Sammanfattning av kommunstyrelsen den 11 maj 2017

Kvarteret Lejonet.JPG

Här sammanfattar vi några av de ärenden som man beslutade kring på dagens sammanträde i kommunstyrelsen.

Köpeavtal gällande Dyningen 1, Borstahusen

Kommunfullmäktige antog den 27 januari 2014 detaljplan för del av Borstahusen 1:1 (Strandbyn). Nästa steg i exploateringsprocessen var att teckna ett markanvisningsavtal (optionsavtal) med ett antal byggherrar. En av dessa byggherrar, Derome Hus AB, håller på att slutföra sin första etapp och planerar sin andra etapp med säljstart inom kort.  Ett köpeavtal har tagits fram där Derome betalar 5 991 563 för marken. Från och med att Derome tillträder fastigheten förbinder de sig att påbörja och slutföra byggnation av ett flerbostadshus inom överenskommen tid. Annars utgår vite.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtal gällande Dyningen 1 (Strandbyn) mellan Landskrona stad och Derome Hus AB.

Exploateringsavtal för Flygeltofta gård (Saxtorp 87:23 mfl)

En detaljplan för Flygeltofta gård håller på att tas fram och planeras att antas inom kort. Förslaget gör det möjligt att bygga nya bostäder vid Flygeltofta gård i Häljarp. Ett exploateringsavtal har tecknats mellan exploatören Blueprint, Fastighetsprojektering och förvaltning AB och Landskrona stad för att reglera den allmänna platsmarken inom detaljplanen och för att säkerställa detaljplanens genomförande. Exploatören ska bekosta utbyggnad av allmän platsmark.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna exploateringsavtal gällande Flygeltofta gård mellan Blueprint, Fastighetsprojektering och förvaltning AB och Landskrona stad.

Köp och försäljning av mark vid LSR (Landskrona Svalövs Renhållnings AB)

Fastigheten Vevstaken 9 är upplåten med tomträtt till Landskrona Svalövs Renhållnings AB (LSR). De har nu behov av att utöka återvinningscentralen och behöver mer mark. Fastigheten Vevstaken 20 som ägs av Landskrona Energi AB (LEAB) ligger i anslutning till återvinningscentralen och passar för ändamålet. Ett avtal har nu upprättats där LEAB överlåter Vevstaken 20 till Landskrona stad.  LEAB förvärvar samtidigt Stenen 5 och del av Lundåkra 5: I, av Landskrona stad, ett område på ca 8 000 kvadratmeter. LEAB får genom denna marköverlåtelse tillgång till ett större markområde intill sin fastighet Stenen 3. En hundrastgård finns idag placerad inom området denna flyttas till Landskrona stads angränsande fastigheter Stenen 6, Stenen 7 och del av Lundåkra 5:1.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande avtal om marköverlåtelser gällande Stenen 3, 5, 6 och 7, Vevstaken 9 och 20 samt del av Lundåkra 5: l mellan Staden, LEAB och LSR.

Antagande av detaljplan för kvarteret Lejonet vid Ringvägen

Kvarteret Lejonet är ett centralt belagt centralt område som ligger omedelbart söder om Ringvägen. Stenorsvägen avgränsar områdets östra sida. Området är försett med kollektivtrafik och viss service. Syftet med detaljplanen är att fastställa befintliga verksamheter i plan för att ge permanenta bygglov till verksamheter som nu har tillfälliga sådana. Planen ska dessutom utreda möjligheterna att förädla en av fastigheterna med nya verksamheter och bostäder.

Bilden ovan visar del av kvarteret Lejonet vid Ringvägen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för kvarteret Lejonet, Landskrona stad.

Samråd kring detaljplan för Weibullsholms handelsområde

Stadsbyggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för del av Weibullsholms handelsområde (Örja 34:7, m.fl) Landskrona stad på samråd. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för sällanköpshandel och kontor i det sedan tidigare etablerade handelsområdet Weibullsholm samt att möjliggöra trafik mellan Österleden, stationsområdet och Ringvägen.

Det gulmarkerade området visar del av Weibullsholms handelsområde, Örja 34:7 mfl

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot detaljplan för del av Örja 34:7, m.fl., Weibullsholms handelsområde, Landskrona stad.

Utveckling av idrottsplatsen i Karlslund och andra rekreationsområden

I kommunstyrelsens budget fanns för 2016 ett investeringsanslag på 11 miljoner kronor som avsåg utveckling av Karlslundsområdet och andra rekreationsområden. Fritidsnämnden fick i uppdrag att utreda vilka projekt som bör prioriteras inom investeringsanslaget. Av anslaget förbrukades två miljoner kronor under 2016. Resterande del av anslaget fördes över till 2017. Fritidsnämnden har nu beslutat om en prioriteringslista för anslaget och föreslår att anslaget budgeteras över till dem. Utöver detta anslag finns ytterligare 11 miljoner kronor avsatta i kommunstyrelsens budget för 2018 till ”Utveckling Karlslundsområdet och andra rekreationsområden”.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera ett investeringsanslag på 9 miljoner kronor från kommunstyrelsen till fritidsnämnden avseende utveckling av Karlslundsområdet och andra rekreationsområden.

Intresserad av att följa ärendena vidare?
Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André