Lägesbild den 20 november för arbetet med covid-19 i Landskrona stad

Här sammanfattar vi läget för arbetet med covid-19 i Landskrona stad den senaste veckan.

Läget i Skåne

Smittspridningen i Skåne är fortsatt hög. Förra veckan låg antalet nyupptäckta fall per dag på cirka 570 fall. Under den gångna veckan har siffran sjunkit något till cirka 524 fall per dag. Den 18 november vårdades 147 personer på vårdavdelning och 21 på intensivvårdsavdelning i Skåne vilket åter igen är den högsta siffran sedan pandemins utbrott.

Läget i Landskrona

Liksom övriga skånska kommuner har Landskrona en fortsatt hög smittspridning. Vecka 45 rapporterades totalt 84 fall (182 fall/100 000 invånare), vecka 46 har antalet nästan fördubblats till 153 fall (331 fall/100 000 invånare).

 

Omsorgsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen rapporterar att de brukare på äldreboenden som tidigare testats positivt för covid 19, befarats varit sjuka, nu har konstaterats smittfria. Inom LSS samt hemvården är fyra respektive två brukare smittade. Omsorgspersonalens sjukfrånvaro ligger fortfarande något högre än vanligt men påverkansgraden är inte starkare än att verksamheterna kan utföra service och tjänster på normal nivå. Fokus ligger just nu på att följa rutiner och arbetssätt som arbetats fram under året för att skydda de äldre. I syfte att möjliggöra för anhöriga att träffa sina nära och kära finns nu tält utanför de särskilda boendena. I särskilda situationer görs undantag från besöksförbudet.

Utbildningsförvaltningen
Inom Utbildningsförvaltningen ligger sjukfrånvaron liksom i förra veckan på cirka 20 procent på några av stadens förskolor. Läget där är ansträngt men fortfarande hanterbart. Inom grundskolan och gymnasiet rapporteras enstaka medarbetare vara smittade. Den totala personalfrånvaron ligger på cirka 13 procent inom förvaltningen vilket är ungefär samma nivå som föregående vecka. För att klara de närmaste månaderna har varje enhet knutit vikarier till sig. Frånvaron bland elever är något förhöjd men är i stort stabilt.

Beslut har även fattats att gymnasieskolans och vuxenutbildningens delvisa distansundervisning fortlöper till 15 januari 2020.

Individ- och familjeförvaltningen
Inom Individ- och familjeförvaltningen är läget i stort oförändrat jämfört med föregående vecka. Två boende med konstaterad smitta är satta i karantän. Två medarbetare väntar på testsvar. Hemarbetet har ökat och i stort sett samtliga möten hålls digitalt. Heltidsfrånvaron ligger på samma nivå som förra veckan, cirka 13 procent.

Övriga förvaltningar och bolag
Övriga förvaltningar och bolag rapporterar att de liksom förra veckan har enstaka medarbetare som insjuknat i covid-19. Sjukfrånvaron ligger oförändrat på 5,5 procent och heltidsfrånvaron på cirka 12 procent bland stadens medarbetare. Uppskjutna planeringsdagar, konferenser och möten som inte kan digitaliseras gör att vissa projekt fördröjs något.

Stadsbyggnadskontoret har högt tryck på grund av många bygglovsansökningar, handläggningstiderna är något förlängda.

Biblioteket rapporterar att de fortsatt har många besökare som behöver hjälp med kopiering, utskrift, scanning etc. Sannolikt är det en konsekvens av att andra myndigheter har digitaliserat möten där den typen av tjänster vanligtvis ingår.

Övrigt
Tillsammans med polisen håller staden på att klargöra vad regeringens förslag om att begränsa antalet personer till max åtta personer vid allmänna sammankomster innebär för lokala näringsidkare och medborgare. Förslaget föreslås gälla från och med 24 november och fyra veckor framåt. Dialog har bland annat förts med stadens krögare och handlare, i nästa vecka har företrädare för stadens trossamfund bjudits in. Region Skånes beslut att förlänga de lokala skärpta råden gör att bibliotek- och fritidsanläggningar ser över ytterligare åtgärder för att minska risken för trängsel med hjälp av risk- och konsekvensanalyser.

Den film som staden har tagit och som framförallt riktar sig till unga 15-25 år har fortfarande stor spridning i sociala medier. Över 55 000 personer har sett filmen som uppmanar att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk. Riktade utskick till paket- och postutlämningsställen har gått ut med information om hur de kan minska risken för trängsel. Även uthyrare till fest- och samlingslokaler får inom de närmaste dagarna brev med vädjan om att bidra till att begränsa smittspridningen genom att inte hyra ut sina lokaler.

Övergripande information om corona (covid-19) hittar du här.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr