Kommunstyrelsen den 7 september 2017

Flygeltofta gård.jpg

Här sammanfattar vi några av de ärenden som man beslutade kring på dagens sammanträde i kommunstyrelsen. Bland annat antog man två nya detaljplaner och fattade beslut om att teckna ett genomförandeavtal med Skånetrafiken för att elektrifiera Landskronas kollektivtrafik.

Här sammanfattar vi några av de ärenden som man beslutade kring på dagens sammanträde i kommunstyrelsen.

Antagande av detaljplan för kvarteret Bollspelaren 1 med flera, Oatly

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen i gällande detaljplaner för att skapa möjligheter till utökad verksamhet inom befintligt verksamhetsområde.

Planförslaget har varit på samråd den 14 februari – 7 mars 2017. Under samrådet kom det in 17 yttranden från berörda förvaltningar, myndigheter och sakägare. Därefter har förslaget reviderats och sänts på granskning den 28 juni – 16 augusti 2017. Efter granskningens slut hade 5 yttranden inkommit. Dessa har redovisats och justeringar har gjorts inför planförslagets godkännande och antagande.

Bild: Gul markering visar aktuellt planområde.

Stadsledningskontoret anser att stadsbyggnadskontoret på ett skäligt sätt har svarat på inkomna synpunkter och att detaljplanen för kvarteret Bollspelaren 1 m.fl., Oatly, Landskrona stad, är i linje med stadens övriga antagna mål, riktlinjer, policys och kommunövergripande styrdokument. 

Antagande, tredje steget i processen för detaljplanens genomförande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för kvarteret Bollspelaren 1 m.fl., Oatly, Landskrona stad. 

 

Antagande av detaljplan för del av Saxtorp 87:23 med flera – Flygeltofta gård

Detaljplanens syfte är att säkra bevarandet av värden på Flygeltofta gård i form av byggnader och trädgård. Detaljplanen ska också pröva om det är lämpligt att komplettera gårdsmiljön med 25-40 lägenheter i radhus eller mindre flerbostadshus. Den ska dessutom se över möjligheten att omvandla ekonomibyggnader till kontor och bostäder samt att bevara en gynnsam miljö för groddjur runt befintlig damm.

Planförslaget var på samråd 22 februari - 8 april 2016 då det kom in 23 yttranden. Planförslaget var därefter på granskning 17 januari -17 februari 2017. Efter granskningens slut hade 11 yttranden inkommit. Efter granskningsskedet kvarstod en del synpunkter rörande framför allt trafik- och angöringssituation runt Flygeltofta Gård. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 juni 2017 att godkänna detaljplanen samt att skicka den vidare till kommunfullmäktige för antagande. 

Bild: Röd markering visar aktuellt planområde. 

Stadsledningskontoret anser att stadsbyggnadskontoret på ett skäligt sätt har svarat på inkomna synpunkter. Stadsledningskontoret anser att detaljplanen för del av Saxtorp 87:23 m.fl. – Flygeltofta gård, Landskrona stad, är i linje med stadens övriga antagna mål och kommunövergripande styrdokument. 

Detaljplanen befinner sig nu i antagandefasen i processen för genomförande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Saxtorp 87:23 m.fl. – Flygeltofta gård, Landskrona stad. 

 

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2018 – 2019

Kommunstyrelsen har gett brottsförebyggande rådet i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny överenskommelse om samverkan för ökad trygghet mellan Landskrona stad och Polisen 2018 – 2019. Berörda förvaltningar tillsammans med representanter från lokalpolisområde Landskrona har tagit fram ett förslag som innehåller tre huvudområden:

  • trygghet
  • ungdomar i riskzon
  • organiserad brottslighet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslag till överenskommelse mellan Landskrona stad och Polisen om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2018 – 2019. 

 

Genomförandeavtal med Skånetrafiken om helelektrifiering av kollektivtrafiken i Landskrona

Staden arbetar med kollektivtrafiken i samverkan med Skånetrafiken och Nobina. Skånetrafiken och Nobina har tecknat ett kollektivtrafikavtal som varar till 2024. Enligt det ska gasbussarna bytas ut hösten 2018 då dessa är uttjänta.

Samtidigt har omställningen till fossilfri kollektivtrafik och eldrivna bussar blivit allt mer framgångsrik. Eldrivna bussar ger bättre miljöfördelar än dagens gasdrivna fordon. Det är därför helt i linje med utvecklingen av drivmedel att arbeta för en elektrifiering av hela stadsbusstrafiken.

Busstrafik med elektrisk drift kan skapas på olika sätt. Genom att ta fram ett genomförandeavtal som tecknas mellan Skånetrafiken och staden kan en teknisk lösning samt en fördelning av vad parterna åtar sig att göra tydliggöras och verkställas. Avtalet syftar till att på sikt helelektrifiera stadsbusstrafiken.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag efter samråd med teknik- och servicenämnden, att teckna ett genomförandeavtal mellan staden och Skånetrafiken, med syfte att Landskronas stadsbusstrafik och busstrafiken på Ven ska helelektrifieras med start 2018. I detta ska Skånetrafikens respektive stadens roll och åtagande i processen preciseras,

att avtalets ekonomiska konsekvenser för staden ska vara i linje med stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse,

samt att finansiering av de 2 mnkr för laddinfrastrukturen som inte ryms inom beslutad budget och den beräknade utgiften på 250 tkr för laddinfrastruktur på Ven hänskjuts till budgetberedningen.

(S) inkom med ett särskilt yttrande

 

Delårsrapport Landskrona stad

Delårsresultat och prognos för helåret
Vid delårsbokslutet uppfylls samtliga ekonomiska indikatorer som antagits av kommunfullmäktige för 2017 och god ekonomisk hushållning anses vara uppfyllt.

Resultatet för delårsbokslutet på 381,8 miljoner kronor och prognosen för helåret på 328,6 miljoner kronor innefattar en realisationsvinst från avyttringen av stadens hel- och delägda bolag till det nya moderbolaget Landskrona stadshus AB. Realisationsvinsten på 300,1 miljoner kronor klassas som en extraordinär intäkt i resultaträkningen. Vinsten har avsatts till en nybildad Struktur- och klimatfond för framtida satsningar på infrastruktur som berörs av miljö- och klimatfaktorer, så som havsnivåhöjningen. Delårsresultatet, exklusive realisationsvinsten, hamnar på 81,7 miljoner kronor. Resultatet för helåret, exklusive realisationsvinsten, prognostiseras att bli 28,5 miljoner kronor. Om realisationsvinsten inte räknas med i prognosen för helårsresultatet så uppnås inte målvärdet på 1,6 % av skatteintäkterna, utan hamnar på 1,2 %.

Nämndernas prognoser
Landskrona stads nämnder prognostiserar överlag budget i balans. Teknik- och servicenämndens prognostiserade underskott på 12,3 miljoner kronor beror främst på hyresförluster. Kommunstyrelsen beräknar ett underskott på 8,9 miljoner kronor som beror på demografiutvecklingen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde, ett avgiftssystem som inte införts inom omsorgsnämnden samt ökade pensionskostnader.

Investeringsbudget
Investeringsbudgeten för 2017 uppgårtill 452,9 miljoner kronor. Till och med juni var nettoinvesteringar 112,6 miljoner kronor vilket är något högre än tidigare år. Bland annat har staden inrättat ett tvätteri och påbörjat utbyggnad av Puls arena. Ombyggnationen av Landskrona teater, en kulturhistoriskt värdefull byggnad som varit i dåligt skick, pågår. Stadens satsar mycket på underhåll av fastigheter, inte minst på upprustning av skollokaler. I prognosen för helåret beräknas en budgetavvikelse på 31,6 miljoner kronor i investeringsbudgeten. Avvikelsen beror främst på att ett nytt boende för ensamkommande barn inte kommer uppföras.

Soliditet
Landskrona stad har en fortsatt hög soliditet som i delårsrapporten uppgår till 85 %.

Prioriterade målområden
De prioriterade målområdena Landskrona den arbetande staden, Tillväxt och näringsliv i Landskrona samt Leva och bo i Landskrona bedöms vara uppfyllda vid årets slut.  Skola för kunskap med arbetsro, Landskronaborna i fokus och resursmålet personal prognostiseras att delvis uppfyllas. Landskrona den trygga staden ser inte ut att uppfyllas. Det finns således en spridning mellan måluppfyllnadsprognoserna ovan och flera av indikatorerna som har analyserats är prognoser på undersökningar som ännu inte genomförts. Därför görs en försiktigare bedömning i delårsrapporten och verksamhetsperspektivet för god ekonomisk hushållning anses vara delvis uppfyllt.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige bland annat att besluta att godkänna delårsrapporten 2017 med tillhörande bokslutsprognos. 

(S) deltog inte i beslutet

 

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr