Sammanfattning av kommunstyrelsen den 7 april 2016

Här följer en sammanfattning av dagens beslut om köpeavtal för Semestern 1 och del av Borstahusen 1:1. Samt för Landskrona stads synpunkter på Region Skånes strategi för ett hållbart transportsystem.

Köpeavtal för Semestern 1 och del av Borstahusen 1:1
Den 27 januari 2014 antog kommunfullmäktige en ny detaljplan för del av Borstahusen 1:1 (Strandbyn). Därefter tecknades markanvisningsavtal (optionsavtal) med tre byggherrar som godkändes av kommunfullmäktige.

En av dessa byggherrar, HSB Landskrona ekonomisk förening (HSB) planerar byggstart vår/sommar 2016.

HSB har planerat för att bygga i två etapper. Då det är stor efterfrågan på bostäderna så gör HSB bedömningen att det är lämpligast att bygga första etappen och andra etappen parallellt.

Ett köpeavtal har därför tagits fram enligt de villkor som finns i markanvisningsavtalet. Markköpet är uppdelat i två delar; fastigheten Semestern 1 och del av Borstahusen 1:1.

Totalt for markköpet betalar HSB 4 860 000 kronor. 

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtal enligt ovan.

Landskrona stads synpunkter på Region Skånes strategi för ett hållbart transportsystem 
Region Skåne har skickat ett förslag på en strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Landskrona stad har nu fått möjlighet att ge sina synpunkter på strategin. Nedan följer en sammanfattning av dessa synpunkter.

Inledningsvis har utvecklingsenheten på Landskrona stad ett antal generella synpunkter på strategin.  

Den bör kopplas tydligare till generella utvecklingsmål för Skåne
Den innehåller alltför många principer utan slagkraft
Utgångspunkterna för förhandling mellan kommunerna och regionen bör bli tydligare 
Det bör tas fram en konsekvensanalys för vad som kan inträffa om vissa investeringar i   infrastrukturen inte blir av. 

Utöver detta så har Landskrona stads utvecklingsenhet en tydlig linje gällande framtidens utveckling av järnvägen: nämligen förslaget om Europaspåret. Europaspåret är en utredning som genomförts av Landskrona stad om en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn som en helhetslösning för såväl Europa, Norden och Öresundsregionen. I svaret till Region Skåne presenteras därför även nyttoanalysen av Europaspåret. 

Fullständig bakgrund, beskrivning och analys av Europaspåret går att läsa på www.europasparet.se

Utvecklingsenheten anser även att det behövs en samlad planering av transportsystemet i Öresundsregionen. Bland annat på grund av de konsekvenser som kan uppstå om Ring 5 i Danmark stoppas. Ring 5 är planerna på att möjliggöra en framtida motorväg från Helsingör via Själland till Köge. Det finns starka uppfattningar om att Ring 5 ska upphävas vilket skulle innebära stora förändringar i förutsättningarna för en framtida Helsingborg- Helsingör-förbindelse. Det är därför viktigt att Sverige förstärker överläggningarna med den danska transportministern om hur vi kan utveckla och möjliggöra alternativa lösningar för framtida förbindelser mellan våra länder.

Landskrona stads synpunkter på strategin kan sammanfattas med att:
En svensk-dansk infrastrukturkommission bör tillsättas.
Europaspåret bör vara en del i de fortsatta nationella utredningar som görs kring en ny förbindelse över Öresund.
Region Skåne bör se över handlingen enligt de allmänna synpunkterna ovan.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna yttrandet i enlighet med utvecklingsenhetens förslag.

Landskrona stad har tidigare i år även lämnat remissvar till Trafikverket gällande planeringen av infrastruktur för transporter i Sverige för 2018-2029 (kommunstyrelsens sammanträde 11 februari 2016), samt till Sverigeförhandlingen (kommunstyrelsens sammanträde 17 mars 2016) där man argumenterar för Europaspåret och en svensk-dansk infrastrukturkommission.

Intresserad av att följa ärendena vidare?
Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor på landskrona.se.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén