Kommunstyrelsen den 30 september

På kommunstyrelsen den 30 september 2015 togs ett flertal ärenden upp. Ett av dessa var exploateringsprognosen för Landskrona stad de kommande två åren. En sammanfattning av detta ärende följer nedan.

Exploateringsprognos
Exploateringsverksamheten i Landskrona stad bedrivs med syftet att möjliggöra och skapa attraktiva boendemiljöer och lämpliga verksamhetsfastigheter för näringslivet. I exploateringsprognosen redovisar stadsbyggnadsförvaltningen samtliga pågående mark- och exploateringsprojekt samt förslag på revideringar för de kommande två åren. Baserat på prognosen fattade kommunstyrelsen beslut enligt följande:

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige bland annat att besluta att fastsälla nya exploateringsbudgetar för 2015, 2016 samt 2017.

att i övrigt fastställa exploateringsplanen enligt objektsfördelning i exploateringsprognosen.

att godkänna ett nytt exploateringsprojekt för kvarteret Jäntan samt att exploateringsprojekten Weibullsholm DSV och Östra Häljarp avslutas direkt.

samt att uppdra till teknik- och serviceförvaltningen att återuppta diskussionerna med Skånetrafiken och Trafikverket gällande gemensam finansiering av öppnandet av gångtunneln vid Landskrona station och återkomma med ett förslag till kommunstyrelsen och samtidigt bevilja ett tilläggsanslag till Teknik- och serviceförvaltningen om 400 000 kr för att genomföra en åtgärdsvalsstudie gällande gångtunneln.

Intresserad av att följa ärendetvidare?
Om du är intresseradav att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige såpubliceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor på landskrona.se: http://www.landskrona.se/Demokrati/Politik--Politiker/Kommunfullmaktige.aspx

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén