Landskrona stad skapar en organisation med stärkt fokus på tillväxt, utveckling och framtidens utmaningar

Landskrona stad skapar organisation med fokus på framtiden

I april 2015 antog kommunstyrelsen i Landskrona mandatperiodsprogrammet "Landskrona inför 2020" som berör framtidens mål och utmaningar. Stadsledningskontoret fick i uppdrag att utreda och presentera konkreta förslag på inrättande av en klimat- och strukturfond, bildande av bolagskoncern samt intern organisation.

Framtiden bär med sig ett antal utmaningar för Landskrona. Det finns ett ökat behov av välfärdstjänster till följd av en åldrande befolkning och samtidigt ett behov av ökade skatteintäkter. I staden finns ett utanförskap som följd av hög strukturell arbetslöshet och påtagliga integrationsutmaningar. Dessutom utmanar de globala klimatförändringarna och det finns ett betydande behov i ordinär infrastruktur. 

– Vårt fokus är att driva på och ytterligare öka tempot i den positiva utvecklingen av Landskrona för fler investeringar, fler jobb och högre tillväxt. Genom att vässa organisationen och i högre grad fokusera på tillväxt, utveckling och effektivitet tryggar vi välfärden och säkerställer att Landskrona fortsätter utvecklas till en välmående stad. En stad där invånarna, oavsett ålder, har ett bra liv och med goda framtidsutsikter för de unga, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

I tjänsteskrivelsen föreslås bildandet av en klimat- och strukturfond. Syftet med fonden är att reservera medel till framtida investeringar i skyddsåtgärder med anledning av stigande havsnivåer, samt till investeringar i infrastruktur för utveckling av boende och näringsliv. Fondens medel ska bara kunna användas efter politiskt beslut. 

För att öka Landskronas förmåga att hantera utmaningarna tillväxt och effektivare välfärd föreslås att tillsätta en stadsdirektör med externt perspektiv och utvecklingsfokus, samt en biträdande stadsdirektör med internt perspektiv och fokus på effekt av varje investerad skattekrona. Stadsdirektören blir ytterst ansvarig för stadens samtliga verksamheter.

Ovanstående förslag kommer att behandlas i kommunstyrelsen den 8 september samt i efterföljande kommunfullmäktige den 26 september.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén