Kommunstyrelsen den 20 augusti 2015

Här finner du en sammanfattning över några av de ärenden som togs upp på kommunstyrelsens sammanträde den 20 augusti.

Nytt avtal för arrendering av kolonilotter på Citadellets koloniområde.
Statens fastighetsverk (SFV) äger marken där Citadellets koloniområde ligger. Landskrona stad har i sin tur ett avtal med SFV om att upplåta kolonilotter på marken. Dessa kolonilotter arrenderar Landskrona stad sedan ut till kolonisterna.

Ett nytt arrendeavtal måste tecknas mellan Landskrona stad och kolonisterna. Detta då det nuvarande avtalet är uppsagt och slutar gälla den 31/12-2015. Anledningen till uppsägningen är att det finns ett behov av att justera vissa avtalsvillkor. Bland annat gällande avtalstid, krav på folkbokföring i Landskrona, PM med råd och riktlinjer och arrendeavgiften. Nuvarande avtal ger en arrendeavgift på 260kr/år plus indexuppräkning. På övriga koloniområden i Landskrona är motsvarande avgift 1000kr/år plus indexuppräkning, med Gråen som undantag där avgiften ligger på 800kr/år.

Kommunens direkta kostnader för samtliga koloniupplåtelser täcks inte av dagens arrendeavgifter, utan ger ett underskott på ca 220 000kr. Dessutom är det rimligt att kommunen får en viss avkastning på kolonimarken, precis som man får på annan mark som utarrenderas, till exempel för jordbruk. I det nya avtalet blir arrendeavgiften 2200 kr/år.

Höjningen sker i två steg; från 2016 höjs avgiften till 1750kr/år och från 2019 till 2200kr/år.

Det nya avtalet reglerar också hur man ska hantera större investeringar samt ansvarsfrågan för skötsel och drift av gemensamma ytor i koloniområdena.

Eva Örtegren (S) yrkade återremiss av ärendet.

Majoriteten (FP, M, MP, SD) ville att ärendet skulle avgöras vid dagens möte.

Beslutet gick till votering som slutade åtta för förslaget att ärendet skulle avgöras vid dagens möte (FP, M, MP, SD) och fem för förslaget om återremiss (S).

Kommunstyrelsen beslutade därefter att godkänna avtal för utarrendering av kolonilott på Citadellets koloniområde.

samt att uppdra MEX-avdelningen att teckna avtal med koloniföreningen som reglerar ansvaret mellan kommunen och koloniföreningen om normal skötsel och underhåll av gemensamma ytor inom koloniområdet i enlighet med arrendeavtalet.

Miljöredovisning 2014
På kommunstyrelsen den 20/8-2015 fattade kommunstyrelsen beslut om att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 2014 års miljöredovisning för Landskrona stad.

Miljöredovisningen görs årligen. Den fungerar som ett stöd för beslutsfattare och handläggare i kommunen då hänsyn ska tas till olika miljöaspekter. Varje år har miljöredovisningen fokus på ett nytt tema. Årets tema är energi, vilket är ett viktigt område för arbetet med de miljöutmaningar vi lever med nu. Exempelvis leder produktion och användning av energi i olika former till utsläpp som bidrar till övergödning, minskad biologisk mångfald, försurning av sjöar och hav med mera.

Lanskrona stad har en vision om att hela energiverksamheten ska vara ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samt fossilfri till år 2050. 2014 års miljöredovisning presenterar flera slutsatser och åtgärder för hur visionen kan uppnås och för hur Landskrona kan bli Sveriges mest klimatsmarta stad, vilket visar att det finns en stor potential med långsiktigt hållbara energikällor i kommunen.

Miljöredovisningen berättar också om det arbete som sker inom miljöledning, till exempel genom personalutbildningar och i arbetet med evenemang i stadens regi. Även arbetet med miljöövervakning av till exempel våra hav, våra vattendrag, vår luftkvalitet och våra naturmiljöer presenteras. I miljöredovisningen sammanställs också ett antal examensarbeten där Landskrona varit studieobjekt.

För dig som vill läsa miljöredovisningen i sin helhet så kommer den att läggas ut på miljöförvaltningens sidor på Landskrona stads hemsida när den är beslutad i kommunfullmäktige. På hemsidan ligger även tidigare miljöredovisningar: http://goo.gl/Bj8DQY

Intresserad av att följa ärendena vidare?
Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor på landskrona.se: http://www.landskrona.se/Demokrati/Politik--Politiker/Kommunfullmaktige.aspx

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén