Landskrona räddningstjänst – finalist för ”Mönsterbrandstation”!

Landskrona räddningstjänst är idag mycket stolta och glada då man som en av fyra räddningstjänster i landet blivit uttagen till fördjupad bedömning av förvaltningens ansökan till ”mönsterstation” även kallad ”en brandstation för alla”! Fördjupad bedömning av Landskrona Räddningstjänsts ansökan sker torsdagen den 23 september i Karlstad.

Bakgrund till MSB:s val av ”fyra finalister”
MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, har fått in totalt nio mycket bra och intressanta ansökningar som har granskats och bedömts i både en extern och en intern grupp för att kunna göra en så noggrann och objektiv bedömning som möjligt. I den externa gruppen har en forskare från MSB:s vetenskapliga råd, en representant från diskrimineringsombudsmannen och en expert på jämställdhetsfrågor ingått.

Utifrån den sammantagna bedömningen har nu fyra ansökningar nu tagits ut och gått vidare till en fördjupad bedömning. Dessa är Räddningstjänsten syd, Södertörns Brandförsvarsförbund, Landskrona Räddningstjänst samt Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund som MSB nu kommer att träffa för ytterligare frågor och förtydliganden.

Bakgrund till MSB:s utlysning av ansökan
MSB arbetar för ökad jämställdhet och mångfald inom svensk kommunal räddningstjänst. Under 2009 togs ett handlingsprogram fram där en av nio åtgärder som fastställdes var att skapa en mönsterstation vid en särskilt utvald räddningstjänst. Denna station ska dels vara ett gott exempel för andra att ta efter, dels kunna fungera som en plattform för utvärdering av pionjärsatsningar rörande jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten.

Projektets målsättning är att den station som väljs ut ska vara en arbetsplats fri från diskriminering och kränkande särbehandling. En station där det i utryckningsorganisationen råder jämn könsfördelning (minst 40/60) och synlig mångfald. Kanske på lite sikt men gärna så snart som 2014.

Formerna för stödet
Stödet kommer att ges till en specifik station i den utvalda räddningstjänstkommunen. Vidare kommer stödet utges i form av en fast del och en rörlig del. Den fasta delen uppgår till 750 000 kr per år fram till och med utgången av 2014. Den rörliga delen uppgår till maximalt 250 000 kr per år och kan utbetalas som projektmedel för särskilda satsningar efter framställan. Stödet ska ses som ett sätt att starta ett mer långsiktigt arbete.

MSB förutsätter att den räddningstjänstkommun som väljs ut har för avsikt att fortsätta arbeta aktivt med jämställdhet och mångfald även efter avslutat projekt. Stödet ska användas för kort- och långsiktiga åtgärder som syftar till att uppnå projektets målsättning.

MSB förutsätter att åtgärder som räddningstjänstkommunen enligt lagstiftning är skyldig att vidta i rollen som arbetsgivare genomförs och bekostas i egen regi. Exempel på sådana åtgärder kan vara ombyggnad av omklädningsrum och inköp av larmställ. Investeringar som har stort nyhetsvärde och som är intressanta ur ett nationellt perspektiv kan dock komma att delfinansieras via stödet.

Bedömningsgrunder
Den station som förs fram ska vara bemannad med heltidsanställd brandpersonal. Vidare är det ett krav att organisationen är öppen för besök och intervjuer från media och forskare under den tid för vilken stödet ges. Förhoppningen är att öppenheten fortsätter även efter det att stödet upphör. För att kunna särskilja och välja ut en sökande kommer MSB att bedöma inkomna ansökningar utifrån ett antal kriterier. Dessa kommer att inkludera en bedömning av projektets genomförbarhet baserat på bl.a. tidsplan, innehåll, förankring, långsiktighet och kompetensförsörjning.

MSB kommer också att fästa stor vikt vid omfattning och innehåll i eventuell motprestation i form av egna satsningar från sökande räddningstjänstkommuns sida. Motprestationen kommer att sättas i relation till organisationens storlek.

Ansökan
Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur räddningstjänstkommunen avser att vid utvald station uppnå utlysningens målsättning om en inkluderande arbetsplats med en jämn könsfördelning (40/60) och synlig mångfald i utryckningsorganisationen. Till ansökan ska bifogas senast beslutad jämställdhetsplan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén