Landskrona stad redovisar ett resultat på 61 miljoner kronor (mnkr) för 2009

I dagarna presenterade ekonomiavdelningen Landskrona stads ekonomiska resultat för 2009. Inom Landskrona stad finns två typer av verksamheter, dels affärsdrivande verksamheter som t.ex. el- och fjärrvärmeverksamhet, som ska vara självfinansierade via taxor och avgifter, dels våra kommunalt skattefinansierade verksamheter som skola, barnomsorg och äldreomsorg.

De affärsdrivande verksamheternas resultat bryts ut ur stadens totala resultat. De affärsdrivande verksamheterna ska ses som självständiga företag inom staden, där det är abonnenterna som står för alla intäkter och kostnader. 2009 gjorde de affärsdrivande verksamheterna ett resultat på 5 mnkr.

- En mer genomgående analys av Landskrona stads bokslut för 2009 kommer att ske i samband med att kommunstyrelsen behandlar Landskrona stads årsredovisning för 2009, vilket sker den 11 mars säger Per-Mikael Svensson, Landskrona stads ekonomichef. 

Med beaktande av resultatet för de affärsdrivande verksamheterna med +5 mnkr, innebär det att det kvarvarande resultatet för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 56 mnkr. Detta resultat är 45 mnkr bättre än vad som var budgeterat för 2009. Händelser av engångskaraktär till väsentliga belopp, och som normalt inte avser Landskrona stads löpande verksamhet, har påverkat 2009 års resultat:
• Återställning av tidigare gjorda kursförluster avseende förvaltade pensionsmedel, +33 mnkr.
• Sänkning av avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringar, +16 mnkr.
• Reavinsterna avseende försäljningar av anläggningstillgångar, +14 mnkr.
• Skatteintäkter och generella statsbidrag, -19 mnkr

Trots det goda resultatet är det inga resurser som med automatik kan föras över till verksamheterna eftersom flera poster som bidrar till det goda resultatet inte är bestående. Det är också så att 2011 ser ut att bli ett riktigt tufft år för kommunsektorn i största allmänhet. Därför måste vi även framöver effektivisera våra verksamheter säger Torkild Strandberg.

Landskrona stads övriga skattefinansierade verksamheter bedrevs totalt sett inom tilldelade budgetramar, men med ibland stora avvikelser mellan verksamheterna. Även dessa verksamheter kommer att bli föremål för fortsatt analys.
 
- Om vi ställer Landskrona stads nettokostnader för de skattefinansierade verksamheterna för 2009 i relation till stadens skatteintäkter och generella statsbidrag, uppgick dessa till 101,7%. Det innebär att Landskrona stad konsumerat mer pengar i den löpande verksamheten än vad som kommit in via skatter och generella statsbidrag. Ett positivt finansnetto på 89 mnkr, uppväger detta, där 33 mnkr av dessa avser återställning från 2008 års nedskrivning, säger Per-Mikael Svensson, Ekonomichef.

I övrigt kan nämnas att vi fortfarande är inne i en lågkonjunktur med minskad sysselsättning i samhället, vilket dels kommer att innebära att tillväxten av skatteintäkterna för Landskrona stad kommer att vara fortsatt låg, dels kan det komma att innebära ökade kostnader för kommunens åtaganden.

- För att bland annat kunna möta dessa händelser måste vi ständigt hitta produktivitetsökningar inom de verksamheter vi bedriver i Landskrona stad avslutar Torkild Strandberg.

Per-Mikael Svensson
Ekonomichef
0418-470047 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén