Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Nyttjanderättshavare och sakägare inom fastigheten Saxtorp 30:5 i Landskrona stad.

Handling som delges: Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2011, § 130, att utfärda förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken mot att vidta vissa åtgärder inom Saxtorpsskogen på fastigheten Saxtorp 30:5 i Landskrona.

Beslutet finns tillgängligt för granskning hos Landskrona stad, Stadsledningskontoret, juridiska avdelningen, Landskrona, under tiden 27 september-19 oktober 2011.

Landskrona stad
Stadshuset
Drottninggatan 7
Landskrona

Kommunstyrelsen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén