Sammanfattning av kommunstyrelsen 13 oktober 2016

Dagens sammanträde innehöll en variation av ärenden, däribland granskningar av detaljplaner, minoritetsåterremiss gällande organisation för tillväxt och effektivare välfärd, stadens miljöredovisning och ny godstaxa på Ventrafiken. Dessa och ett par andra ärenden finns sammanfattade nedan.

Granskning av detaljplan för kvarteret Tomaten

Landskrona växer och denna detaljplan ska pröva om det är lämpligt att bygga ut aktuellt område i norra Landskrona med bostäder, samt en alternativ yta för att bygga en skola. Syftet är också att skapa möjlighet för att sammankoppla Segergatan med Hälsingborgsvägen där det idag inte finns någon koppling.

Detaljplanen låg ute för samråd den 4 maj – 3 juni 2016. Det inkom 17 yttranden från berörda förvaltningar, myndigheter och sakägare. Efter samrådet har förslaget ändrats och varit på granskning mellan 5 september - 3 oktober 2016 på stadsbiblioteket, museet, i stadshusets foajé samt på Landskrona stads hemsida.


Övergripande bild på den nya stadsdelen Norra Borstahusen. Området Tomaten visas i rött.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att invända mot detaljplan för kvarteret Tomaten, Landskrona stad.

Miljöpartiet inkom med ett särskilt yttrande.

Granskning av detaljplan för del av Borstahusen 1:1, Bovieran

Detaljplanens syfte är att pröva planerna på att bygga nya bostäder intill Kung Hans väg. Detaljplanen ligger också till grund för att förbereda gator till de nya bostäderna samt ett grönområde för dagvattenhantering och en mindre yta för teknisk anläggning. Dessutom ska detaljplanen se över lämpligheten att bygga skola/bostäder/vård/kontor i de sydvästra delarna av planområdet.

Detaljplanen var på samråd den 4 maj - 4 juni 2016 och har därefter ändrats efter att 14 yttranden inkom från berörda förvaltningar och sakägare. Förslaget har nu varit på granskning mellan 12 september - 10 oktober 2016 på stadsbiblioteket, museet, i stadshusets foajé samt på Landskrona stads hemsida.

Placering för del av Borstahusen 1:1 - Bovieran.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att invända mot detaljplan Borstahusen 1:1 – Bovieran.

Ny godstaxa hos Ventrafiken från 1 januari 2017

För att undvika olika avtal med sina kunder vill Rederi AB Ventrafiken att kommunfullmäktige fastställer en taxa för godstrafik som ska gälla alla kunder. Samtidigt ska de som i större omfattning transporterar gods via Ventrafiken ges möjlighet till ett lägre pris.

Godstransporter definieras som fordon som är bredare än 2,1 meter och/eller längre än 5,5 meter. Ventrafikens förslag på godstaxa beräknas per löpmeter för fordonen. Förslaget är att priset blir 90 kronor per löpmeter inklusive moms. Priset inkluderar föraren.

De kunder som har köpt mer än 400 löpmeter under ett kalenderår får 45 kronor rabatt, inklusive moms, per löpmeter under resten av kalenderåret.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att fastställa Rederi AB Ventrafikens förslag till ny taxa för godstrafik från och med 1 januari 2017.

Minoritetsåterremiss - organisation för tillväxt och effektivare välfärd

I sammanfattningen av kommunstyrelsens sammanträde den 8 september beskrevs förslaget till Organisation för tillväxt och effektivare välfärd: Klicka här för att läsa sammanfattningen.

Förslaget gick vidare till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016 där det blev en minoritetsåterremiss med motiveringen "att ärendet återremiteras till alla kommunala bolag, nämnder och förvaltningar för att få in synpunkter på den nya omorganisationen".

Stadsledningskontoret anser att då förslag till bolagskoncern och bolagsstyrningsmodell är en ren ägarfråga, så är det tveksamt om en återremiss till bolagen skulle tillföra något mervärde i ärendet. Bolagen har fått information via ägarsamråd om stadsledningens uppdrag att se över bolagsstrukturen. Samtliga ordföranden och verkställande direktörer i de kommunala bolagen har också blivit inbjudna att ta del av information om det liggande förslaget.

Förslaget innebär inte heller någon förändring i nämndernas uppdrag eller reglemente utan är enbart ett förslag hur kommunstyrelsen bör organisera sin egen förvaltning för ökad effektivitet.

När det gäller information om utredningsuppdragen har dessa under arbetets gång tagits upp vid förvaltningschefsträffar och vid central samverkan med de fackliga organisationerna.

Beslut
Liberalerna föreslog att besluta i enlighet med de förslag som redovisats i kommunstyrelsens förslag från den 8 september 2016, § 107.

Sverigedemokraterna yrkade bifall till förslaget med ett tilläggsyrkande.

Socialdemokraterna yrkade avslag till förslaget och inkom med ett eget förslag om att remittera ärendet till samtliga nämnder och till de hel- och delägda bolag som innefattas i förslaget om bolagskoncern.

Beslutet gick till votering som slutade med åtta röster (L, M, MP, SD) för beslut i enlighet med de förslag som redovisats i kommunstyrelsens förslag från den 8 september 2016, § 107  med tilläggsyrkandet från Sverigedemokraterna och fem röster (S) mot förslaget.

Socialdemokraterna inkom med en skriftlig reservation.

Bolagsbildning för kompetensförsörjning och ökad sysselsättning inom det lokala näringslivet

Kommunstyrelsen beslutade 17 mars 2016 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att skapa en projektorganisation som ska arbeta för lägre arbetslöshet.

Därefter beslutade kommunstyrelsen 12 maj 2016 att ge stadsledningskontoret uppdraget att undersöka förutsättningarna att bilda bolag tillsammans med privata företagare i Landskrona. Syftet är att kartlägga näringslivets behov av arbetskraft och kompetens, så att detta kan matchas med utbildning och andra åtgärder som kan leda till lägre arbetslöshet.

Stadsledningskontoret har nu undersökt förutsättningarna för att bilda ovan nämnda bolag och presenterade förslaget på dagens sammanträde i kommunstyrelsen. 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog bland annat kommunfullmäktige besluta

att Landskrona stad bildar ett helägt kommunalt bolag för att möjliggöra kompetensförsörjning och ökad sysselsättning inom det lokala näringslivet

att aktiebolagets firma (företagsnamn) ska vara Tillväxt Landskrona AB under förutsättning att det inte föreligger några formella hinder

att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna aktier om sammanlagt 10 miljoner kronor, varav l miljon kronor ska tillföras bolagets aktiekapital och 9 miljoner kronor ska tillföras fritt eget kapital/överkursfonden

att tillsätta en styrelse i Tillväxt Landskrona AB bestående av 9 ledamöter, varav 5 ledamöter ska vara förtroendevalda, 3 ledamöter från näringslivet och 1 ledamot från Arbetsförmedlingen.

Socialdemokraterna yrkade bifall till liggande förslag men med ett tilläggsyrkande om ytterligare en att-sats.

Beslutet om tilläggsattsatsen gick till votering som slutade åtta för att avslå tilläggsattsatsen (L, M, MP, SD) och fem för tilläggsattsatsen (S).

Socialdemokraterna lämnade en skriftlig reservation.

Miljöredovisning 2015
Miljöredovisningen görs årligen. Den fungerar som ett stöd för beslutsfattare och handläggare när hänsyn ska tas till olika miljöaspekter.

Lanskrona stad har en vision om att hela energiverksamheten ska vara ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samt fossilfri till år 2050. Årets miljöredovisning har fokus på en miljövänlig livsstil med en fördjupning i hållbara transporter, livsmedel, avfall och energieffektiva byggnader.

Miljöredovisningen berättar också om det arbete som sker inom miljöledning, till exempel genom personalutbildningar, hållbara energisystem och förslag på miljövänligare transportalternativ för Landskrona stads personals resor i arbetet.

För dig som vill läsa miljöredovisningen i sin helhet så kommer den att läggas ut på miljöförvaltningens sidor på Landskrona stads hemsida när den är beslutad i kommunfullmäktige: Klicka här för att komma till miljöförvaltningens sidor.  

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna 2015 års miljöredovisning för Landskrona stad.

Kommunstyrelsen beslutade även att ge teknik- och servicenämnden i uppdrag att utreda vilka hinder som finns för de som kör mycket bil i tjänsten att utnyttja staden bilpool och hur man kan undanröja dessa hinder samt

att överlämna nedanstående att-satser till budgetberedningen för handläggning:

  • att uppdra till teknik- och servicenämnden att till budgetåret 2017 öka andelen elbilar i stadens bilpool samt under 2017 ta fram en plan för hur andelen skall kunna öka även efter 2017 fram till 2020,
  • att uppdra åt teknik- och servicenämnden att genomföra åtgärder som innebär att andelen ekologiska livsmedel av livsmedelsbudgeten från och med 20177 ökar med minst 5 % per år,
  • att uppdra till samtliga nämnder att redovisa hur de kan bidra till att målet 50 % ekologiska livsmedel 2020.

Intresserad av att följa ärendena vidare?
Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr