Kommunstyrelsen 18 augusti

På dagens sammanträde godkände kommunstyrelsen en ny överenskommelse mellan Landskrona stad och Polisen. Dessutom stod bland annat ett ärende om markanvisningsavtal och ett detaljplaneförslag på agendan.

Markanvisningsavtal med Emrahus AB, del av Borstahusen 1:1

Kommunfullmäktige antog den 27 januari 2014 detaljplan för del av Borstahusen 1:1 (Strandbyn). Planen vann laga kraft i december 2014.

Nu har Emrahus, ett landskronabaserat företag som bygger så kallade passivhus, uttryckt önskemål om möjligheten att uppföra ett mindre antal hus inom Strandbyn. Passivhus byggs enligt ett system där man dels bygger mycket välisolerade byggnader, dels tillvaratar värme som redan finns i hushållet i form av spillvärme från elektriska apparater, människor med mera. Byggnaderna har därför inget vanligt uppvärmningssystem.

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att passivhusen skulle bli en tillgång på området och har därför tagit fram ett markanvisningsavtal gällande del av Borstahusen 1:1 mellan staden och Emrahus AB.

Orienteringskarta. Rött område markerar platsen för markanvisningsavtal med Emrahus, del av Borstahusen 1:1

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna markanvisningsavtal gällande del av Borstahusen 1:1 mellan staden och Emrahus AB.

Detaljplan för kvarteret Bagaren, Fiskaren och del av kvarteret Bryggaren – samråd

Det aktuella planområdet är centralt beläget i Landskrona och gränsar till befintlig bostadsbebyggelse i öster, Citadellområdet i söder, grönområdet Granet i väster samt naturreservatet Exercisfältet i norr. Planförslaget fanns under samrådstiden 2016-06-02 - 2016-06-23 tillgängligt på stadsbiblioteket i Landskrona, i stadshusets foajé, på Landskrona museum samt på Landskrona stads hemsida. Ett samrådsmöte hölls på stadshuset den 13 juni.

Orienteringskarta. Röd markering visar aktuellt planområde.Orienteringskarta. Röd markering visar aktuellt planområde.

Planförslaget innebär inga strukturella förändringar utan ska endast säkerställa de kulturhistoriska värden som finns i området. Enligt Översiktsplan för Landskrona stad, antagen 2016-02-29, ska nämligen värdefulla kulturmiljöer, såsom bebyggelseområden, inventeras och skyddas. Betydelsen av att skydda kulturarvet för Landskrona stad beskrivs på ett tydligt sätt i Översiktsplanen som du kan läsa här.
 
Stadsledningskontoret anser att den aktuella detaljplanen stämmer överens med stadens övriga utvecklingsplaner.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot detaljplan för kvarteren Bagaren, Fiskaren och del av kvarteret Bryggaren, Landskrona stad.

Ny överenskommelse mellan Landskrona stad och Polisen för ökad trygghet

För att nå framgång i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten i Landskrona måste samhällets alla aktörer samarbeta. Landskrona stad var först i Sverige med att teckna en överenskommelse med polisen. Det goda samarbetet fortsätter. Nu har Brottsförebyggande rådet tagit fram ett förslag till överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2017.
 
Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan Landskrona stad och polis. På så sätt ökar chanserna att minska brottsligheten i staden och öka tryggheten för medborgare och verksamma i Landskrona. 
 
Utifrån en gemensam problembild har tre huvudområden för 2017 års verksamhet tagits fram. Dessa är:

  • trygghet i offentlig miljö
  • insatser mot droger
  • bra uppväxtvillkor för barn och unga

Beslut
Kommunstyrelsen godkände överenskommelsen mellan Landskrona stad och Polisen om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2017.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr