Översyn av Ventrafiken

Den genomgripande översyn av Ventrafikens verksamhet som kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret under hösten är nu klar.

Rapporten från översynen och förslag till beslut kommer nu att skickas till kommunstyrelsen för att tas upp på sammanträdet den 9 januari.

Kommunstyrelsen föreslås bland annat besluta om att nya ägardirektiv ska tas fram som tydligt visar ägarens krav på omfattning av uppdraget, servicenivån och ekonomiska villkor och att en ny styrelse tillsätts utifrån inriktningen i de nya direktiven.

– Fokus måste nu ligga på åtgärder framöver och vem som bör ta ansvaret för omställningen. Med anledning av det stora underskott som bolaget har genererat under 2013 konstaterar jag att styrelsen och VD har det odelade ansvaret för detta och torde sakna förmågan att genomföra de stora omställningar som krävs för att få bolagets ekonomi i balans framöver, säger Susanne Öström, stadsdirektör i Landskrona stad.

Den nya styrelsen kommer bland annat att få i uppdrag att höja utnyttjandet av fartyget Uraniborg, avveckla den egna verkstaden, se över bolagets bemanning, sälja Stjerneborg, Norreborg och Köpenhamnstrafiken, lägga ut alla uppdrag som inte ingår i kärnverksamheten på entreprenad och teckna avtal med ett externt rederi för tillgång till godsfärja vid ett eventuellt större haveri med Uraniborg.

Kommunstyrelsen föreslås också fatta beslut om att parallellt med denna omstrukturering möjliggöra en upphandling av en extern entreprenör med erfarenhet av färjetrafik för att driva trafiken.

– Nu går ärendet till politiken och kommunstyrelsen för att beslut ska fattas, avslutar Susanne Öström.

Om uppdraget

Kommunstyrelsen gav uppdraget till stadsledningskontoret med anledning av att Ventrafikens ekonomiska situation har försämrats utan att styrelsen och VD vidtagit tillräckliga åtgärder för att få ekonomin i balans. Underskottet för 2013 beräknas hamna på 8,5 miljoner.

Översynen har genomförts av stadsledningskontoret under hösten. För att belysa de sjöfartsmässiga frågorna har en konsult anlitas. Uppdraget till konsulten var att under december månad gå igenom nuvarande verksamhet, utifrån de material som stadsledningskontoret tagit fram tillsammans med Ventrafiken.

Utgångspunkten var att utredningen skulle utgå från de ekonomiska ramar bolaget har och på transportservice till boende och turister på Ven enligt avtalad turlista och turtäthet.

Här kan du läsa tjänsteskrivelsen från stadsledningskontoret och konsultrapporten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén