Sammanfattning av kommunstyrelsen den 26 november

På kommunstyrelsen den 26 november 2015 antogs bland annat Landskrona stads översiktsplan. Med anledning av vissa förändringar sedan i somras så antogs även och reviderad Fullmäktigeplan 2016-2018 med budget 2016. En sammanfattning av dessa och ett antal andra ärenden från dagens sammanträde kan du läsa nedan.

Arrendeavtal för Borstahusen 1:1
Landskrona NSF Scoutkår (Scouterna) har sin föreningslokal på Erikstorpsvägen. I och med stadens planer att bebygga området med bostäder (Strandbyn) så har nya platser för scouternas verksamhet eftersökts. Nu har Landskrona stad och Scouterna enats om att Scouterna arrenderar en stuga på Kopparhögsvägen (tidigare Brukshundsklubben) med intilliggande mark. Arrendeavtalet är på 10 år och Scouterna betalar samma arrendeavgift som på den gamla platsen, alltså 350 kr/år + index. 

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna arrendeavtal mellan Landskrona stad och Landskrona NSF Scoutkår.

Antagande av Landskrona stads översiktsplan
Landskrona stad har påbörjat ett omfattande stadsförnyelsearbete. För att skapa en helhetsbild av stadens rumsliga möjligheter och utmaningar pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Målsättningen är att ta fram en vision och en långsiktig stadsbyggnadsstrategi som sträcker sig till år 2030. Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 2015-04-23 - 2015-06-17.

I ett tidigare nummer av Landskrona Magasinet skrev vi om arbetet med översiktsplanen. Denna artikel hittar du här: http://np.netpublicator.com/netpublication/n93151517/16

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta planförslaget Översiktsplan Landskrona stad.

Reviderad fullmäktigeplan 2016-2018 med budget 2016
Den 17 juni tog kommunfullmäktige beslut om Fullmäktigeplan 2016-2018 med budget för 2016. Sedan dess har vissa förutsättningar förändrats, vilket lett till att kommunstyrelsen tog beslut om två revideringar i fullmäktigeplanen idag.

Det som förändrats är att staden sannolikt inte kommer att få lika många nya invånare under 2015 som tidigare prognos visat. Detta betyder att skatteintäkterna blir lägre än vad som budgeterats. Utöver detta så har staten gjort förändringar i de generella statsbidragen. Staten har även tillskjutit tillfälliga medel till kommunerna år 2015-2016 för kostnader som en följd av ökat mottagande av människor på flykt. Det innebär att resultatet i budget 2016 uppgår till 20,1 miljoner kronor, vilket är en försämring med 8,4 miljoner kronor jämfört med beslutet som togs i juni. 

Socialdemokraterna avstod från att delta i beslutet och inkom med ett särskilt yttrande.

Sverigedemokraterna avstod från att delta i beslutet.

Tillsättning av tjänsten som förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutade att utse Kjell Thoresson till förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen som han tillträder den 1 januari 2016. Kjell Thoresson har innehaft tjänsten som tillförordnad förvaltningschef sedan 2014-12-01.

Intresserad av att följa ärendena vidare?
Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor på landskrona.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén