Kvalitetssäkring av förskolor i Landskrona fortsätter

Tre förskolor i Landskrona stad har blivit Qualiscertifierad efter en extern granskning av dess verksamhet. Qualis är ett verktyg som alla skolor och förskolor i Landskrona stad använder för att kvalitetssäkra sin verksamhet och för att förbättra verksamheten på ett systematiskt sätt.

Denna gång var det Vattentornets, Kvarngårdens och Sankt Olov sjös förskolor som certifierades av externa granskare.

Granskningen uppvisar att förskolorna har en god kvalitet inom samtliga områden som Qualis granskar. Förskolorna når 88 poäng och minst steg 3 på samtliga kvalitetsområden varför skolan blivit certifierad enligt Qualiskriterierna. Gränsvärdet för certifiering ligger på 60 poäng.

– Vi är mycket glada över certifieringen. På förskolorna är det viktigt att lyssna in barnen och se möjligheterna och detta ser jag som en bekräftelse på att vi gör ett medvetet och bra arbete, säger Mai-Britt Cordua, förskolechef på Vattentornets, Kvarngårdens och Sankt Olov sjös förskolor.

En extern granskning av verksamheterna genomfördes i mars 2013. Under fyra dagar besökte utbildade granskare förskolorna och deltog i avdelningarnas verksamheter samt intervjuade grupper av ledning, personal och föräldrar. Utvärderingsmetoder som förskolan har använt är Qualis enkäter till barn över tre år, föräldrar och personal. Inför granskningen genomförde förskolornas alla arbetslag och ledning en självvärdering av Qualis kvalitetskriterier inom elva områden.

– Att bli Qualiscertifierade är en bekräftelse för förskolorna. Certifieringen blir ett kvitto på att allt arbete som läggs ned, både i arbetet med barnen, i samarbetet med föräldrar, mellan pedagogerna, och med förskolechefen, betalar sig i bra kvalitet på förskolan, säger Yvonne Nilsson, verksamhetschef för förskolan.

Granskningen resulterade i en rapport som visar förskolans styrkor och förbättringsområden, denna fungerar som ett underlag för fortsatt systematiskt kvalitetsarbete. Bland förbättringsområdena nämns delaktighet i lärprocessen, kommunikation, samt image.

Granskarna berömmer förskolorna

Förskolans starkaste område är bland annat utveckling och lärande samt trygghet och trivsel. Granskarna skriver till exempel i rapporten att de har fått ta del av en förskola där skollagens portalparagraf om människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan könen och solidaritet med svaga och utsatta är mål som förskolan arbetar utifrån och som syns i hallar och dokument.

Granskarna skriver även i sitt slutomdöme att ”Vattentornets, Kvarngården och S:t Olov sjös förskolor präglas av ett bejakande och välkomnande förhållningssätt, där allas lika värde och barnens intressen är i fokus.”

– Nu har vi sju Qualiscertifierade enheter inom utbildningsområdet i Landskrona. Poängen, som de nu granskade tre förskolorna har fått, visar på mycket hög kvalitet. Detta är mycket glädjande och inte minst för barn och föräldrar på dessa förskolor, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Qualis - ett nationellt system

Qualis i förskolan är ett nationellt system som omfattar två processer: huvudprocesser och stödprocesser. Huvudprocesserna består av fem områden: trygghet och trivsel, delaktighet i lärprocessen, arbetssätt och pedagogroll, utveckling och lärande samt föräldrainflytande. Stödprocesserna består av sex områden: organisation, styrning och ledarskap, kommunikation, kompetens, resursutnyttjande och image. Till varje område finns kriterier kopplade till sju steg i en trappa. Ju högre steg i trappan en förskola når, desto högre kvalitet i arbetet har förskolan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén