Ny dagvattenpolicy för Landskrona

Landskronas dagvattenpolicy antogs av Landskronas kommunfullmäktige den 21 maj.

Syftet med dagvattenpolicyn är att beskriva vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten i Landskrona stad. Målet är att skapa långsiktigt fungerande dagvattenhantering där flöden regleras så att översvämningar undviks och föroreningsmängder begränsas. Dagvattenpolicyn riktar sig till fastighetsägare, exploatörer, verksamhetsutövare, tjänstemän och politiker.

- Det är viktigt att vi har en hållbar dagvattenhantering i kommunen, både för miljöns skull och för att minska tillskottsvatten till reningsverket. Man måste också planera dagvattnets väg för att förebygga att hus drabbas av översvämning. Dagvattenpolicyn lägger grunden för ökad kunskap och samverkan i dessa frågor säger Peter Siilak, teknisk chef i Landskrona stad.

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av markytor, tak och gator. När oexploaterad mark bebyggs skapas hårdgjorda ytor i form av tak och gator vilket gör att dagvattenavrinningen ökar kraftigt. Dagvatten sköljer också bort föroreningar som finns på t ex asfaltytor, byggnader och fordon. Dagvatten leds till diken, åar och hav. För att utjämna vattenflödet och avskilja föroreningar från dagvattnet finns olika metoder, bland annat svackdiken och dammar. Läs mer i dagvattenpolicyn.

Dagvattenpolicyn har tagits fram i samarbete mellan Landskrona stad, NSVA och Åstorps kommun. Åstorps dagvattenpolicy kommer att behandlas av Åstorps kommunstyrelse i augusti.

Du hittar Landskronas dagvattenpolicy på NSVA:S hemsida. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén