Kommunstyrelsen 9 november 2017

Här sammanfattar vi några av de ärenden som beslutades kring på dagens sammanträde i kommunstyrelsen. I dag stod bland annat ny renhållningstaxa, ny vatten- och avloppstaxa samt detaljplan av Borstahusens hamn på dagordningen.

Antagande av detaljplan för del av Borstahusen 1:1 – Borstahusens hamn

Detaljplanen ska pröva lämpligheten att bygga ut Borstahusens hamn. Planen ska även skydda bebyggelse av kulturhistoriskt intresse i hamnen samt möjliggöra åtgärder som skyddar kusten för området söder om hamnen.

Planförslaget var på samråd den 22 januari–18 mars 2016 och har därefter reviderats. Vid samrådstidens slut hade 17 yttranden inkommit från berörda förvaltningar och myndigheter, en skrivelse från berörda sakägare samt 5 yttranden utanför sakägarkretsen. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 13 december 2016 att sända planförslaget på granskning. Planförslaget var på granskning 17 januari - 14 februari 2017. Vid granskningstidens slut hade 14 yttranden inkommit från berörda förvaltningar och myndigheter, 6 skrivelser från berörda sakägare samt 5 yttranden utanför sakägarkretsen samt ett yttrande och en namnlista med överskriften ”Jag protesterar mot utbyggnaden av Borstahusens hamn”. Efter granskningstidens slut har planförslaget reviderats.

Godkännande/antagande av detaljplanen innebär att den kan vinna laga kraft och framöver ingå i Landskrona stads samlade planreserv. Genomförandet av utbyggnaden av hamnen är ett senare och fristående beslut och inte kopplat till detaljplanens antagandebeslut.

Stadsledningskontoret anser att detaljplan för del av Borstahusen 1:1 - Borstahusens hamn, Landskrona stad, ligger i linje med stadens utvecklingsplaner i övrigt.

Illustration över Borstahusens hamn

Beslut
Kommunstyrelsens beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Borstahusen 1:1 - Borstahusens hamn, Landskrona stad.

Socialdemokraterna inkom med ett särskilt yttrande.

Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.

Vatten- och avloppstaxa för Landskrona stad 2018

Nordvästra Skånes Vatten och avlopp (NSVA) har lämnat förslag på reglering av VA-taxan som ska gälla från den 1 januari 2018 med anledning av kommande investeringar i den kommunala VA-anläggningen.

Brukningsavgift
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av brukningsavgiften för typhus A (villa) med 21 kr/månad och för typhus B (flerfamiljshus) med 192 kr/månad.

Tabell med brukningsavgifter för NSVA

Anläggningsavgifter
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av anläggningsavgiften för typhus A (villa) med cirka 3 400 kr och för typhus B (flerfamiljshus) med cirka 12 600 kr.

Anläggningsavgifter NSVA

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att besluta att revidera vatten- och avloppstaxa för Landskrona stad 2018 enligt teknik- och servicenämndens tjänsteskrivelse daterad 24 augusti 2017 till att gälla från och med den 1 januari 2018.

Sänkt renhållningstaxa för Landskrona stad
från och med 2018-01-01

LSR har redovisat ett överuttag från renhållningskollektivet sedan 2012. Fullmäktige beslutade att sänka renhållningstaxan 2014. Trots sänkningen redovisar bolaget ett fortsatt överuttag. Detta beror dels på att övergången till abonnemangsform Miljö har gått långsammare än beräknat och att en viss inflyttning har gjort att de kostnader som grundavgiften täcker delas av fler. LSR har samtidigt arbetat för att sänka sina kostnader och genomfört upphandlingar som blivit till bolagets och därmed abonnenternas fördel. Som konsekvens av detta är förslaget att sänka taxan för renhållningskollektivet som helhet med 20 miljoner kronor. Förslagen sänkning kommer ske under drygt 4 år.

Hur sänkningarna av taxan kommer att se ut för respektive hushåll i Landskrona beror på flera faktorer så som vilket abonnemang man har, hur man bor (bostadsrätt, villa, hyreshus), vilka tilläggstjänster man har med mera. På LSR hemsida kommer information om olika renhållningsabonnemangs priser finnas när taxan är antagen.  

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att besluta att anta framlagt förslag till renhållningstaxa för Landskrona stad att gälla från 2018-01-01.

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr