Kommunstyrelsen den 8 september

Markanvisningsavtal med Midroc.JPG

Dagens sammanträde innehöll bland annat delårsrapport för 2016 och ett ärende om en ny organisation för tillväxt och effektivare välfärd. Nedan kan du läsa om dessa och ett par andra sammanfattade ärenden från dagens kommunstyrelse.

Markanvisningsavtal med Midroc Land Development AB gällande del av Borstahusen 1:1

Kommunfullmäktige antog den 27 januari 2014 detaljplan för del av Borstahusen 1:1 (Strandbyn). Planen vann laga kraft i december 2014.

Utvecklingen av Strandbyn pågår och fortsätter. Nu med markanvisningsavtal med Midroc Land Development AB som ger Midroc rätt att förvärva del av Borstahusen 1:1. Avtalet reglerar vilka rättigheter Midroc får, vad de åtar sig att uppföra samt vilka tidsramar som ska gälla.

Midroc planerar för 30 radhus i 1,5 - 3 plan, samt ett flerbostadshus i tre plan med 13 lägenheter. Köpeskillingen inklusive gatukostnadsersättning utifrån detta förslag kommer att uppgå till cirka 18 miljoner kronor. Förändringar kan ske under detaljprojekteringen som kan påverka både antalet bostäder och köpeskillingen.

Orienteringskarta. Pilarna markerar platsen för markanvisningsavtal med Midroc Land Development AB, del av Borstahusen 1:1Orienteringskarta. Pilarna markerar platsen för markanvisningsavtal med Midroc Land Development AB, del av Borstahusen 1:1.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna markanvisningsavtal gällande del av Borstahusen 1:1 mellan staden och Midroc Land Development AB.

Organisation för tillväxt och effektivare välfärd

Den 9 april 2015 antog kommunstyrelsen i Landskrona, §117, ett mandatprogram med titeln Landskrona inför 2020. I detta beslut fick stadsledningskontoret i uppdrag att utreda och presentera konkreta förslag på inrättande av en stab för utvecklingsfrågor, bildande av en bolagskoncern samt inrättande av en struktur- och klimatfond.

Stadsledningskontoret har nu tagit fram ett sådant förslag som behandlades på dagens sammanträde i kommunstyrelsen. Klicka här för mer information: http://bit.ly/2bQUfiW

Beslut
Inom ramen för ärendet föreslog kommunstyrelsen bland annat kommunfullmäktige att besluta:

  • att det under kommunstyrelsen inrättas en organisation, bestående av ett stadsledningskontor med fokus på det interna perspektivet och en stab med fokus på det externa perspektivet,
  • att inrätta en bolagskoncern och bolagsstyrningsmodell i enlighet med föreliggande förslag.
  • att bilda en struktur- och klimatfond genom avsättning på särskilt konto inom Landskrona stad.
  • att förändringarna i kommunstyrelsens organisation skall gälla från och med 2017-01-01.

(S) yrkade återremiss av ärendet med förslag att ärendet remitteras till alla berörda bolag och samtliga förvaltningar för att få in synpunkter på omorganisationen.
 
Beslutet gick till votering som slutade med siffrorna åtta för förslaget att avgöra ärendet idag (L, M, MP, SD) och fem för att ärendet skulle återremitteras (S).
 
Då kommunstyrelsen beslutade att inte återremittera ärendet yrkade (S) på avslag för hela förslaget. Beslutet gick till votering som slutade med siffrorna fem för liggande förslag (L, M, MP) och fem för avslag (S). (SD) avstod från att delta i beslutet.
 
Kommunstyrelsens ordförandes (L) utslagsröst avgjorde ärendet som nu går vidare till kommunfullmäktige.
 
(S) anmälde skriftlig reservation.
 
(V) anmälde särskilt yttrande.

Riktlinjer för arbetet mot våldsbevakande extremism

Brottsförebyggande rådet har tagit fram ett förslag till riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism. Riktlinjerna säkerställer att Landskrona stad arbetar med kunskapshöjande åtgärder samt tidig upptäckt och hantering av personer som riskerar att radikaliseras.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till riktlinjer mot våldsbejakande extremism.

Delårsrapport

Med god soliditet och med flera år av goda resultat har Landskrona stad en ekonomi i enlighet med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Årets prognos för 2016 med ett resultat på 9,7 miljoner kronor motsvarar dock inte det finansiella målet då resultatet är 2,1 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet. Landskrona stad har som långsiktigt finansiellt mål att resultatet ska motsvara 2 % av skatteintäkterna och det generella statsbidraget, med ett delmål för 2016 på 1,4 %. Det långsiktiga målet motsvarar 45 miljoner kronor och årets delmål motsvarar 32 miljoner kronor.

Enligt prognosen så ser Landskrona stads nämnder ut att följa budgeten väl för 2016. Men lägre skatteintäkter och lägre finansnetto gör att de finansiella delmålen inte beräknas bli uppfyllda.

Det är av stor vikt för stadens resultat att nämnderna har lika god budgetföljsamhet som de haft de senaste åren och som prognosen för 2016 visar.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige bland annat att besluta att godkänna delårsrapporten 2016 med tillhörande bokslutsprognos.

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr