Kommunstyrelsen 10 november

På dagens sammanträde beslutade man bland annat om ett flertal markanvisningsavtal som ska vidare till kommunfullmäktige för godkännande.

Markanvisningsavtal med Serneke Projektstyrning AB för del av Tomaten 1 och Borstahusen 1:1 för byggnation av flerbostadshus

Som en del av utbyggnadsområdet i Borstahusen planläggs ett område i dess östra del, kallat etapp 2 B, som ligger mellan Segergatan och Hälsingborgsvägen. Planförslaget består av 16 fribyggartomter för byggande av friliggande enbostadshus samt möjlighet att bygga flerbostadshus.

Serneke Projektstyrning AB har anmält intresse för att uppföra flerbostadshusen. Bolaget har tagit fram ett förslag i enlighet med planförslaget som innebär att tre flerbostadshus i fem våningar plus vind byggs. Varje hus beräknas innehålla 20 - 30 lägenheter, vilket innebär att avtalet möjliggör att 60 – 90 lägenheter uppförs som bostadsrätter eller äganderätter.

Avtalet innebär att bolaget får option på att köpa marken i 24 månader från det att detaljplanen vinner laga kraft. Bolaget betalar totalt 12 600 000 kronor för marken. Bolaget ska även betala 200 000 kronor för del i stadens plankostnader, fastighetsbildningskostnader och samtliga anslutningsavgifter.

Orienteringskarta. Rött markerar platsen för markreservationssavtal med Serneke Projektstyrning ABOrienteringskarta. Rött markerar platsen för markanvisningsavtal med Serneke Projektstyrning AB.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna markanvisningsavtal gällande delar av fastigheterna Tomaten l och Borstahusen l:1 mellan staden och Serneke Projektstyrning AB.

Markanvisningsavtal med Svenska Handelsfastigheter AB för del av Borstahusen 1:10 för etablering av livsmedelsbutik

Det finns en antagen detaljplan som innehåller möjlighet till etablering av en livsmedelsbutik för fastigheten Borstahusen 1:10. Fastigheten ligger utmed Hälsningborgsvägen och i anslutning till den nya gatan Kung Hans väg som just nu byggs.

Svenska Handelsfastigheter är specialiserade på att utveckla handelsplatser och vill nu bygga en livsmedelsbutik på fastigheten. Markanvisningsavtalet ger bolaget en option att köpa fastigheten inom 14 månader

Om bolaget utnyttjar sin option ska de betala totalt 5,1 miljoner kronor för fastigheten.

Orienteringskarta. Rött markerar platsen för markreservationssavtal med Svenska Handelsfastigheter AB.Orienteringskarta. Rött markerar platsen för markanvisningsavtal med Svenska Handelsfastigheter AB.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna markanvisningsavtal med LSTH Svenska Handelsfastigheter AB gällande fastigheten Landskrona Borstahusen 1:10.

Markreservationsavtal med Landskronahem AB för del av Asmundtorp 1:275 för byggnation av hyresrätter

AB Landskronahem vill bygga fler hyresrätter i Asmundtorp på mark som idag ägs av Landskrona stad. För att säkerställa bolagets möjlighet att genomföra utbyggnadsplanerna har ett markreservationsavtal tagits fram som ger bolaget ensamrätt att under 6 månader från kommunfullmäktiges beslut förhandla med staden om ett markköp.

Orienteringskarta. Rött markerar platsen för markreservationsavtal med Landskronahem AB.Orienteringskarta. Rött markerar platsen för markreservationsavtal med Landskronahem AB.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande sexmånaders markreservationsavtal mellan AB Landskronahem och Landskrona stad.

samt att ge mark- och exploateringschefen rätt att vid behov förlänga markreservationsavtalet, dock max ytterligare sex månader.

Markanvisningsavtal med Borstahusen projekt AB för del av Borstahusen 1:1 angående uppförande av radhusbostäder.

Detaljplan för del av Borstahusen 1:1 - Bovieran är under framtagande och ska möjliggöra byggande av olika typer av bostäder. Ett område inom planen innehåller ett projekt där Borstahusen projekt AB avser bygga 33 radhus med bostadsrätt. Bolaget behöver säkerställa sin rätt att förvärva marken innan de börjar sälja sitt planerade projekt och därför har ett markanvisningsavtal tagits fram.

För markanvisningen betalar bolaget en optionsavgift på 250 000 kronor. Markanvisningen gäller i 15 månader från det att detaljplanen börjar gälla. Om markköpet genomförs ska bolaget betala totalt 16,5 miljoner kronor.


Orienteringskarta. Röd pil visar platsen för markanvisningsavtal med Borstahusen projekt AB.Orienteringskarta. Röd pil visar platsen för markanvisningsavtal med Borstahusen projekt AB.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna markanvisningsavtal med Borstahusen projekt AB gällande del av Borstahusen 1:1 

samt att bemyndiga mark- och exploateringschefen att vid behov förlänga markanvisningsavtalet med upp till 12 månader på samma villkor.

Igångsättningsbeslut för utveckling av Landskrona station

Under 2016 är det planerat att påbörja byggandet av kiosk och vänthall vid stationen. För detta har kommunfullmäktige avsatt 6,7 miljoner kronor i budget 2016 som investeringsram samt 874 000 kronor som driftram per år för vänthallen. För att starta byggnationen krävs igångsättningsbeslut av kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för byggnation av vänthall och kiosk vid stationen inom ramen för anslaget som beviljats av kommunfullmäktige.

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr