Klart för ingenjörsutbildning på Teknikcollege i Landskrona!

Landskrona först med Yrkeshögskoleutbildning till Collegeingenjör. Landskrona främst i landet med yrkesinriktad utbildning. Teknikcollege unikt i Sverige med sammanhängande teknikutbildning.

Teknikcollege i Landskrona blir unikt i Sverige med sammanhängande teknikutbildning
från grundskola till yrkeshögskola. I dagarna blev det klart med utbildningsmöjlighet
till Collegeingenjör efter gymnasial utbildning med teknisk inriktning. Styrgruppen för Teknikcollege kunde vid sitt senaste sammanträde glädja sig åt att det är klart för ingenjörsutbildning som en förlängning av gymnasiets yrkesförberedande bygg- och industriprogram där redan idag de flesta elever får anställning efter avslutade studier.

Företagen i Landskrona har väntat på detta länge
Företagsrepresentanterna i Teknikcolleges styrgrupptog emot meddelandet om ingenjörsutbildning mycket positivt.

- Detta har vi väntat på länge", säger Göran Green, vd på elinstallationsföretaget GC-gruppen i Landskrona. Nu kan vi erbjuda våra elever en företagsanpassad teknikutbildning från grundskolan till ingenjörsutbildning.

- Att erbjuda en sammanhängande teknikinriktad och yrkesförberedande utbildningsmöjlighet är positivt för hela kommunen, säger stadsdirektör Peter Billquist. Möjligheterna för ungdomarna att studera och få arbete efter avslutad utbildning ökar med denna unika sammanhängande teknikutbildning i Landskrona.

Fler behöriga och motiverade elever
Med motiverade elever redan från grundskolan minskar vi även antalet Priv-elever säger utbildningsdirektör Tomas Johansson. Priv står för "programinriktad individuellt program" och innebär att eleven läser upp betygen som saknas samtidigt som han eller hon går ett vanligt program. Priv-eleverna har utökad studietid, får extra stöd och kräver alltså mer personalresurser vilket i slutändan innebär högra kostnader för kommunen.

För ytterligare information, kontakta: Göran Green, ordförande i styrgruppen för Teknikcollege Västra Skåne, tel: 0418-48 88 20, mail: goran@gcgruppen.com

SÅ HÄR SER UTBILDNINGSMÖJLIGHETERNA UT

Grundskola med Juniorcollege
I samarbete mellan grundskolan och gymnasiet har BUN tidigare gett klartecken till nya
profilklasser i årskurserna 7-9 med yrkesinriktning från hösten 2010. Målet är att få fler godkända betyg från nian genom att locka med arbetstillfällen inom bygg-, el-, industri-
och vårdsektorn i den fortsatta gymnasiala utbildningen. Möjligheten att studera vidare skall erbjudes till alla gymnasiala utbildningar.

Gymnasialt Teknikcollege
Teknikcollege är huvudsakligen inriktad på yrkesförberedande program med siktet inställt på anställbarhet efter avslutade studier. Teknikcollege har ett bra samarbete med näringslivet och
håller en hög kvalitet på arbetsförlagd utbildning. Detta innebär att man även ger företagen en möjlighet att påverka utbildningen. Eleverna studerar teoretiskt på gymnasial nivå och jobbar med handledare som en del av företaget. Den gymnasiala utbildningen ger möjlighet till jobb direkt och/eller behörighet till vidare studier vid olika ingenjörsutbildningar. Utbildningarna skall även arbeta med en profil mot miljöfrågor och det hållbara samhället.

Yrkeshögskoleutbildning till Collegeingenjör i Landskrona.
Utbildningen som startar till hösten omfattar 25 studieplatser och fyller tomrummet mellan nuvarande tekniska gymnasieutbildningar och högskolans tekniska utbildningar som har funnits sedan den fyraåriga tekniska linjen försvann. Ett av syftena med utbildningen är att bli en eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning vilken har ett modernt arbetssätt och ger
moderna och adekvata kunskaper. En collegeingenjör ska kunna arbeta som ingenjör på ”mellannivå”. Exempel på yrkesroller efter utbildningen är konstruktör, produktionstekniker,
processingenjör, kvalitetstekniker och kvalitetsingenjör enligt Enoch Thulingymnasiets rektor Thora Skulisdottir.

Collegeingenjörutbildning med entreprenörsanda
Entreprenörsandan präglar utbildningens alla delar, såväl skolbundna som arbetslivsanknutna och ger den studerande de redskap som behövs för att lyckas i yrket. Den studerande uppmuntras till kreativitet och egna idéer, aktiv problemlösning och initiativtagande. Genom kursen Produktionsekonomi får de studerande praktiska och teoretiska företagsekonomiska kunskaper för att starta och driva verksamhet inom yrkesområdet.

BASFAKTA:
Teknikcollege Västra Skåne är ett kompetenscentra som erbjuder ungdomar och vuxna tekniska och processinriktade utbildningar på alla nivåer med inriktning mot teknikintensiva branscher. Och andra företag i materialflödet för tillverkande industri. Utbildningarna på gymnasial och eftergymnasial nivå är kopplade till de regionala företagens profil. Teknikcollege skall ta fasta på teknikföretagens framtida behov och ge en effektiv användning av utbildningsresurser. Alla utbildningar skall ge en nära koppling mellan praktik och teori. Eleverna/studerande skall vara knutna till ”fadderföretag”, som skall möjliggöra en individuell plan för eleven/studerande.

De eftergymnasiala utbildningarna syftar till att ge individen en yrkesutbildning av hög kvalitet för de olika yrkesroller som erbjuds inom teknikföretag. Företagen skall ges stora möjligheter att påverka utbildningarna så att de bättre matchar företagens behov. Under utbildningstiden är målet att alla elever/studerande kan erbjudas feriejobb på något av de samverkande företagen. Förutsättningen är godkända skolresultat. Konkreta mål sätts upp årsvis av styrgruppen för Teknik College Västra Skåne. Styrgruppen följer också upp måluppfyllelsen för de olika utbildningarna.

Utbildningar Inom Teknik College Västra Skåne skall alla kompetensbehov som företagen har lyftas upp och finna sina utbildningsmässiga vägar inom ramen för de nationella styrdokumenten. De gymnasieprogram som utgör basen är teknikprogrammet, industriprogrammet ,elprogrammet och fordonsprogrammet Även gymnasiala utbildningar inom administration, marknadsföring, ekonomi, logistik och lager skall utvecklas. Teknik College Västra Skåne skall även anordna gymnasiala yrkesutbildningar inom ramen för det s.k. yrkesvux. Teknik College Västra Skåne skall även arbeta för nära samarbete med Campus Helsingborg och Lunds universitet samt möjliggöra för elever/studerande från de olika utbildningarna att få full behörighet för fortsatta studier. Teknik College Västra Skåne skall anordna kompetensutveckling för de samverkande företagen.

Intresse för utbildningarna Inom Teknik College Västra Skåne kommer företag och utbildningsanordnare tillsammans aktivt arbeta för att öka intresset bland unga och vuxna för utbildningar inom området. Detta innebär samverkan med grundskolans tidigare år, kompetensutveckling på företagen av lärare och studie-och yrkesvägledare m.m

För ytterligare information om teknikcollege, kontakta: Thora Skuladottir, Rektor för Enoch Thulingymnasiet, tel: 0418- 47 05 25, mob: 0709-47 05 25, mail: thora.skuladottir@lks-gy.org
Hemsida: www.teknikcollege.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén