Nya ledningar för vatten och avlopp till Ven

Under våren kommer NSVA att byta ut de befintliga VA-ledningarna till Ven i Landskrona stad. De nya ledningarna blir 5,8 kilometer lång varav i princip hela är till havs. Entreprenörer för projektet är Frog Marin Grupp, Svensk Sjöentreprenad och PEAB.

De trettio år gamla ledningarna för vatten och avlopp mellan Ven och fastlandet, som bitvis ligger på mer än 40 meters djup, har drabbats av mycket skador och läckande skarvar. För att reparera ledningar på det djupet krävs specialdykare, vilket inneburit mycket höga underhållskostnader.

Tryggar VA-försörjningen för Ven

För att trygga VA-försörjningen för de 450 anslutna kunderna på Ven läggs nu nya ledningar för vatten och avlopp mellan norra Ven och Rustningshamn, strax norr om Borstahusen. Belastningen på VA-nätet är särskilt stor på sommaren då uppemot 3 000 personer per dag vistas på Ven.

- De nya ledningarna svetsas samman på land för att undvika skarvar. De kommer även att få en delvis annan sträckning för att undvika de djupaste delarna av sundet, säger Faik Rrecaj, projektledare på NSVA. Därmed kommer vi att få ledningar med betydligt mindre driftstörningar och underhållsarbete.

Ledningarna läggs med hjälp av pråm och dykare

- Vi ska lägga två vattenledningar och en spillvattenledning. Alla tre ledningarna kommer att läggas samtidigt, de läggs parallellt med fem meters mellanrum med hjälp av en pråm som drar ut dem. Ledningarna förses med vikter och fixeras sedan på bottnen med hjälp av GPS och dykare, berättar Faik Rrecaj.

Genomförs i tre etapper med start i februari

Etapp 1 (feb-mars)  Grävarbeten vid anslutningspunkt på Ven, ”Haken”, på mark samt cirka 10 meter ut i havet. Entreprenör: Peab
 Etapp 2 (feb-mars) Grävarbeten i Rustningshamn ungefär 40 meter på mark samt cirka 250 meter ut i havet (till åtta meters djup). Entreprenör: Svensk Sjöentreprenad
 Etapp 3 (april-maj) Förläggning av sjöledning. Entreprenör: Frog Marin Group

- Förhållandena i Öresund varierar starkt från dag till dag. Vi har beslutat att genomföra detta arbete under våren då tekniska och geologiska rapporter från Lunds Tekniska Högskolan har identifierat april och maj som den tid på året med de bästa förutsättningarna gällande strömmar, vind och sikt, säger Faik Rrecaj.

Väntas inte påverka den känsliga naturen

Anläggningsskedet av de nya VA-ledningarna kan innebära en vis påverkan på naturmiljön. Verksamheten bedöms dock inte på ett betydande sätt påverkan miljön inom Natura 2000-områdena eller naturreservaten. Åtgärderna bedöms inte stå i strid med reservatsbestämmelserna och någon påverkan på människors hälsa bedöms inte heller uppkomma, allt enligt Miljödomstolens domslut i frågan den 4 november 2010.

De nya ledningarna planeras att tas i drift i juni. Investeringen för hela projektet är cirka 14 miljoner kronor.

NSVA:s hemsida

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén