Kommunstyrelsen den 9 februari 2017

Organisten.jpg

Här sammanfattar vi några av de ärenden som man beslutade kring på dagens sammanträde i kommunstyrelsen.

Markanvisningsavtal för verksamhetsetablering på del av Kronan: Örja 30:2 och Örja 2:2.

Företagsområdet Kronan utmed E6 och väg 17 har ett nära läge till god kommunikation. Området är intressant för företag med mycket transporter att etablera sig på. Verdion Properties Limited Partnership (Verdion) är ett internationellt företag vars affärsidé är att bygga och förvalta verksamhetslokaler. Verdion har etablerat ett stort antal fastigheter i världen och ser Kronan som ett mycket intressant område. För att kunna marknadsföra och leta framtida hyresgäster behöver Verdion vara säkra på att de i ett senare skede kan köpa aktuell mark. Verdion och staden har därför tagit fram ett markanvisningsavtal som ger Verdion en köpoption under 13 månader.

Optionen gäller ett område på cirka 60 000 kvadratmeter och köpeskillingen kommer att vara 250 kr/kvm plus indexuppräkning. Om Verdion utnyttjar sin option måste de börja bygga och starta verksamhet inom en viss tid. 

Markanvisningsavtal för verksamhetsetablering på del av Kronan: Örja 30:2 och Örja 2:2.Plats för markanvisningsavtal med Verdion för del av Kronan: Örja 30:2 och Örja 2:2.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna markanvisningsavtal med Verdion Properties Limited Partnership gällande del av fastigheterna Örja 30:2 och 2:2, samt

att bemyndiga mark- och exploateringschefen rätt att vid behov och på samma villkor förlänga avtalet maximalt 12 månader.

Detaljplan för samråd: Organisten 1 i Asmundtorp, Landskrona
Planområdet, som ligger centralt i Asmundtorp, utgörs i dag av bostäder, verksamhetslokaler och öppna grönytor. Planförslaget ska ge möjlighet till förtätning av bebyggelse och omfattar 30 nya bostäder i form av radhus eller lägenheter, bevarande av delar av befintligt grönområde, möjlighet till nya parkeringsplatser, nytt miljöhus samt ny transformatorstation.

Planförslaget finns under samrådstiden 19 januari 2017 – 16 februari 2017 på stadsbiblioteket i Landskrona, ICA Nära i Asmundtorp, i stadshusets foajé samt på Landskrona stads hemsida.

Röd markering visar placering för Organisten 1Röd markering visar placering för Organisten 1.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot detaljplan för Organisten 1, Landskrona stad.

Avsiktsförklaring med Serneke Projektstyrning AB gällande Karlslund 1:1 samt uppdrag om framtagande av detaljplaner

Ett förslag till avsiktsförklaring har tagits fram mellan staden och Serneke Projektstyrning AB om utveckling av idrottsområdet i Karlslund. Avsiktsförklaringen ger Serneke ensamrätt att förhandla med staden om köp av framtida kvartersmark inom ett avgränsat område. Samt att tillsammans med staden utreda förutsättningarna för en framtida utveckling av området.

Karlslundsprojektet omfattar idrottsområdet och bostadskvarteren öster om idrottsområdet. För att genomföra utvecklingen av idrottsområdet och samtidigt vända en pågående negativ trend inom bostadsområdena så föreslås fysiska förändringar i infrastruktur och kvartersstruktur, samt ett tillskott av bostäder med upplåtelseformen av bostadsrätter och äganderätter.

För att genomföra dessa förändringar behöver arbetet med nya detaljplaner påbörjas.

Parallellt med de fysiska förändringar som föreslås kommer insatser för ökad trygghet, utbildning och egenförsörjning att fortsätta och bli intensivare.

Streckat område markerar platsen för det område som avsiktsförklaringen berörStreckat område markerar platsen för det område som avsiktsförklaringen berör.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslag till avsiktsförklaring mellan staden och Serneke Projektstyrning AB som reglerar parternas intentioner avseende utveckling inom området och som ger Serneke ensamrätt att förhandla med staden om förvärv av framtida kvartersmark inom ett avgränsat område, se karta ovan, samt

att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en eller flera detaljplaner for att utveckla Karlslundsområdet både avseende utveckling av idrottsområdet men också utveckling av nya och befintliga bostadskvarter.

(S) inkom med tilläggsyrkande vilket avslogs med siffrorna åtta (L, M, MP, SD) fem (S).

Intresserad av att följa ärendena vidare?
Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr