Krafttag mot giftiga ämnen i spillvattnet i Landskrona

Det kommunala avloppsreningsverket i Landskrona, Lundåkraverket, har under många år haft problem med så kallade utslagningar av den biologiska reningsprocessen. Det innebär att bakterierna som normalt sköter kvävereningen hämmas eller dör vilket kan medföra att orenat vatten släpps ut i Öresund. Den största orsaken till utslagningar tros vara giftiga ämnen från anslutna verksamheter.

Trots att problemen inte uppstått under den senaste tiden arbetar NSVA aktivt med att hitta källan eller källorna till gifterna i syfte att förbättra vattnets kvalitet. I branschen kallas detta arbete uppströmsarbete.

Kartläggning för att avgränsa källan till föroreningen

– Vi kartlägger varifrån svårnedbrytbara föroreningar och andra oönskade ämnen kommer. Just nu arbetar vi med provtagningar av avloppsvatten vid flera punkter i Landskrona, bland annat i pumpstationer och brunnar. Syftet är att avgränsa och lokalisera föroreningskällan, säger Hanadi Makie, miljöingenjör på NSVA.

Föroreningar beror oftast på okunskap

– Oftast beror det på okunskap. Ett kommunalt reningsverk är byggt för att ta emot spillvatten från hushåll. Industrier med avloppsvatten som skiljer sig från hushållsspillvatten bör ha egen vattenrening innan vattnet släpps till de kommunala reningsverken. Det är inte alla verksamheter som känner till detta eller att de släpper ut ett vatten med farligt innehåll, fortsätter Hanadie Makie.

Ämnen som fett, spillolja, lösningsmedel, färgrester och processbad ska behandlas i sluten reningsprocess eller omhändertas som farligt avfall. Om de släpps ut i det kommunala spillvattennätet kan de skada reningsprocessen eller orsaka problem i ledningsnätet. Dessutom påverkas recipienten, som kan vara en sjö, ett vattendrag eller en kuststräcka, av ett förorenat vatten.

– Vi arbetar med uppströmsarbete inom hela NSVA, men just nu tar vi ett krafttag i Landskrona, där vi har störst problem med oönskade ämnen i spillvattnet. Bland annat kommer vi att skicka ut information till alla verksamheter som är anslutna till det kommunala spillvattennätet, avslutar Hanadi Makie.

OM NSVA
NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt VA-bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gjort gemensam sak för att växa och bredda vår kompetens, och för att öka bredden i erbjudandet. Allt under gemensam flagg. NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 230 000 invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Via ett flera hundra mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. Läs mer om oss på www.nsva.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén