Kommunstyrelsen den 25 juni 2015

Här finner du en sammanfattning över några av de ärenden som togs upp på kommunstyrelsens sammanträde den 25 juni.

Svar på återremiss om AB Landskronahems ägardirektiv
På kommunfullmäktiges sammanträde den 2015-06-17 återremitterades ärendet om AB Landskronahems nya ägardirektiv till kommunstyrelsen.

Återremissen har inte föranlett några förändringar till förslaget på de nya ägardirektiven som innebär en övergång från en förvaltande fas till en utvecklingsfas. De nya ägardirektiven ger AB Landskronahems styrelse och företagsledning ökade möjligheter att peka ut vad och när något ska göras för att stärka bolagets ekonomi. En stärkt ekonomi krävs för att finansiera dagens och framtida underhållningsbehov av fastigheterna, samt för att bolaget aktivt ska kunna delta i stadens utveckling.

I de nya ägardirektiven anges bland annat att bolagets styrelse särskilt ska beakta:
• stadsdelen Norrestad
• att skapa en bättre balans mellan olika upplåtelseformer
• underhållsbehov och finansieringsbehov
• vilka synergi- och samordningsvinster som kan uppkomma genom samordning av Landskrona stads och bolagets fastighetsförvaltning

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att på nytt godkänna framtaget förslag till reviderat ägardirektiv för AB Landskronahem.

samt att ge det av kommunfullmäktige valda ombudet i AB Landskronahem instruktion att rösta för att stämman beslutar i enlighet med ovanstående.

Socialdemokraterna lämnade muntlig reservation.

Beslutet gick till votering som slutade åtta för förslaget (FP, M, MP, SD) och fem mot förslaget (S).

Köp av fastigheten Viadukten 5 av Thorn Lighting Nordic AB
I den fördjupade översiktsplanen för Landskrona tätort pekas ett markområde ut som ett utredningsområde för stadsbebyggelse – ett område som går från Skeppsbrokajen, via gamla bangården, längs Österleden fram vidare fram till handelsplatsen Infarten. Området skulle kunna omvandlas till en aktiv zon mellan industriområdet och stadskärnan med parkmiljöer, handelsetableringar, eventområde med mera. På längre sikt även bostadsbebyggelse.

För stadens centrumutveckling är alltså detta område strategiskt viktigt för framtiden. I området finns fastigheten Landskrona Viadukten 5 där Thorn Lighting Nordic AB (Thorn) har bedrivit sin verksamhet.  Ett förvärv av fastigheten skulle göra att staden själv, i rollen som markägare, kan styra över den fortsatta utveckling av Landskronas centrum. Då fastigheten även innehåller kontorslokaler kan den vara en möjlighet för framtida lokalplanering för Landskrona stads verksamheter.

Köpeskillingen uppgår till mellan 30 – 38 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna samtliga att-satser i ärendet och därmed förvärvet av fastigheten Viadukten 5.

Intresserad av att följa ärendena vidare?
Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till Kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under Kommunfullmäktiges sidor på landskrona.se: Klicka här

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén