Kommunstyrelsen den 28 maj 2015

Här finner du en sammanfattning över några av de ärenden som togs upp på kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj.

Köpeavtal för Stiltjen 1 och del av fastigheten Borstahusen 1:1
Kommunstyrelsen tog i dag beslut om att föreslå kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal gällande Stiltjen 1 och del av fastigheten Borstahusen 1:1 (Strandbyn) med Veidekke Villatomter AB. Veidekke är den första byggherren att utnyttja sitt optionsavtal i Strandbyn (Borstahusen) för att uppföra 17 småhus. Köpeavtalet innebär att Veidekke köper fastigheten Stiltjen 1 och en del av fastigheten Borstahusen 1:1. Planerad byggstart är satt till december 2015. Samtliga hus i denna första etapp är sålda. För marken betalar Veidekke drygt 11 miljoner kronor.

Ansökan om markanvisning i Norra Borstahusen för uppförande av grundskola och idrottshall
Hemsö har ansökt om markansvisning i Norra Borstahusen för uppförande av grundskola. I anslutning till skolan finns behov av att uppföra en idrottshall som ska kunna nyttjas både för skolans idrottsverksamhet och för andra fritidsaktiviteter utanför skoltid.

Förslaget till kommunstyrelsen är att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna markanvisningsavtal, mark för idrottshall, med Hemsö,

att godkänna köpeavtal, mark för skola, med Hemsö,

att utöver nuvarande lokalersättning i ordinarie skolpeng, ersätta Internationella Engelska Skolan med mellanskillnaden upp till deras faktiska hyreskostnader,

att uppdra åt teknik och serviceförvaltningen att påbörja upphandling av byggnadsentreprenad avseende idrottshall i Norra Borstahusen,

att bemyndiga kommunstyrelsen att efter genomförd upphandling:
- teckna avtal om byggnadsentreprenaden.
- överföra byggnadsentreprenaden av idrottshallen till Hemsö som därmed träder in som     beställare och byggherre.
- teckna hyresavtal med Hemsö om inhyrning av idrottshallen.

Socialdemokraterna avser lämna in ett särskilt yttrande

Vänsterpartiet lämnar en skriftlig reservation

Beslutet gick till votering som slutade åtta för förslaget (FP, M, MP, SD) och fem mot förslaget (S).

Fullmäktigeplan 2016-2018 med budget för 2016 (tidigare Mål och budget)
Treklöverns förslag till Landskrona stads fullmäktigeplan med budget för 2016 har ett budgeterat resultat på 31,5 miljoner kronor för år 2016, vilket är i nivå med delmålet att resultatet ska vara 1,4 % av skatter och statsbidrag. Det långsiktiga målet är 2 % vilket motsvarar cirka 45 miljoner kronor. För åren 2017-2018 är resultatet svagare.

Antalet invånare i Landskrona förväntas öka med cirka 1,5 %, motsvarande 690 personer årligen de närmaste åren, främst barn och unga. Därför satsas väsentliga resurser på denna befolkningsökning. När det gäller äldre finns resurser avsatta i budget för ett utökat antal platser på äldreboenden.

Nämnderna har kompenserats för avtalsenliga löneökningar samt för utökad verksamhet inom skola, individ- och familjeomsorg, omsorg, kultur m.m. Det mesta av satsningarna finansieras med ökningen av skatteintäkter och statsbidrag. 7 miljoner kronor finansieras genom att nämnderna får ett effektiviseringsuppdrag.

Exploateringsbudgeten innehåller ett flertal exploateringar där Borstahusen-projektet är det största.

Investeringsbudgeten uppgår till 315,7 miljoner kronor för 2016 respektive 247,3 miljoner kronor för 2017. De höga investeringsnivåerna beror framförallt på investeringar som; ny skola och idrottshall i Norra Borstahusen, medel för upprustning/ombyggnad av skollokaler, större investeringar i rekreationsområden som Puls arena, idrottsplatsen och Karlslundsområdet samt ett nytt gruppboende för socialpsykiatrin.

Kommunstyrelsen beslutade för egen del
att ge stadsledningskontoret i uppdrag att, tillsammans med respektive utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och individ- och familjeförvaltningen, ta fram ett förslag till sådana verksamhetsförändringar som kan leda till ökad effektivitet med bibehållen eller högre kvalitet baserat på de genomlysningar som gjorts med externt stöd under åren 2012-2015.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att besluta i enlighet med de framlagda förslagen till beslut om fullmäktigeplan 2016-2018 med budget 2016.

Reviderade ägardirektiv för Landskronahem
Kommunstyrelsen har 2015-04-09 gett utvecklingschefen i uppdrag att utarbeta förslag till nya ägardirektiv för AB Landskronahem. De nya ägardirektiven innebär en övergång från en förvaltande fas till en utvecklingsfas.

I de nya ägardirektiven anges bland annat att bolagets styrelse särskilt ska beakta:

• stadsdelen Norrestad
• att skapa en bättre balans mellan olika upplåtelseformer
• underhållsbehov och finansieringsbehov
• vilka synergi- och samordningsvinster som kan uppkomma genom samordning av Landskrona stads och bolagets fastighetsförvaltning

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna framtaget förslag till reviderat ägardirektiv för AB Landskronahem.

samt att ge det av kommunfullmäktige valda ombudet i AB Landskronahem instruktion att rösta för att stämman beslutar i enlighet med ovanstående.

Socialdemokraterna lämnade ändrings- och tilläggsyrkande.

Beslutet gick till votering som slutade åtta för förslaget (FP, M, MP, SD) och fem mot förslaget (S).

Beslut om att väcka talan mot Trygg-Hansa
Högsta domstolen beslöt år 2013 att Landskrona stad var skadeståndsskyldig och skulle betala 50 miljoner kronor till försäkringsbolagen If och Zürich med anledning av Åhlénsbranden. En viss del av dessa pengar täcktes av de försäkringar som staden har i Trygg Hansa. När dessa pengar skulle betalas ut från försäkringsbolaget behöll Trygg Hansa 7,2 miljoner kronor för egna fordringar som man ansåg sig ha mot Landskrona stad. Detta anser Landskrona stad vara fel och har krävt Trygg Hansa på dessa pengar. Summan har, inklusive ränta, vuxit genom åren och uppgår till mer än 15 miljoner kronor.

Eftersom Trygg Hansa inte vill betala beslöt kommunstyrelsen att väcka talan mot Trygg Hansa och att anlita Mannheimer Swartling att företräda staden i denna fråga.

Intresserad av att följa ärendena vidare?
Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar den 5 juni under kommunfullmäktiges sidor. Klicka här 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén