Landskrona station utvecklas

Bild ombyggnation stationen.jpg

Under 2017 och 2018 byggs Landskrona station om med ny vänthall, kiosk och en förbättrad utemiljö för att skapa ett attraktivt stationsområde med god service. Förberedelserna börjar under juli 2017 och från september börjar byggnationen av nya stationsbyggnader.

 Ny vänthall och kiosk samt anpassad cykelparkering

Den tillfälliga byggnaden där Pressbyrån ligger ska ersättas med två permanenta byggnader med vänthall och kiosk. Marken som är formad som en halvmåne vid de nya byggnaderna kommer att få terrasser till uteservering och cykelparkeringen kommer att anpassas till platsens nya utformning. Söder om byggarbetsplatsen skapas en tillfällig gångväg till biljettautomater och perronger.

Tillfällig cykelparkering under byggtiden
Under byggtiden, med start september 2017, kommer stora delar av cykelparkeringen och ankomstytorna närmast perrongerna att vara avstängda. Under tiden finns en tillfällig cykelparkering mellan Netto och perrongerna. Härifrån byggs nya anslutningar upp till perrongerna.

Under sommaren 2017 sker förberedelser i form av en tillfällig gata för byggtrafik norrifrån samt anläggandet av den tillfälliga cykelparkeringen och gånganslutningarna.

Utvecklad utemiljö
Under senare delen av 2017 samt under 2018 byggs ankomstytor kring stationen om för förbättrad framkomlighet, trevliga vistelseytor och en större cykelparkering med olika cykelparkeringsalternativ. Väster om de nya stationsbyggnaderna skapas ett entrétorg med fler sittplatser och inslag av grönska.

Busshållplatser och gångtunnel
För bussarna planeras bättre möjligheter för ökad kapacitet och för att stanna till. Busstationerna ska få nya väderskydd och förbättrad tillgänglighet.

I framtiden planeras även en gångtunnel under spåren för att kunna erbjuda pendelparkering på östra sidan, vilket skulle avlasta fordonstrafiken på stationens västra sida.

Landskrona stad hoppas att resultatet kommer att vara till allmänhetens glädje och ber om överseende med de störningar som arbetet eventuellt kan medföra.

Här kan du läsa om andra pågående stadsmiljöprojekt

Ritning ombyggnation av Landskrona station

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr