Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 9 maj

Flygbild av norra delen av Borstahusen ?? _23A0073_sml.jpg

Här sammanfattar vi några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade kring i förra veckans sammanträde.

Midroc vill köpa ytterligare mark i Borstahusen för att bygga bostäder

Landskrona stad och Midroc Land Development AB har ett gällande markanvisningsavtal som ger bolaget rätt att köpa mark inom tre olika områden inom Strandbyn i Borstahusen. Bolaget har påkallat sin markoption och önskar köpa det sista området som är reserverat genom markanvisningsavtalet. Köpet sker genom MPD Smaragd Grund 2 AB som är ett bolag som ingår i samma koncern som Midroc Land Development AB.

Bolaget har för avsikt att uppföra 19 radhus som bostadsrätter. Bostäderna kommer att byggas inom framtida kvarteren Soldiset, Vågtoppen, Vågdalen, Krusningen och Svallvågen. Köpeavtalet har tagits fram på området med villkoren i markanvisningsavtalet som grund.

Köpeavtalen innebär att bolaget förbinder sig att inom 12 månader från tillträdet påbörja byggnation och slutföra densamma inom 30 månader från byggstart, annars utgår vite om 50 000 kr per påbörjad månad tills det att byggnadsförpliktelsen uppfyllts. Tillträde till områdena sker 14 dagar efter att kommunfullmäktiges beslut att godkänna köpeavtalet vinner laga kraft. Den totala köpeskillingen för de tre områdena uppgår till ett belopp om 5,03 miljoner kronor som uppräknas med index på tillträdesdagen. Därtill betalar bolaget 1,79 miljoner kronor i gatukostnadsersättning samt ersätter staden för faktiska kostnader för lantmäteriförrättning.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtal mellan Landskrona stad och MPD Smaragd Grund 2 AB varigenom ett område om ca 526 kvadratmeter av fastigheten Borstahusen 1:1 (framtida kvarteret Soldiset) överlåts för 927 000 kronor varav 427 000 kronor utgör köpeskilling och 500 000 kronor utgör gatukostnadsersättning,

att godkänna köpeavtal mellan Landskrona stad och MPD Smaragd Grund 2 AB varigenom ett område om cirka140 kvadratmeter av fastigheten Borstahusen 1:1 (del av framtida kvarteret Vågtoppen) överlåts för 305 000 kronor,

att godkänna köpeavtal mellan Landskrona stad och MPD Smaragd Grund 2 AB varigenom ett område om cirka 2 608 kvadratmeter av fastigheten Borstahusen 1:1 (del av framtida kvarteret Vågtoppen, Vågdalen, Krusningen och Svallvågen) överlåts för 5 591 000 kronor varav 4 301 000 kronor utgör köpeskilling och 1 290 000 kronor utgör gatukostnadsersättning.

 

Företaget Swep expanderar och vill bygga nya verksamhetshallar

Swep International AB har sitt företag beläget på Bävergatan på Norra Industriområdet. Bolaget expanderar och har behov av att bygga till verksamhetshallarna. Därför har bolaget ansökt till staden om att ändra detaljplanen och utöka sina fastigheter (tomträtter).

För att möjliggöra byggnation samt utökning av tomträtten krävs en ny detaljplan, ändring av befintlig tomträtt samt en ombildning av berörda fastigheter. För att reglera plankostnader och utredningskostnader i planskedet samt sätta upp ramarna för genomförandet har ett ramavtal träffats mellan staden och bolaget. Avtalet reglerar att bolaget betalar en plankostnad om
120 000 kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande ramavtal mellan Landskrona stad och Swep International AB varigenom plan- och utredningskostnader regleras samt ramarna för genomförandet av detaljplanen.

 

Midroc vill bygga bostadsrätter på kvarteret Lägerplatsen vid Strandvägen

Detaljplanen för Lägerplatsen (del av Citadellstaden 3:1) vann laga kraft 2011-12-01. Detaljplanen gör det möjligt att bygga flerbostadshus i fyra våningar. HSB har tidigare haft en markanvisning på den aktuella fastigheten.

HSB och Midroc har sedan tidigare samarbetat på bland annat projektet Västerpark. HSB och staden är nu överens om och ser positivt på att låta Midroc Land Development AB utveckla ett projekt på den aktuella platsen varför nu föreliggande markreservationsavtal föreslås.
Med närhet både till centrum och till havet är fastigheten attraktivt belägen allra längst i söder på Strandvägen. Midroc kommer under reservationstiden att gestalta ett projekt och påbörja marknadsföringen av bostadslägenheterna. Bolaget har för avsikt att uppföra ett 30-tal bostadsrätter. Markreservationen gäller till och med den 31 oktober 2019.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna markreservationsavtal med Midroc Land Development AB varigenom bolaget ges en option att till och med 2019-10-31 köpa fastigheten Lägerplatsen 1 för en köpeskilling motsvarande 3 900 kronor/kvadratmeter bruttoarea,

samt att ge mark- och exploateringschefen i Landskrona stad rätt att vid behov förlänga markreservationen på samma villkor, dock inte längre än tom 2020-03-31.

Socialdemokraterna (S) inkom med ett särskilt yttrande.

Detaljplan för del av Kopparängen 1

Planområdet, som är cirka 12 hektar stort, omfattar delar av Koppargården och Silvergården inom delområdet Karlslund. Planförslaget möjliggör nya kvarter med blandad bostadsbebyggelse med radhus, kedjehus och flerfamiljshus norr om Emaljgatan där befintliga flerfamiljshus integreras i den nya bebyggelsestrukturen. Längs Emaljgatan ges det också möjligheter till etablering av handel och kontorslokaler. I korsningen Idrottsvägen/Emaljgatan ges möjlighet för centrumbildning med vård, bostäder och skola.

Söder om Emaljgatan möjliggörs byggrätt för centrum, verksamheter och bostäder. Inom planområdet avsätts kvartersmark på två platser för skola och förskola. Planförslaget möjliggör också för ny gatustruktur med flera nya gator och cirkulationsplatser i Emaljgatans korsningspunkter med Stenorsvägen och Idrottsvägen. Inom området finns parkytor med lekplats och rekreationsmöjligheter samt ytor för öppen dagvattenhantering. Vidare avsätts två mindre ytor för transformatorstationer.

Totalt innefattar planförslaget möjlighet att uppföra cirka 130 bostäder, varav 70 radhus/kedjehus och 60 lägenheter i flerfamiljshus. Stadsbyggnadsförvaltningen har med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivning bedömt att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen.

Stadsledningskontoret anser att detaljplan för del av Kopparängen 1 m.fl. (Karlslund: del av Koppargården och Silvergården), Landskrona stad, tar bra höjd för de behov som finns för förskola och skola samt anser att föreslagen förändring borgar för en ökad trivsel inom området.
Planförslaget harmoniserar väl med stadens utvecklingsplaner i övrigt.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot detaljplan för del av Kopparängen 1 m.fl. (Karlslund: del av Koppargården och Silvergården) Landskrona stad.

 

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.