Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari

?? EksjohusBostad_Borstahusen_3 low.jpg

Här sammanfattar vi några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade kring på dagens sammanträde.

Markreservationsavtal i Häljarp mellan BoKlok Mark- och Exploatering AB och Landskrona stad

BoKlok Mark och Exploatering AB har tidigare tecknat ett markreservationsavtal för del av fastigheten Saxtorp 7:5 i Häljarp. Bolaget fick då option om att få köpa berört område fram till och med den 31 maj 2019. I samband med framtagandet av detaljplanen för berört område har arkeologiska undersökningar utförts. Undersökningarna har fört med sig att detaljplanearbetet dragit ut på tiden, samt att ytan som kommer att bli aktuell för försäljning minskat. Därför har det uppkommit ett behov av att förlänga och ändra avtalet. Avsikten är att pågående detaljplan för aktuellt område ska kunna antas under våren 2020. Bolaget kommer därefter att ansöka om bygglov för sin byggnation och påbörja en marknadsförings- och försäljningsprocess för sina bostäder. Bolagets ambition är att köpa aktuellt optionsområde under hösten 2020.

Detta förslag till tillägg till markreservationsavtal innebär att avtalet förlängs till och med den 31 december, samt att optionsområdet ändras efter de förutsättningar som framkom efter utförda arkeologiska undersökningar.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till tillägg till markreservationsavtal varigenom optionsområdet ändras och avtalet förlängs på i övrigt samma villkor till och med den 31 december 2020.

EksjohusBostad_Borstahusen_3 low.jpg

Borstahusen 1:1, del av, Landskrona stad; nu fråga om tillägg till markanvisningsavtal som gäller radhus

Eksjöhus Bostad AB och staden har tidigare tecknat ett markanvisningsavtal för delar av fastigheten av Borstahusen 1:1 inom detaljplaneområdet ”Landsbyn” i Borstahusen. Avtalet innebär att bolaget har fått en köpoption under 18 månader för att ta fram ett förslag på bebyggelse och aktivt leta framtida bostadsrättsinnehavare till de bostäder som de avser att uppföra. Bolaget har anmält intresse av att köpa ytterligare område som ligger i anslutande kvarter till optionsområdet. De tillkommande områdena skulle medföra att ytterligare 13 bostäder kan tillskapas och bolaget kommer att kunna erbjuda totalt 34 bostäder i detta projekt.

Mark- och exploateringsavdelningen ser positivt på en utvidgning av optionsområdet då detta skulle innebära en enhetlig arkitektur inom kvarteren samt att man upplever att det finns en efterfrågan på radhus i ett plan, vilket är den typ av bebyggelse som Eksjöhus avser att uppföra. Föreliggande förslag till avtal innebär att optionsområdet utökas med cirka 4 300 kvadratmeter, i övrigt är avtalsvillkoren samma som tidigare. Markanvisningsavtalet är giltigt till och med slutet på oktober 2020, då bolaget även avser att påbörja sin byggnation.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till tillägg till markanvisningsavtal varigenom Eksjöhus Bostads optionsområde utökas inom fastigheten Borstahusen 1:1.

Strandkorgen 1, Landskrona stad; nu fråga om försäljning till Kungsgranen 19 Fast AB

Derome Hus AB och Landskrona stad har tidigare tecknat ett markanvisningsavtal som ger bolaget ensamrätt att under en viss period köpa fastigheten Strandkorgen 1 för att bebygga denna med bostäder. Bolaget har nu påkallat sin option och köpeavtal har tagits fram med markanvisningsavtalet som grund. Den totala ersättningen för fastigheten uppgår till 6 680 000, varav köpeskillingen utgör 5 830 000 kronor och gatukostnadsersättningen utgör 850 000 kronor. Köpet sker av Kungsgranen 19 Fast AB som är ett bolag inom samma koncern som Derome Hus AB.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till köpeavtal varigenom Strandkorgen 1 överlåts till Kungsgranen 19 Fast AB för en köpeskilling om 5 830 000 kronor plus indexuppräkning och en gatukostnadsersättning om 850 000 kronor.

Viadukten 6 i Landskrona, nu avseende försäljning av fastigheten till Lödde Handelshus AB

2015 köpte Landskrona stad fastigheten Viadukten 6, före detta Thornfastigheten, för att ha rådighet över fastigheten i avvaktan på ett användningsområde som gynnar området där fastigheten ligger. Nu har den möjligheten uppkommit och försäljningen är i linje med den ursprungliga tanken.

Våren 2019 träffade staden och Löddeköpinge Holding AB en avsiktsförklaring om förvärv av del av fastigheten Viadukten 6. Syftet med avsiktsförklaringen var att fortsätta att utreda förutsättningarna för att träffa ett slutligt avtal om försäljning av fastigheten. Idag finns det kontor, lagerlokaler och konferenslokaler i byggnaden. Bolaget har för avsikt att utveckla fastigheten med verksamheter öppna för allmänheten. Ägarna till bolaget driver genom ett annat bolag redan i dag Sportcenter Syd i Löddeköpinge. Sportcenter Syd är ett aktivitetscenter för padel, gym, klättring, bowling och bistro med mera. Bolaget vill nu starta upp ett liknande center i Landskrona och har då sett potentialen och möjligheterna att utveckla Thornfastigheten, alltså del av Viadukten 6.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till köpekontrakt mellan staden och Lödde Handelshus AB varigenom del av fastigheten Viadukten 6 överlåts för en köpeskilling om 30 miljoner kronor

samt att uppdra åt stadsledningsförvaltningen teckna framtagna hyresavtal med Lödde Handelshus AB.

image94nvh.png

Detaljplan för del av fastigheten Borstahusen 1:1, Landskrona stad "Strandstaden" – antagande

Planförslaget har varit föremål för samråd under perioden 7 november-5 december 2017. Vid samrådets slut hade 12 yttranden kommit in. Planförslaget har därefter sänts på granskning under perioden 2–23 oktober 2019. Efter granskningens slut hade 15 yttranden kommit in.

I granskningsutlåtandet redovisas de synpunkter som kommit in, samt de justeringar som gjorts inför planförslagets godkännande och antagande. Stadsbyggnadsförvaltningen har med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivning bedömt att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 3–7 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. Stadsledningsförvaltningen anser att stadsbyggnadsförvaltningen på ett skäligt sätt svarat på inkomna synpunkter. Stadsledningsförvaltningen anser att detaljplanen för del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad, ”Strandstaden”, är i linje med stadens övriga antagna mål och kommunövergripande styrdokument

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av fastigheten Borstahusen 1:1, Landskrona stad ”Strandstaden”.

Intresserad av att följa ärendena vidare?
Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André