Sammanfattning av kommunstyrelsen den 6 april 2017

Sjukhuskvarteret.jpg

Här sammanfattar vi några av de ärenden som man beslutade kring på dagens sammanträde i kommunstyrelsen.

Köpeavtal gällande Citadellstaden 1:1 (Kvarteret Björnen i Norra Industriområdet)

Van Der Graaf Scandinavia AB bedriver import och försäljning av motorer till rullband och vill flytta sin verksamhet till Landskrona. För bolaget finns passande industrimark i Norra Industriområdet om cirka 1500 kvadratmeter som idag ägs av Landskrona stad. Ett köpeavtal har tagits fram där Van Der Graaf Scandinavia AB betalar 360 000 kronor för marken. Med markköpet följer även en byggplikt som innebär att bolaget inom överenskommen tid ska påbörja och slutföra byggnader på den köpta marken samt flytta sin verksamhet till platsen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Landskrona stad och Van Der Graaf Scandinavia AB om cirka 1500 kvadratmeter industrimark i Norra Industriområdet.

Markförvärv av Säbyholm 1:16 och del av Säbyholm 1:12 samt bildande av helägt kommunalt aktiebolag för Hilleshögs Park

Landskrona stad har tecknat avtal med Syngenta Seeds AB gällande köp av mark och lokaler vid Säbyholmsvägen i norra Landskrona. Syftet med köpet är att planera för en företagspark för ett flertal mindre tjänsteföretag. Området omfattar cirka 14 hektar.

Markområdet som ingår i köpet föreslås överföras till ett kommunalt bolag (dotterbolag till Landskrona Stadshus AB) tillsammans med 42 hektar angränsande kommunägd mark. Det nybildade bolaget får i uppdrag att genomföra exploateringen av området och skapa en företagspark.

Orienteringskarta: Rött område markerar området för köpeavtalet.Orienteringskarta: Rött område markerar området för köpeavtalet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog bland annat kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtal mellan Syngenta Seeds AB och Landskrona stad gällande fastigheten Säbyholm 1:16 samt del av Säbyholm 1:12,

att bevilja kommunstyrelsen ett anslag om 20 miljoner kronor för köp av fastigheten Säbyholm 1:16 och del av Säbyholm 1:12 samt 4,1 miljoner kronor för övriga åtaganden enligt köpeavtalet och administrativa kostnader i samband med köpet,

att medge samt uppdra åt Landskrona Stadshus AB att bilda alternativt förvärva ett aktiebolag (dotterbolag) som ska ha ett aktiekapital om 50 000 kronor.

Samråd gällande detaljplan för fastigheten Sjukhuskvarteret 18 och 19 med flera

Det vitmarkerade området visar plats för detaljplan Sjukhuskvarteret 18 och 19 med fleraDet vitmarkerade området visar plats för detaljplan Sjukhuskvarteret 18 och 19 med flera.

Stadsbyggnadsnämnden har skickat förslag till detaljplan för fastigheten Sjukhuskvarteret 18 och 19 med flera på samråd. Detaljplanen ska se över möjligheten till bostäder, skola, förskola, centrum och vård inom planområdet. Planförslaget innefattar också att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, att säkerställa den allmänna tillgången till området samt att göra området mer tillgängligt för gående och cyklister.

samråd
Samråd är första delen i beslutsprocessen för detaljplanen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot detaljplan för fastigheten Sjukhuskvarteret 18 och 19 med flera.

Fria resor i begränsad omfattning inom Skånetrafikens alla trafikslag inom Landskrona kommun för pensionärer 70+

Teknik- och servicenämnden föreslår att införa fria resor för ålderspensionärer från 70 år med start den 1 juli 2017. De fria resorna ska gälla Skånetrafikens alla trafikslag inom kommungränsen, vilket innefattar buss i både stads- och regiontrafik samt tåg. De fria resorna gäller alla veckodagar klockan 09.00–15.00 och 18.00–06.00.

Förslaget är en del i en kollektivstrategi som Landskrona stad tagit fram i samverkan med Skånetrafiken och Nobina. Genom att införa fria resor från 70 år inom föreslaget tidsintervall så kan kostnaderna begränsas samtidigt som satsningen fokuserar på pensionärer med störst behov. Kostnaden per helår uppskattas till 3,2 miljoner kronor. I budget för 2017 finns redan 2 miljoner kronor avsatta.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från den 1 juli 2017 införa fria resor inom Skånetrafikens alla trafikslag inom kommungränsen enligt ovan,

att för 2017 ombudgetera 1,6 miljoner kronor från kommunstyrelsens anslag för kollektivtrafiksatsningar till teknik- och servicenämnden,

samt att helårseffekten på 3,2 miljoner kronor beaktas i budget 2018.

Socialdemokraterna inkom med särskilt yttrande.

Revidering av fritidsnämndens reglemente gällande ansvaret för civilsamhället

I både det kortsiktiga och långsiktiga arbetet med flyktingmottagande så har fritid- och kulturförvaltningen tidigare fått i uppdrag av kommunstyrelsen att bygga samverkan mellan staden och civilsamhället. I uppdraget ingår bland annat inventering och samordning av det civila samhällets aktiviteter och initiativ inom flyktingmottagandet, migration och integration. Uppdraget innefattar också att ta fram riktlinjer för föreningsstöd i flyktingmottagandet.

Ansvaret för detta bör organisatoriskt ligga under fritidsnämnden och därför har ett förslag på nytt reglemente tagits fram där detta ansvar tydliggörs.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att anta reviderat reglemente för fritidsnämnden,

samt att finansiering hänskjuts till budgetberedningen för ställningstagande.

Revidering av lokala torghandelsföreskrifter

Nytt förslag på torghandelsföreskrifter har tagits fram. Förslaget innebär att de börjar gälla den 1 juni 2017. I ändringarna ingår bland annat:

  • Att torghandel får ske mellan 07.00–14.00 på vardagar (tidigare till 18.00) och 07.00– 14.00 (tidigare 15.00) på lördagar.
  • Att varor och redskap ska vara undanplockat senast 30 minuter (tidigare en timme) efter försäljningstidens slut. Även avfall ska vara sorterat och bortforslat senast 30 minuter efter försäljningstidens slut.
  • På Rådhustorget får endast livsmedel och växter säljas.

De fullständiga, reviderade torghandelsföreskrifterna kommer att läggas ut på Landskrona stads hemsida när de antagits i kommunfullmäktige.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av de lokala torghandelsföreskrifterna.

Minoritetsåterremiss – AB Landskronahems förslag till förvärv av lägenheter i Koppargården samt försäljning av lägenheter i Silvergården

AB Landskronahem beslutade vid sitt styrelsesammanträde 2017-02-27 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljningen av fastigheten Silverängen 1 samt att godkänna förvärvet av fastigheten Kopparängen 3.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-03 att återremittera ärendet (minoritetsåterremiss) med motiveringen att få en oberoende värdering av fastigheterna på Koppargården 3.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna AB Landskronahems begäran om försäljning av fastigheten Silverängen 1,

samt att godkänna förvärvet av fastigheten Kopparängen 3.

Beslutet gick till votering som slutade åtta för förslaget (L, M, MP, SD) och fem mot förslaget (S).

Socialdemokraterna lämnade en skriftlig reservation. 

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr