Kommunstyrelsen den 12 mars 2015

Ny förvaltningschef, Ventrafiken, flytt av Kulturskolan och årsredovisningar, det var några av punkterna som kommunstyrelsen tog upp på dagens möte.

Årsredovisning för stadens verksamhet
Landskrona stad redovisar för 2014 ett resultat på 28,8 miljoner kronor. Landskrona stad har som långsiktigt finansiellt resultatmål att resultatet ska uppgå till 2 procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen, vilket motsvarar ett resultat på 42 miljoner kronor. Delmålet för 2014 var ett resultat på 21 miljoner kronor. Resultatet för 2014 uppfyller delmålet för 2014 men inte det långsiktiga resultatmålet. Det budgeterade resultatet för 2014 uppgick till 9,1 miljoner kronor.

Av de större nämnderna är det bara individ- och familjenämnden och kulturnämnden som hade en negativ avvikelse mot budget. Detta är en mycket positiv utveckling. 2012 hade sju nämnder stora underskott och 2013 var det fyra stycken. Två nämnder, omsorgsnämnden och individ- och familjenämnden, minskade sina nettokostnader jämfört med 2013.

Verksamhetens nettokostnader (nettokostnaden är summan av verksamhetens intäkter och kostnader samt avskrivningar) uppgår till 100,9 procent av vad Landskrona stad får in i skatteintäkter och generella statsbidrag. Att resultatet ändå blir positivt beror på att Landskrona stad har ett positivt finansnetto (finansnetto är skillnaden mellan de finansiella intäkterna och finansiella kostnader) på 48 miljoner kronor. Det positiva finansnettot beror främst på avkastning på den kapitalförvaltning som Landskrona stad har haft sedan 2003 då staden sålde Sydkraftaktier. Marknadsvärdet på kapitalförvaltningen uppgår i bokslutet till drygt 1 miljard kronor.

I resultatet ingår så kallade jämförelsestörande engångsposter uppgående till -26,6 miljoner kronor. Den största negativa engångsposten är nedskrivningen av det bokförda värdet av fastigheten Guldängen med 54,2 miljoner kronor. Då man inte längre anser att fastigheten har någon servicepotential som skola har man skrivit ned hela fastigheten, förutom idrottshallen, i bokslutet.

En annan stor jämförelsestörande post är en återbetalning från Landskronahem AB. De har drivit en miljöprocess för Landskrona stads räkning gällande en sanering av en fastighet. Domstolen dömde till Landskronas fördel vilket påverkar resultatet positivt för 2014 med 32,8 miljoner kronor. Landskrona stad har under åren 2006-2007 betalat in 25,2 miljoner kronor till Landskronahem avseende denna miljöprocess. I och med domslutet betalas dessa pengar tillbaka, inklusive ränta.

Under året har realisationsvinsten av anläggningstillgångar uppgått till 15,8 miljoner kronor. Av dessa avser 13,7 miljoner kronor för försäljning av tomträtter.

En nedskrivning har gjorts av hamnar och kajer med 12,7 miljoner kronor då en tidigare gjord investering bedömts vara underhåll.

Kulturskolan flyttar till nya lokaler

Kommunstyrelsen beslutade på dagens möte att all verksamhet som Kulturskolan har ska flytta till förre detta Gallerian på Nygatan/Rådhusgatan. I dag finns Kulturskolans verksamheter i gamla Saluhallen och i Folkets hus. Genom att flytta verksamheterna får Kulturskolans mer ändamålsenliga lokaler och ett mer tidseffektivt användande av gemensamma resurser.

Gallerian har varit helt eller delvis outhyrd under de senaste trettio åren. Olika fastighetsägare har gjort många försök under åren att fylla den med stabila verksamheter utan att lyckas. Vid en ombyggnad av Gallerian får man en varaktig lösning till nytta för såväl elever och lärare som för näringsidkare och deras kunder.

Tornet AB, som äger fastigheten, har tagit fram ett förslag till ombyggnad av Gallerian för Kulturskolans räkning.

Vid en flytt till Gallerian lämnar Kulturskolan sina nuvarande lokaler i den gamla Saluhallen och i Folkets Hus (f d Stadsbiblioteket). Utbildningsförvaltningen vill behålla Saluhallen för annan verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade att ta över lokalerna i Folkets hus för att möjliggöra utlokalisering av viss verksamhet från det överbelastade stadshuset.

Ventrafiken kommer inte att upphandlas

Stadsledningskontoret genomförde en översyn av Ventrafikens verksamhet med anledning av bolagets stora underskott vid årsskiftet 2013/2014. Kommunstyrelsen gav efter det stadsledningskontoret i uppdrag att bland annat se över möjligheten att göra en upphandling av extern entreprenör.

På dagens sammanträde tog kommunstyrelsen beslutet att inte upphandla en extern entreprenör för Ventrafiken.

I och med att kommunstyrelsen beslutade att inte upphandla någon extern entreprenör, föreslog kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska besluta att sälja MS Uraniborg till Ventrafiken.

Att MS Uraniborg från början inte direkt investerades av Ventrafiken berodde på regelverket för RTI-projektet där Landskrona stad var tvungna att stå som huvudman för samtliga investeringar.

Kostnaden för färjan kommer att fastställas på överlåtelsedagen. Det bokförda värdet var 2014-12-31 drygt 57 miljoner kronor.

Ny förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen beslutade att utse Anna Thott till förvaltningschef för stadsbyggnadsförvaltningen.

Anna Thott har lång och gedigen erfarenhet av att leda större verksamheter inom kommunal sektor och då både inom samhällsbyggnad som förvaltningschef och inom kommunal ledning som kommundirektör. Tidigare arbetsgivare har bland annat varit Helsingborgs stad, Svedala kommun, Simrishamns kommun och Tengbom Michelsens Arkitekter. Anna Thott kommer närmast från Simrishamns kommun där hon arbetade som kommundirektör.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén