Så tycker landskronaborna om stadens kommunala teknik

Kritik på teknik.JPG

Hur fungerar skötseln av gata, park, vatten och avlopp samt hushållsavfall i Landskrona? Det ville Landskrona stad undersöka och valde därför att delta i Sveriges kommuner och landstings undersökning av den kommunala tekniken.

Undersökningen genomförs var tredje år och är ett av flera viktiga underlag för att staden ska kunna utveckla infrastruktur och annan kommunal service och teknik. Här följer resultatet i korthet:

Åtta av tio som svarat på enkäten tycker att skötseln av stadens parker fungerar ganska eller mycket bra, vilket är ett bättre resultat än snittet för övriga kommuner. Motsvarande siffra för lekplatser är lägre, vilket bland annat kan förklaras av att det var många som inte hade någon uppfattning i frågan då man kanske sällan eller aldrig besöker en lekplats. 

När det kommer till gator och vägar så får Landskrona bra resultat för renhållning och vinterväghållning. Förbättringsmöjligheter finns framförallt inom trafiksäkerhet och vägstandard. Bland annat vill man se en sänkning av hastigheten med hjälp av bland annat avsmalningar eller gupp och en prioritering av gatuunderhållet. 

- Undersökningen har gett oss värdefull input från invånarna. Det är roligt att vi får goda resultat i många delar. Renhållning är viktigt ur många perspektiv. Dels för att det ska se fint och trivsamt ut, men också för att våra invånare ska känna sig trygga med att vistas i parker och annan offentlig miljö. Flera av de förbättringsområden som pekades ut i undersökningen jobbar vi redan med. Exempelvis har nya lägre hastigheter införts, säger Robert Svensson, chef för teknik- och serviceförvaltningen.

Ett annat område som omfattas av undersökningen är kommunikationen med medborgarna.

- Vi har under året reviderat vår hemsida och informerar fortlöpande om åtgärder som påverkar t.ex. trafik och kollektivtrafik. Vi har dessutom infört en ny felanmälanfunktion via vår hemsida som dels förenklar för medborgaren att anmäla fel dels förenklar för oss att hålla reda på dessa och kommunicera de åtgärder vi avser vidta eller har vidtagit.

Funktionen för felanmälan hittar du här.

Vatten och avlopp samt avfallshantering
Vatten och avlopp samt avfallshanteringen hanteras av de kommunala bolagen NSVA respektive LSR. Majoriteten av de som svarat på enkäten är nöjda med kvaliteten på det kommunala vattnet och hur avfallshanteringen sköts i staden.  

Om undersökningen
Undersökningen har skickats till 500 slumpmässigt utvalda kommuninvånare i åldern 18-74 år. Av dessa har 204 personer svara t på enkäten som bestod av 46 standardfrågor. Du kan läsa undersökningen i sin helhet här.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr