Översyn av Ventrafiken

Landskrona stad kommer att göra en genomgripande översyn av Ventrafiken. Översynen ska leda till förslag till åtgärder så att bolaget kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart, ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Bakgrunden till översynen är Ventrafikens ekonomiska uppföljning för perioden maj till och med september där ett underskott på cirka fem miljoner kronor förutses för detta år.

Landskrona stad avser att skärpa och förtydliga ägardirektiven så att det tydligt framgår att bolagets huvuduppgift är att bedriva trafik inom kommunen, det vill säga mellan Landskrona och Ven. Trafik exempelvis till Köpenhamn och charter kan endast bedrivas om verksamheten kan bedrivas på affärsmässiga grunder och med ekonomisk lönsamhet för bolaget.

Översynen av Ventrafiken beslutas av kommunstyrelsen som enligt reglementet styr. Ärendet tas upp på kommande arbetsutskott måndag 21 oktober.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén