Kommunstyrelsen 10 september 2015

Kommunstyrelsen hade möte 10 september. Bland ärendena fanns delårsrapporten med, gällande första halvåret för 2015

I Landskrona stads delårsrapport visar prognosen ett resultat för 2015 på 60,7 miljoner kronor för helåret. De främsta anledningarna till det goda resultatet är framförallt två poster:

  • Landskrona stad avyttrade i juni aktier från sin kapitalförvaltning värda 110 miljoner kronor för att istället placera i räntor. Vid försäljning av aktier uppstod en reavinst på 43,9 miljoner kronor som påverkar resultatet för 2015. Försäljningen genomfördes för att skydda kapitalet och minska risken.
  • AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse beslutade 26 mars 2015 att återbetala premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för Avgiftsbefrielseförsäkringen för år 2004. För Landskronas del prognostiseras detta att bli cirka 15 miljoner kronor.

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen bedöms bli 19,1 miljoner kronor sämre än budget men budgetföljsamheten är god hos nämnderna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

  • att tilläggsbudgetera ett investeringsanslag på ytterligare 2 miljoner kronor till teknik- och servicenämnden för ombyggnaden av gruppboendet i Häljarp
  • att finansiering sker genom rörelsekapitalet
  • att stadsledningskontoret får i uppdrag att fördela ut en tilläggsbudget till nämnderna som motsvarar det statsbidrag som Landskrona stad erhåller för reducerad ungdomsrabatt 2015
  • att tilläggsbudgetera ett anslag till överförmyndaren på 800 000 kr för 2015
  • att finansiering sker via rörelsekapitalet
  • att utöka överförmyndarens anslag för 2016 med 1 miljon kronor
  • att finansiering sker via rörelsekapitalet samt
  • att godkänna delårsrapporten per 30 juni 2015 med tillhörande bokslutsprognos

SD lämnade in en skriftlig reservation för fjärde och femte att-satsen.

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor på landskrona.se/Demokrati/Politik--Politiker/Kommunfullmaktige.aspx.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén