Nöjda medarbetare i Landskrona stad

Landskrona stad genomförde under senhösten 2013 en medarbetarundersökning. Resultatet visar att medarbetarna generellt är nöjda med sin arbetssituation.

Landskrona stad uppnår ett HME (Hållbart medarbetarengagemang) på 80 vilket är något högre än det genomsnittliga resultatet för kommuner i Kolada* 2013.

Särskilt nöjda är medarbetarna med styrningen av sina arbetsplatser. Styrningen handlar om hur väl man upplever sig vara insatt i arbetsplatsens mål, hur målen följs upp och utvärderas samt att man vet vad som förväntas av en i sitt arbete.

hme1

Samtliga index, styrning, motivation, ledarskap, ligger högre än genomsnittet bland andra kommuner i Kolada.

hme2

– Respektive förvaltning kommer nu att få ta del av sina resultat som finns redovisade för förvaltningen/avdelningen/enheten. Utifrån hur resultaten ser ut inom olika områden, kommer förvaltningarna att arbeta vidare med de delar som behöver utvecklas, säger Anders Kullenberg,
personalchef Landskrona stad.

 

*Kolada är en databas som drivs av Sveriges kommuner och landsting  (SKL) där flera kommuner registrerar resultatet från sina medarbetarundersökningar.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén