Kommunstyrelsen 12 januari 2017

Detaljplan Tomaten.JPG

Här sammanfattar vi några av de ärenden som man beslutade kring på dagens sammanträde i kommunstyrelsen.

Försäljning av småhustomter via tomtkö: Kvarteren Sandstranden, Sandslottet, Solskenet och Solnedgången inom Strandbyn

Inom Strandbyn, som är första etappen i projektet Norra Borstahusen, finns kvarteren Sandstranden, Sandslottet, Solskenet och Solnedgången. För kvarteren finns en detaljplan som gör det möjligt för småhusbebyggelse i gathusform. 16 tomter planeras att säljas via stadens tomtkö. Ett mallavtal för försäljningen och dess villkor har nu tagits fram för godkännande av kommunfullmäktige.

Avtalen innebär bland annat att köparen ska påbörja sitt bygge inom 8 månader från tillträde och avsluta det inom 15 månader. Köparen står för samtliga anslutningsavgifter. Fastigheterna som säljs är mellan 195 och 373 kvadratmeter stora och kommer att kosta mellan 1,4 och 2,7 miljoner kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna mallavtal för försäljning av 16 småhustomter inom kvarteren Sandstranden, Sandslottet, Solskenet och Solnedgången

att ge mark- och exploateringschefen och kommunstyrelsens ordförande befogenhet att teckna gällande avtal med respektive köpare med mallavtalet som grund. De bemyndigas också att göra mindre redaktionella ändringar i avtalen som inte medför principiella förändringar

samt att ge mark- och exploateringschefen tillåtelse att sälja överblivna tomter via mäklare.

Antagande av detaljplan för del av Borstahusen 1:1, Bovieran

Denna detaljplan ska pröva planerna på att bygga nya bostäder intill Kung Hans väg. Detaljplanen ligger också till grund för att förbereda gator till de nya bostäderna samt ett grönområde för dagvattenhantering och en mindre yta för teknisk anläggning. Dessutom ska detaljplanen se över lämpligheten att bygga skola/bostäder/vård/kontor i de sydvästra delarna av planområdet.

Detaljplanen var på samråd den 4 maj - 4 juni 2016 och ändrades efter att 14 yttranden inkom från berörda förvaltningar och sakägare. Förslaget var därefter på granskning mellan 12 september - 10 oktober 2016 och vid detta tillfälle inkom 12 yttranden som redovisas i stadsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande.

Stadsledningskontoret anser att detaljplanen för Borstahusen 1:1 - Bovieran, Landskrona stad, är i linje med stadens övriga antagna mål, riktlinjer, policys och kommunövergripande styrdokument.

Detaljplan för Bovieran
Placering för del av Borstahusen 1:1 – Bovieran

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Borstahusen 1:1 - Bovieran, Landskrona stad.

Antagande av detaljplan för kvarteret Tomaten

Landskrona växer och denna detaljplan ska pröva om det är lämpligt att bygga ut aktuellt område i stadens norra delar med bostäder med en alternativ yta för att bygga en skola. Detaljplanen ska också skapa möjlighet att sammankoppla Segergatan med Hälsingborgsvägen.

Detaljplanen låg ute för samråd den 4 maj – 3 juni 2016. Det inkom 17 yttranden från berörda förvaltningar, myndigheter och sakägare. Efter samrådet har förslaget ändrats och varit på granskning mellan 5 september - 3 oktober 2016. Det kom in 15 yttringar under granskningen som redovisas i stadsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande tillsammans med de justeringar som gjorts inför planförslagets godkännande och antagande.

Stadsledningskontoret anser att detaljplanen för kvarteret Tomaten, Landskrona stad, är i linje med stadens övriga antagna mål, riktlinjer, policys och kommunövergripande styrdokument.

Detaljplan för Tomaten
Övergripande bild på den nya stadsdelen Norra Borstahusen. Området Tomaten visas i rött.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för kvarteret Tomaten, Landskrona stad.

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor.

Intreserad av vilka övriga ärenden som behandlades på dagens sammanträde? Klicka här för att ta del av kallelsen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr