Kungörelse om utställning av Avfallsplan 2011 för Landskrona stad

Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut framlags förslag till revidering av Landskrona stads avfallsplan under perioden den 7 februari-7 mars 2011.

Av miljöbalken framgår att för varje kommun ska finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. En renhållningsordning ska, efter bemyndigande av regeringen, antas av kommunfullmäktige.

När ett förslag till renhållningsordning upprättas, ska kommunen på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråd med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Innan förslag till renhållning antas, ska det ställas ut till granskning under minst fyra veckor. De synpunkter som har kommit fram vid samråd och granskning ska beaktas när renhållningsordningen antas.

Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut framlagt förslag till revidering av Landskrona stads avfallsplan under perioden den 7 februari-7 mars 2011.

Mer information finns under Bo & Bygga.

Eventuella invändingar/synpunkter mot förslaget ska insändas skrifligen och vara kommunstyrelsen tillhanda senast 7 mars 2011 på adress Landskrona stad, Kommunstyrelsen, Stadsledningskontoret, 261 80 Landskrona.

Frågor besvaras av tf. förvaltningschef Göran Albertsson, Stadsbyggnadsförvaltningen, 0418-47 07 50.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén