Kommunstyrelsen 4 augusti

På dagens sammanträde i kommunstyrelsen innehöll dagordningen bland annat köpeavtal för nyetableringar, för nybyggnation och ett nytt mark- och boendeprogram för Landskrona. Nedan har vi sammanfattat dessa och ett par andra ärenden från sammanträdet.

Köpeavtal med Förenade Snabbmat Landskrona AB gällande del av Örja 30:12

Förenade Snabbmat Landskrona AB har tagit över moderbolaget Hovdala Utveckling AB:s optionsavtal gällande fastigheten Örja 30:12 på företagsparken Kronan. Bolaget vill nu köpa ett område på cirka 8 230 kvm på platsen för att etablera två snabbmatskedjor och betalar 250 kr/kvm.
 
Förenade Snabbmat Landskrona AB har önskemål om en särskild infart för personbilar till området från väg 17. En sådan har utformats i samverkan med Trafikverket och Landskrona stad ska projektera och bygga denna infart. Bolaget bekostar samtliga anslutningsavgifter och kostnaden för anslutningsvägen.

Orienteringskarta. Rött område markerar platsen för Örja 30:12.Rött område markerar platsen för Örja 30:12

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtalet med Förenade Snabbmat Landskrona AB.

Köpeavtal med Veidekke Villatomter AB gällande Badrocken 1 och del av Borstahusen 1:1

Detaljplanen för Strandbyn vann laga kraft i december 2014 och Veidekke var ett av de bolag som tecknade markanvisningsavtal enligt beslut i kommunfullmäktige. Bolaget har därefter börjat bygga på sitt första område och vill nu fortsätta med nästa del. På det aktuella området Badrocken 1 och del av Borstahusen 1:1 planeras för 11 radhus med äganderätt och 22 lägenheter i flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt.

Ett köpeavtal har tagits fram enligt de villkor som finns i markanvisningsavtalet. För markköpet betalar Veidekke 11 219 000 kronor, en gatukostnad på 2 116 000 kronor samt kostnader för fastighetsbildning, lagfart och anslutningar.

Orienteringskarta. Rött område markerar platsen för Badrocken 1 och del av Borstahusen 1:1
Orienteringskarta. Rött område markerar platsen för Badrocken 1 och del av Borstahusen 1:1

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtal gällande fastigheten Badrocken 1 och del av fastigheten Borstahusen 1:1 med Veidekke Villatomter AB.

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling av hälso- och sjukvården i Skåne

Nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal upphör den siste augusti 2016. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har formulerat ett nytt avtal där främsta syftet är att utveckla den skånska hälso- och sjukvården. Region Skånes regionfullmäktige antog avtalet 2016-04-26.

Omsorgsförvaltningen i Landskrona har yttrat sig om avtalet. Omsorgsförvaltningen föreslår att avtalet ska godkännas då det ger förutsättningar för en fortsatt god hälso- och sjukvård med ökad kvalité, samt att avtalet behandlar framtidsfrågor såsom demografisk utveckling, tillgänglig sjukvård med mera. 

Däremot vill omsorgsförvaltningen att den ekonomiska uppföljningen ska ske oftare än en gång per år för att snabbt kunna följa avtalets ekonomiska konsekvenser, samt att kompetensutvecklingsfrågorna och kompetensförsörjningsfrågorna ska behandlas mer frekvent.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att anta ”Avtal om ansvarsfördelning och utveckling av hälso- och sjukvården i Skåne” samt att översända omsorgsförvaltningens yttrande till Region Skåne.

SD lade ett tilläggsyrkande samt inkom med ett särskilt yttrande.

Svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet om nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga

Regeringen har tagit fram ett förslag på ett nytt ersättningssystem för kommunernas mottagande av ensamkommande barn och unga. Nuvarande ersättning på 1900 kronor per barn och dygn sänks till 1350 kronor om barnet är upp till 17 år och till 750 kronor för unga mellan 18-20 år.

För Landskrona stad innebär det att den årliga statliga ersättningen för mottagandet av ensamkommande barn minskar med 45,5 miljoner kronor respektive 51,6 miljoner kronor beroende på vilken period man beräknar.

Då individ- och familjeförvaltningen ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och unga i Landskrona så har de svarat på remissen. Sammanfattningsvis håller förvaltningen med om att ett förenklat regelverk för de statliga ersättningarna till kommunerna för mottagandet är nödvändigt.

Däremot är regeringens föreslagna schabloniserade belopp otillräckliga i förhållande till kommunernas faktiska kostnader. Landskrona stad anser att förslaget på det nya ersättningssystemet innebär att kommunerna tar över en del av statens ekonomiska ansvar för mottagandet av ensamkommande barn och unga. De nya ersättningsnivåerna gör det omöjligt för kommunerna att ge en rimlig kvalitet på mottagandet. Något som långsiktigt får allvarliga konsekvenser för både de enskilda barnen och för samhället.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade översända yttrandet till Arbetsmarknadsdepartementet från individ- och familjeförvaltningen såsom stadens eget.

Mark- och boendeprogram för Landskrona 2016-2020

Enligt Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383, ändr 2013: 866) ska varje kommun ha riktlinjer för bostadsförsörjning som ska innehålla:

  1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
  2. Kommunens planerade insatser för att uppnå uppsatta mål, och
  3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Landskrona stads bostadsförsörjningsprogram är ett av verktygen för en långsiktig utveckling och planering av bostäder. Syftet med programmet är dels att fungera som ett faktaunderlag, men även som ett stöd vid strategiska ställningstaganden kring fysisk planering och bostadsutvecklingsprojekt.

Programmet beskriver förutsättningar, nuläge och framtida behov av bostäder och tar utgångspunkt i nationella, regionala samt kommunala mål och riktlinjer.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta Mark- och boendeprogram för Landskrona 2016-2020 samt

att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att revidera programmet, särskilt avseende riktlinjer för markanvisning och delar av områdesbeskrivningarna.

Mark- och boenderogrammet kommer att finnas tillgängligt på Landskrona stads hemsida när det beslutats i kommunfullmäktige.

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr