Kommunstyrelsen den 16 mars 2017

Bild Borstahusens hamn.JPG

Här sammanfattar vi några av de ärenden som man beslutade kring på dagens sammanträde i kommunstyrelsen.

Granskning av detaljplan för del av Saxtorp, Flygeltofta gård

Detaljplanen ska säkra bevarandevärden på Flygeltofta gård i form av byggnader och trädgård. Den ska också pröva lämpligheten att komplettera gårdsmiljön med cirka 45 lägenheter i flerfamiljshus, omvandla ekonomibyggnader till kontor och bostäder samt bevara en gynnsam miljö för groddjur runt befintlig damm. Fler lägenheter i Häljarp, som idag domineras av villabebyggelse, bidrar till en ökad variation av bostadstyper på orten. Det ger människor i olika livssituationer möjlighet att bo kvar oavsett om de söker större eller mindre bostad.

Inför genomförande- och projekteringsfasen lyfter stadsledningskontoret vikten av att få med ett trygghet- och säkerhetsperspektiv gällande gång- och cykelvägar där bilvägen som leder in i området idag har vissa brister.

Planförslaget var på samråd den 22 februari–8 april 2016 och har därefter reviderats. Vid samrådets slut hade 14 yttranden inkommit från berörda förvaltningar och myndigheter samt nio skrivelser från berörda sakägare. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2016 att sända planförslaget på granskning. Planförslaget fanns under granskningstiden 17 januari–14 februari 2017 tillgängligt på stadsbiblioteket, museet, i stadshusets foajé samt på Landskrona stads hemsida.

Röd markering visar planområdet för Flygeltofta gård i Saxtorp

Röd markering visar planområdet för Flygeltofta gård i Saxtorp.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att anta stadsledningskontorets synpunkt som sin egen och att i övrigt inte ha något att erinra mot detaljplan för del av Saxtorp 87:23 m.fl. – Flygeltofta gård, Landskrona stad.

Granskning av detaljplan för del av Borstahusen 1:1 – Borstahusens hamn

Detaljplanen ska pröva lämpligheten att bygga ut Borstahusens hamn. Planen ska även skydda bebyggelse av kulturhistoriskt intresse i hamnen samt möjliggöra kustskyddande åtgärder för området söder om hamnen.

förslag till utbyggnad av Borstahusens hamn

Planförslaget var på samråd den 22 januari–18 mars 2016 och har därefter reviderats. Vid samrådstidens slut hade 17 yttranden inkommit från berörda förvaltningar och myndigheter, en skrivelse från berörda sakägare samt fem yttranden utanför sakägarkretsen. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2016 att sända planförslaget på granskning. Planförslaget fanns under granskningstiden 17 januari– 14 februari 2017 tillgängligt på stadsbiblioteket, museet, i stadshusets foajé samt på Landskrona stads hemsida.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot detaljplan för del av Borstahusen 1:1 – Borstahusens hamn, samt vattenverksamhet för utbyggnad av hamn med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, Landskrona stad.

(M) inkom med särskilt yttrande.

Samråd för detaljplan för kvarteret Jäntan

Detaljplanen ska pröva lämpligheten i att förtäta kvarter i centrala Landskrona med bostäder, verksamheter och skola. Planförslaget fanns under samrådstiden den 27 januari–27 februari 2017 tillgängligt på stadsbiblioteket, i stadshusets foajé, på Landskrona museum samt på Landskrona stads hemsida.

Beskrivning av kvarteret Jäntan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot detaljplanen för kvartetet Jäntan, Landskrona stad. 

Samråd för detaljplan för kvarteret Bollspelaren 1 med flera

Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen i gällande detaljplaner. Planområdet behöver anpassas för att möjliggöra livsmedelsföretaget Oatlys expanderande verksamhet, vilket kräver en detaljplan som tillåter industriändamål. Delar av markanvändningen i gällande detaljplan ändras från icke störande industri till industri med ett maximalt skyddsavstånd med 300 meter till bostäder. För att möjliggöra ett reningsverk tillhörande Oatlys verksamhet omfattar planområdet även en del av Örja 30:2– området söder om Oatlys nuvarande verksamhetsområde.

kvarteret Bollspelaren 1, Oatly med mera

Gul markering på bilden ovan visar aktuellt planområde.

Planförslaget fanns under samrådstiden 14 februari–7 mars 2017 tillgängligt på stadsbiblioteket, i stadshusets foajé, museet samt på Landskrona stads hemsida. 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot detaljplan för kvarteret Bollspelaren l m.fl., Landskrona stad.

Avsiktsförklaring avseende kvarteret Silverängen, Karlslund 1:1

Den 9 februari 2017 beslutade kommunstyrelsen att godkänna en avsiktsförklaring mellan staden och Serneke Projektstyming AB gällande ett samarbete om utvecklingen inom idrottsområdet. Samtidigt togs beslut om att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en eller flera detaljplaner för att utveckla Karlslundsområdet för utveckling av idrottsområdet men också av nya och befintliga bostadskvarter.

Ett förslag till avsiktsförklaring har nu tagits fram i ett område öster om idrottsområdet mellan de tre fastighetsägarna; Landskrona stad, Landskronahem och Hemsö. Avsiktsförklaringen omfattar de två kvarteren Bronsängen och del av Silverängen. Syftet med avsiktförklaringen är att parterna tillsammans ska utveckla området. Parterna kommer gemensamt ta fram en ny detaljplan för området för att möjliggöra bostäder, samhällsservice och centrumverksamhet. Planen ska också möjliggöra nya gator och grönstråk genom området. Parterna är överens om att studera området förutsättningslöst utan att ta hänsyn till befintliga fastighetsgränser och byggnader.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslag till avsiktsförklaring mellan de tre parterna Landskrona stad, AB Landskronahem och Hemsö Bänken AB vilken reglerar parternas intentioner avseende utveckling inom kvarteret Bronsängen och del av kvarteret Silverängen. 

Beslutet gick till votering som slutade åtta för förslaget (L, M, MP, SD) och fem mot förslaget (S). Socialdemokraterna lämnade en skriftlig reservation.

Landskronahems förslag till förvärv av fastigheter i Koppargården samt försäljning av fastigheter i Silvergården

AB Landskronahem beslutade vid sitt styrelsesammanträde den 27 februari 2017att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av fastigheten Silverängen 1 samt att godkänna förvärvet av fastigheten Kopparängen 3.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna AB Landskronahems begäran om försäljning av fastigheten Silverängen 1 samt att godkänna förvärvet av fastigheten Kopparängen 3.

Beslutet gick till votering som slutade åtta för förslaget (L, M, MP, SD) och fem mot förslaget (S). (SD) inkom med särskilt yttrande och (S) lämnade en skriftlig reservation.

Samordnad fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling inom Landskrona stad

Landskrona stads fastighetsbestånd ägs och förvaltas av fyra olika enheter:

  • AB Landskronahem med bostäder och lokaler
  • Teknik- och serviceförvaltningen med kommunala verksamhetslokaler
  • Fritids- och kulturförvaltningen med idrotts- och fritidslokaler
  • Stadsbyggnadsförvaltningen med byggnader på exploateringsfastigheter och bostadsrättslägenheter

För att säkerställa en effektiv fastighetsförvaltning inom Landskrona stads koncern har AB Landskronahem, i ägardirektiv från 2015, fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en samordnad fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling inom Landskrona stad.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade bland annat att ge AB Landskronahem i uppdrag att förbereda ett övertagande av förvaltningsansvaret för fastigheter som förvaltas av fastighetsavdelningen på teknik- och servicenämnden i Landskrona stad, inklusive externt inhyrda lokaler i den mån dessa förvaltas av fastighetsavdelningen. Byggnader och bostadsrätter som förvaltas av mark- och exploateringsavdelningen omfattas också av förslaget. Fastigheter som förvaltas av fritidsnämnden berörs inte av detta förslag.

Kommunstyrelsen beslutade också att senast den 1 maj 2017 återkomma med förslag till beslut.

Beslutet gick till votering som slutade åtta för förslaget (L, M, MP, SD) och fem mot förslaget (S). Socialdemokraterna lämnade en skriftlig reservation.

Årsredovisning för Landskrona stad

Landskrona stad redovisar för 2016 ett resultat på 71,5 miljoner kronor. Budgeterat resultat för 2016 var på 18,1 miljoner kronor. Några anledningar till detta är att skatteintäkterna och de generella statsbidragen har blivit 9 miljoner kronor bättre än budget samt att Landskrona stad mottagit ett särskilt statsbidrag på 10 miljoner kronor för att stimulera byggandet. Kommunstyrelsen lämnar ett överskott på 20 miljoner kronor vilket beror på att vissa anslag som budgeterats att fördelas till nämnder inte har tagits i anspråk fullt ut. Utfallet för teknik- och servicenämndens fastighetsavdelning är 17 miljoner bättre än budgeten. Anledningen till detta är införandet av komponentavskrivningar som har inneburit ett lägre utfall på driften medan investeringsutgifterna har blivit högre. I övrigt har resultatet blivit bättre för försörjningsstöd, för utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Att försörjningsstödet får bättre resultat beror på att den förväntade ökningen av nya bidragsmottagare inte inträffat och att anställningsprogrammet har varit framgångsrikt.

Måluppfyllelse
För 2016 bedöms målen ”En växande andel elever”, ”Landskronas näringsliv ska präglas av tillväxt i existerande företag, fler nyetableringar och ett ökat nyföretagande” och ”Landskrona ska erbjuda attraktiva boendemiljöer samt ha en bostadsmarknad i balans” som uppfyllda. Målen ”En växande andel ska arbeta” och ”Landskrona stads service till och dialog med medborgarna ska utvecklas” bedöms som delvis uppfyllda. Målet ”Landskrona ska vara en tryggare stad att leva, vistas och verka i” och resursmålet ”Landskrona stads varumärke som attraktiv arbetsgivare ska stärkas” bedöms inte vara uppfyllda.

Utvecklingen inom de mål som är delvis uppfyllda har flera indikatorer som pekar på en positiv utveckling för staden såsom att projektet Arbetsmarknad Landskrona startat och har beviljats EU-medel och att det utbetalda försörjningsstödet sjunker. Vad gäller målet inom det prioriterade området ”Den trygga staden” och resursmålet ”Personal” har staden fortsatt att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete men har inte nått upp till de politiska målsättningarna. För resursmålet ”Personal” befinner sig organisationen i relation till övriga kommuner i Sverige på en god nivå. För det prioriterade området ”Den trygga staden” krävs ytterligare insatser av flera samhällsaktörer. De kommunala insatserna som till exempel överenskommelsen med polisen, den fördjupade trygghetsmätningen och att trygghet är en aspekt som beaktas i planprocessen gör att de kommunala insatserna inom det prioriterade området anses leva upp till lagstiftningens intention med god ekonomisk hushållning. Sammanfattningsvis betraktas verksamhetsperspektivet inom begreppet god ekonomisk hushållning som uppfyllt.

Indikatorer
I de ekonomiska indikatorer som antagits av kommunfullmäktige för 2016 ska resultatet vara högre än 1,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidragen. Årets resultat på 71,5 miljoner kronor uppnår 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Soliditet för 2016 uppgår till 82 procent och har över tiden i stort sett varit oförändrad. I jämförelse med andra kommuner är Landskrona stads soliditet hög. Samtliga nämnder har en budget i balans, sånär som på räddningsnämnden som har ett mindre underskott på 0,1 miljoner kronor. Den indikator som inte når upp till målvärde för 2016 är att investeringarna ska vara egenfinansierade. Stadens resultat har dock under den senaste femårsperioden varit tillräckligt bra för att uppfylla de långsiktiga riktlinjerna om att reinvesteringar ska egenfinansieras till 100 procent och nya investeringar ska egenfinansieras till 75 procent.

I och med en stabil soliditet och medel placerade i kapitalförvaltning, vilket gör att staden har ett positivt finansnetto, uppfylls samtliga långsiktiga mål för god ekonomisk hushållning. Dessutom uppfylls merparten av indikatorer för 2016 och då bedöms god ekonomisk hushållning vara uppfyllt även ur ett ekonomiskt perspektiv.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för godkännande. Kommunstyrelsen föreslog också att med anledning av 2016 års resultat öka resultatutjämningsreserven med 24 miljoner kronor så att den uppgår till 97 miljoner kronor.

Igångsättning för ombyggnad av Häljarps idrottshall 

Under 2017 är det planerat att genomföra en ombyggnad av Häljarps idrottshall vilket kommunfullmäktige beslutat i budget för 2017. Idrottshallen kommer bland annat få nya omklädningsrum, entréyta med kiosk, städ, förråd och ett mindre gym. Hallen utrustas med justerbar mörkläggning och läktare.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningstillstånd för ombyggnaden av Häljarps idrottshall inom av kommunfullmäktige beviljade anslag samt att ombudgetera investeringsanslaget om 15 miljoner kronor från kommunstyrelsen till teknik- och servicenämnden.

(S) inkom med särskilt yttrande.

Ny förskola i Häljarp, Saxtorp 10:34, Landskrona stad – igångsättningsbeslut

Under våren 2017 är det planerat att påbörja byggnationen av en ny förskola i Häljarp. För ändamålet har kommunfullmäktige beslutat i budget 2017 att avsätta 47 miljoner kronor i investeringsram. För att starta byggnationen ställs krav på igångsättningsbeslut av kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningstillstånd för ny förskola i Häljarp, Saxtorp 10:34 inom av kommunfullmäktige beviljade anslag samt att ombudgetera investeringsanslaget på 47 miljoner kronor från kommunstyrelsen till teknik- och servicenämnden.

Redovisning av inkomna synpunkter under 2016

Landskrona stad har ett system för synpunktshantering som möjliggör för invånare att på ett enkelt sätt lämna synpunkter och förslag. Under 2016 har totalt 742 synpunkter inkommit, vilket är en ökning från 720 stycken 2015. Klicka här för att läsa hela redovisningen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisningen av synpunktshanteringen för år 2016, samt att lägga redovisningen till handlingarna.

Uppföljning 2016: Överenskommelse mellan kommun och polis om samverkan för ökad trygghet i Landskrona

Den 25 september 2014 § 223 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förslaget till överenskommelse mellan Landskrona stad och Polisen om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16. I överenskommelsen fastslås att arbete inom samverkansöverenskommelsen ska följas upp och redovisa för brottsförebyggande rådet varje tertial samt en gång om året till kommunstyrelsen och polisledningen.

Klicka här för att läsa uppföljningen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

Förstärkning av trygghetsskapande insatser

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2016 att anta en genomförandeplan inom migrations- och integrationsområdet. Inom ramen för fördelade medel för 2017 har två miljoner avsatts för trygghetsskapande insatser. Polisens senaste trygghetsmätning visar att andelen personer som känner sig trygga i Landskrona har minskat. Nu föreslås en förstärkning av trygghetsskapande insatser inom såväl fältverksamheten bland barn och unga som ”Lugnt på stan”, väktarverksamhet och nattvandring.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade

att bevilja individ- och familjenämnden ett anslag om 1,7 miljoner kronor för en utökning av stadens fältarbete riktat mot barn och ungdomar.

att bevilja stadsledningskontoret ett anslag om 300 000 kronor för en förstärkning av de befintliga verksamheterna ”Lugnt på stan”, väktare och nattvandring.

att finansiering för 2017 sker inom ramen för genomförandeplanen inom migrations- och integrationsområdet.

samt att ärendet hänskjuts till budgetberedningen för beaktande i 2018 års budget.

(SD) inkom med särskilt yttrande.

Intresserad av att följa ärendena vidare?
Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André