner att fortsätta att bedriva denna verksamhet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén