Risk för översvämning i samband med snösmältning

Efter den kalla vintern med stora snömängder kommer risken för översvämningar av gator, källare, markytor och vattendrag att öka under våren.

Hög temperatur med plusgrader även på nätterna kan ge problem med höga flöden och översvämningar. Tjälen gör att smältvattnet inte kan tas upp av marken och av grundvattnet utan samlas som ytvatten. Längs med kusten har även havsytenivån betydelse för
huruvida vattnet kan rinna ut. Räddningstjänsten, teknik- och stadsbyggnadsoch
miljöförvaltningen följer utvecklingen och ser över beredskapen för eventuella översvämningar.

Räddningstjänsten har alltid skyldighet att rycka ut vid plötsliga översvämningar, det vill säga när det gått så snabbt att du inte har någon kontroll över vattenmassorna och omöjligt kan ha hunnit förbereda något skydd mot vattnet.

Handlar det däremot om ett vattenstånd som du haft tid att gardera dig mot, även om det har stigit ganska fort och högt, har inte räddningstjänsten samma skyldighet.

Du kan minska risken för översvämning genom enkla åtgärder:
· Se till att mark- och dagvattenbrunnar ej är täckta med is och snö
· Kontrollera att hängrännor och stuprör ej är igensatta av löv, snö och is
· Snödrivorna kan fungera som invallning så skapa en fri väg för vattnet att nå dagvattenbrunnarna
· Ta bort stora snödrivor från byggnadens fasader
· Ta bort värdefulla föremål från källare som kan översvämmas
· Överväg att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren om du bor inom område med stor risk för översvämning
· Bor du nära vattendrag som lätt kan översvämmas förbered att bygga invallningar runt ditt hus med exempelvis sand eller sandsäckar
· Bryt strömmen vid översvämning i källaren eftersom av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuella dräneringspumpar inte stannar

En annan risk som uppstår vid väderomslaget är att snö- och issjok kommer att rasa ner från taken. Detta kan vara förknippat med stor fara om personer träffas av stora sammanhängande block av snö och is från taken. Ansvaret ligger på dig som fastighetsägare att hantera risken genom att ta bort snö och is eller spärra av område som kan bli berörda.

Mer information kan du hitta på:
www.smhi.se
www.msb.se
www.skyddsnatet.se
www.krisinformation.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén