Sammanfattning av kommunstyrelsen 24 november

Här sammanfattar vi några av de ärenden som man beslutade kring på dagens sammanträde i kommunstyrelsen. Bland annat om verksamhetslokaler för nya Öresundsgymnasiet och medborgarlöfte från Polisen och Landskrona stad.

Verksamhetslokaler för nya gymnasieskolan – Öresundsgymnasiet

I samband med utbildningsförvaltningens utredning om unga vuxnas lärande i Landskrona i våras så beslutade utbildningsnämnden att avveckla nuvarande två gymnasieskolor, som idag finns på sex olika adresser, och skapa den nya gymnasieskolan Öresundsgymnasiet från hösten 2017. Samtidigt fick utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur lokaler kan användas för att bättre samordna gymnasieverksamheten.

Utbildningsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag som innebär att gymnasieskolans nuvarande lokaler på Dammhagskolan blir huvudbas för nya Öresundsgymnasiet. Inför hösten 2017 finns det ett behov av att bygga ett sammanhängande elevutrymme som saknas mellan huvudentrén och matsal. Man föreslår att programmen industritekniska, bygg och anläggning samt el- och energiprogrammet ska samordnas i samma lokal från hösten 2018. Samtidigt minskar behovet av lokaler på andra adresser.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige bland annat att för 2017 bevilja teknik- och servicenämnden igångsättningstillstånd och tilläggsanslag på 5 miljoner kronor för tillbyggnad av verksamhetslokaler för nya gymnasieskolan och bevilja tillhörande inventarieanslag till utbildningsnämnden om 1,5 miljoner kronor

att finansiering av investeringen sker genom minskning av rörelsekapitalet

att finansiering av ökade kapital- och driftkostnader sker genom minskning av externa hyreskostnader.

Ökat samarbete mellan Landskrona stad och Brottsofferjouren

Enligt socialtjänstlagen ska alla Sveriges kommuner ”verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp". I dag erbjuder Landskrona stad stöd till unga brottsutsatta samt kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Andra som utsatts för brott hänvisas till brottsofferjouren Landskrona-Svalöv.

Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv har hjälpt många människor sedan de startade 1993. För att kunna fortsätta sitt goda arbete och nå upp till de nya nationella krav som finns på lokala jourer så finns ett behov av ökat ekonomiskt stöd från kommunen. Bidraget föreslås motsvara 3,5 kronor per invånare. Genom tecknandet av en överenskommelse om ett så kallat idéburet offentligt partnerskap mellan Landskrona stad och Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv utökas brottsofferjourens möjlighet att ge stöd till personer som utsatts för brott. Ett stöd som forskningen visat ökar chanserna for snabb återhämtning.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att anta förslag till överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap mellan Landskrona stad och Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv samt

att finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag.

Polisens och Landskrona stads medborgarlöfte 2017

Landskrona stad och Polisen har haft ett nära och bra samarbete för ökad trygghet i många år. Som ett komplement till den överenskommelse som redan finns har staden och Polisen i Landskrona även tagit fram ett förslag på medborgarlöfte. Medborgarlöften är en ny nationell satsning i Polismyndighetens arbete och ett sätt för polisen att komma närmare medborgaren.

Fokus för medborgarlöftet 2017 är insatser och aktiviteter i Karlslundsområdet. Valet är gjort utifrån en analys av det lokala läget, resultatet av polisens trygghetsmätning och medarbetardialoger.

I förslaget lovar Polisen och Landskrona stad att under 2017 tillsammans arbeta för att minska brottsligheten, öka tryggheten och för ett ökat förtroende för myndigheter bland de boende i Karlslundsområdet.

Beslut
Kommunstyrelsen godkände förslaget till medborgarlöfte 2017. 

Kanalstrategi för fritt wi-fi i Landskrona

Landskrona stad vill erbjuda fritt wi-fi på offentliga platser där det rör sig många människor. Syftet är att besökare på ett enkelt sätt ska kunna ta del av information i digitala kanaler om bland annat sevärdheter och evenemang. Besökarna ska också kunna söka och boka hotell och restauranger över internet, tillgängligheten till tidtabeller ska öka med mera. Wi-fi på allmänna platser kan också medföra andra positiva effekter. Har till exempel torghandlarna tillgång till wi-fi kan elektronisk betalning användas i större utsträckning, vilket minskar kontanthanteringen.

Landskrona har idag fria wi-fi-zoner på Landskrona museum, stadsbiblioteket och på Rådhustorget. Nu presenteras en strategi för att utöka dessa zoner till tågstationen och delar av Kyrkbacken på Ven. Även Borstahusens hamn, Lill-Olas och andra platser med många besökare kan bli aktuella framöver.

I de fria wi-fi zonerna kommer användaren behöva registrera sin e-postadress för att koppla upp sig mot internet. Uppkopplingshastigheten ska vara begränsad så wi-fi-zonerna är därför inget alternativ till privata aktörers IT -tjänster.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att anta kanalstrategi för fritt wi-fi för Landskrona stad.

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr