Sammanfattning av kommunstyrelsen 1 juni 2017

Här sammanfattar vi några av de ärenden som man beslutade kring på dagens sammanträde i kommunstyrelsen.

Sockerbetan 2, Landskrona stad, Bovieran – nu fråga om köpeavtal

Bovieran AB har ett markanvisningsavtal med Landskrona stad med en köpoption gällande fastigheten Sockerbetan 2. Bolaget har nu sålt så många lägenheter att byggstart planeras. Bolaget har nu påkallat sin option och ett köpeavtal har upprättats.

Beslut
Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtal gällande fastigheten Sockerbetan 2 mellan Bovieran AB och Landskrona stad.

Samråd kring gata för att öppna upp och koppla samman Karlslund; detaljplan för del av Karlslund 1:1 med flera, Karlslundsgatan, Landskrona stad

Stadsbyggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för del av Karlslund 1:1, med flera, Karlslundsgatan, Landskrona stad på samråd. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för gator, med tillhörande ytor för dagvattenhantering, genom stadsdelen Karlslund, som sammanbinder Ringvägen, Hälsingborgsvägen och Tenngatan.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot detaljplanen för del av Karlslund 1:1, med flera, Karlslundsgatan, Landskrona stad.

Detaljplan för kvarteret Bagaren, Fiskaren och del av kvarteret Bryggaren, Landskrona stad – antagande

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att bevara den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och miljön i området, genom att upprätta skydds- och varsamhetsbestämmelser. Förslaget kommer att ersätta gällande detaljplaner i det aktuella området.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för kvarteren Bagaren, Fiskaren och del av kvarteret Bryggaren, Landskrona stad.

Fullmäktigeplan 2018–2020 med budget 2018

Treklöverns förslag innebär att staden får en fullmäktigeplan 2018–2020 med ett budgeterat resultat år 2018 på 3,5 miljoner kronor. Detta resultat motsvarar 0,2 procent av skatter och statsbidrag. Det långsiktiga målet är 2 procent och motsvarar ca 49 miljoner kronor. Det är därmed en svag budget som läggs fram.

Intäkter
På intäktssidan har skatt och generella statsbidrag, inklusive extra statsbidrag för flyktingmottagning, ökat med 81 miljoner kr mellan budget 2017 och budget 2018. Största ökningen är skatteintäkterna som ökar med 67 miljoner kr vilket framförallt beror på att antalet invånare ökat.

Ökning av invånare
Antalet invånare i Landskrona förväntas öka med 505 personer år 2017 enligt framtagen
prognos. Åren därefter ligger den förväntade befolkningsökningen på 800–1 200 personer.
Prognosen har inte tagit hänsyn till det ökade flyktingmottagandet som skedde hösten 2015 men som förväntas ge effekt år 2017. Befolkningsökningen sker framförallt i de lägre åldersgrupperna och därför satsas i budgeten väsentliga resurser för att möta denna ökning.

Driftbudget
Driftbudgeten 2018 är förstärkt bland annat genom kompensation till nämnderna för löneökningar, demografiska effekter inom förskola/skola och försörjningsstöd samt till insatser för barn och unga enligt socialtjänstlagen. Medel anslås även till kultursatsningen Landskrona Foto, Cityidrott, kollektivtrafik, Arbetsmarknad Landskrona, trygghetsverksamhet, mm. Totalt ökas driftbudgeten med 82 miljoner kronor netto.

Balansräkning
Stadens balansräkning är stark och når en soliditet på runt 80 procent för hela planperioden.

Exploateringsbudget
Exploateringsbudgeten har fram till och med 2015 varit mycket framtung, dvs utgifterna har varit betydligt större än inkomsterna. Det är framförallt Borstahusprojektet som står för de stora utgifterna. Fram till och med år 2016 ligger staden ute med ca 165 miljoner kronor för samtliga projekt. 2015 började inkomsterna komma in och från och med 2017 förväntas nettot vara positivt. Den totala budgeten visar på 79,5 miljoner kronor i vinst.

Investeringar
Den totala investeringsvolymen uppgår till 291 miljoner kronor år 2018, och 276 respektive 243 miljoner kronor 2019–2020 varav runt 50 miljoner kronor avser vatten och avlopp. De största investeringarna görs inom stadsmiljö, fastighetsunderhåll, förskolor, upprustning av
skollokaler, upprustning av rekreationsområden.

S och SD avstod från att delta i beslut.

Beslut rörande investeringsbudget 2017
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att fastställa 2017 års reviderade investeringsbudget på objektsnivå med en totalnivå på 393 miljoner kronor.

Beslut rörande fullmäktigeplan 2018-2020 med budget 2018
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att fastställa 2018 års utdebitering av kommunal skatt för Landskrona stad till 20,24 kronor per skattekrona.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén