Ny detaljplan i Karlslund skapar möjligheter för nya bostäder och lekplats

Silver-Koppargården sitplan webb.jpg

I dag går en detaljplan ut på samråd som gäller Koppargården och Silvergården i Karlslund. Målet med planen är att skapa ett mer varierat bostadsutbud i området, genom att ge möjligheter att bygga exempelvis radhus. Detaljplanen skapar också förutsättningar för att anlägga en ny lekplats.

Detaljplanen omfattar ett område som i väster gränsar till Pilängskolan, Idrottsvägen och stadens idrottsområde. I norr och söder finns ytterligare bebyggelse och i öster avgränsas planområdet av Stenorsvägen.

Illustration av detaljplanen (pdf)

Målet med detaljplanen att skapa ett mer varierat bostadsutbud, ökad trygghet, mer varierade utemiljöer med plats för lek, rekrea­tion, natur, dagvattenhantering och mötesplatser samt att öppna upp och koppla stadsdelen bättre till resten av staden. Syftet är också att ge möjlighet till ökad service, handel, skol­verksamhet och centrumverksamhet inom området.

– Den här detaljplanen är ett viktigt steg i utvecklingen av Karlslund. Den innehåller bland annat möjligheten att tillföra nya former av bostäder och en attraktiv lekplats som kan locka barn från Landskrona och närliggande städer, säger Johan Nilsson, stadsbyggnadschef i Landskrona stad.

Landskronahem är en viktig aktör när detaljplanen ska förverkligas eftersom de äger stora delar av beståndet i området.

– Vi ser fram emot att utveckla den här delen av Karlslund tillsammans med Landskrona stad och andra aktörer. Vi vill se fler upplåtelseformer i området och göra det möjligt för fler att göra bostadskarriär´i Karlslund, säger Mikael Forsberg, vd för Landskronahem.

Planförslaget gör det bland annat möjligt att skapa:

  • Nya kvarter för blandad bostadsbebyggelse med radhus, kedjehus och flerfamiljshus norr om Emaljgatan. Inom byggrätterna längs Emaljgatan möjliggörs även för handel och kontorslokaler.
  • Centrumbildning i korsningen Idrottsvägen/Emaljgatan med torgyta och byggrätter ger möjlighet till centrum, vård, bostäder och skola.
  • Ny gatustruktur med flera nya gator som genomkorsar området. Möjlighet till cirkulationsplatser i Emaljgatans korsningspunkter med Stenorsvägen och Idrottsvägen.
  • Park- och grönområden med lekplats, rekreationsytor samt ytor för öppen dagvattenhantering.

Detaljplanen kommer att vara ute på samråd från den 4 april till den 26 april, och finns tillgänglig att läsa på landskrona.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André