Landskrona stad redovisar ett överskott på 451 miljoner år 2021

Budgetresultatet för 2021 innebär ett överskott på 451 miljoner kronor.

– Överskottet beror till stor del på exploateringsintäkter, värdeökningar på placerade medel, försäljning av anläggningstillgångar samt högre skatteintäkter och lägre pensionspremier än budgeterat, säger ekonomichefen för Landskrona stad Susanne Nilsson.

Stadens investeringar som 2021 uppgick till 469 miljoner kronor har kunnat finansieras av stadens egna medel, vilket i sin tur har inneburit att inga nya lån har tagits och därmed har räntekostnader kunnat undvikas.

Stadens nämnder har under året hållit och överträffat budget. Tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning visar nämnderna en positiv budgetavvikelse på 90 miljoner kronor.

– Landskrona har fått högre riktade stadsbidrag samtidigt som det har varit färre brukare inom äldrevården och färre barn inom skolverksamheten än vi budgeterat för, säger stadsdirektören för Landskrona stad, Carina Leffler. Detta i kombination med ett systematiskt arbete för att bedriva verksamheten effektivt, har bidragit till nämndernas goda resultat.

Överskottet för 2021 bidrar till ekonomisk stabilitet för kommande år. Något som kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg ser positivt på.

– Att ha en stark ekonomi gör att staden står väl rustad för framtiden. Större behov och högre krav, utifrån att antalet äldre och yngre ökar starkt kommande år, framtida satsningar och osäkerhet kring hur skatteunderlag och statsbidrag utvecklas framöver, gör att Landskrona måste ha en robust ekonomi, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr