Sammanfattning av kommunstyrelsens möte den 8 oktober

Carina Leffler har utsetts till ny stadsdirektör, Landskronas nya vägval har diskuterats och planer på nya bostäder vid Norra Infartsgatan. Det var några av de beslut som togs i kommunstyrelsens möte under torsdagen.

Planer på nya bostäder vid Norra Infartsgatan

Holding i Västerparken AB planerar att uppföra totalt cirka 33 bostäder, varav 13 marklägenheter i radhusform och 20 lägenheter i gathusform på ett område vid Norra Infartsgatan, se karta. 
Bolaget har tidigare haft ett markreservationsavtal som gett bolaget rätt att köpa fastigheterna Florens 1, Verona 1, Turin 1 och Venedig 1. Denna rätt har nu bolaget påkallat och ett köpeavtal har tagits fram med markreservationsavtalet som grund.
För marköverlåtelsen ska bolaget erlägga en köpeskilling om 5 miljoner kronor plus indexuppräkning. Tillträde till fastigheterna ska ske när bolaget uppnått en försäljningsgrad motsvarande 60 procent av det totala antalet bostäder. Om tillträde inte skett senast den 1 september 2021 äger respektive part rätt att häva köpet, handpenningen ska då tillfalla staden.
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till köpeavtal.

Justering av VA-taxa (vatten- och avloppstaxa)

Vatten- och avloppsverksamheten i Landskrona stad finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan, inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. VA-avgifterna beslutas av kommunfullmäktige.
 
Det regionala samägda VA-bolaget NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) har lämnat förslag på justering av VA-taxan från och med den 1 januari 2021. NSVA presenterade sin affärsplan för åren 2021-2023 för teknik- och fritidsnämnden i maj 2020, varefter affärsplanen antogs och ekonomidelen överlämnades till kommunstyrelsen.
 
Affärsplanen innebär behov av justeringar av VA-taxan vilka främst beror på kommande investeringar i den kommunala VA-anläggningen. Investeringarna i affärsplanen kommer att beaktas i stadens fullmäktigeplan. Eftersom behovet av nu föreslagen taxejustering överstiger indexuppräkning för brukningsavgifter föreligger behov av beslut i kommunfullmäktige.
 
Föreslagen taxeändring innebär en höjning av brukningsavgiften för typhus A (villa) med 16 kronor/ månad och för typhus B (flerfamiljshus) med 192 kronor/månad.
Föreslagen taxeförändring av anläggningsavgiften innebär för typhus A (villa) 1 575 kr och för typhus B (flerfamiljshus) 1 891 kronor.
 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2021 justera avgifterna i VA-taxan enligt teknik- och fritidsnämndens beslut.

Landskronas vägval 2020

2010 antog kommunstyrelsen en utvecklingsstrategi för Landskrona stad. Utgångspunkten baserades på en grundlig analys. Analysen pekade på djupgående obalanser inom boende och näringsliv med långtgående negativa konsekvenser som högt bidragsberoende, låg skattekraft, hög arbetslöshet, svaga skolprestationer, hög kriminalitet och ett dåligt rykte i omvärlden. I åtgärdsprogrammet Landskronas Vägval lades kursen för att angripa och åtgärda Landskronas mest grundläggande strukturella problem.
 
Strategin kan kort sammanfattas i tre punkter:
1. Vi ska bygga attraktivt.
2. Vi ska lyfta Centrum, Öster och Karlslund.
3. Vi ska vara attraktiva för företag och näringsverksamhet.
 
Landskrona har sedan vägvalet antogs genomgått en stor positiv förändring. Från en stad i utförsbacke, med en djupgående problematik och stagnation, till en dynamisk stad med kraft och förmåga att driva utvecklingen i positiv riktning. Även om mycket har förbättrats präglas Landskrona fortfarande av många och djupgående problem som måste lösas innan vi nått målet – en stad på egna ben och i balans.
 
Landskronas vägval 2020, Treklöverns förslag till nytt vägvalsprogram, innefattar en beskrivning av de omvärldsförändringar som kommer att prägla vår framtid samt de ansatser som behövs vidtas inom områdena tillväxt, välfärd, trygghet, klimat och folkhälsa. Vägvalsprogrammet innehåller en analys av fem trender som bedöms som troliga och som ligger till grund för våra ställningstaganden inom fem utvecklingsområden.
 
Beslut
Med hänvisning till dokumentet Landskronas Vägval 2020, föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta:
 
Tillväxt
att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att för att upprätthålla en hög planberedskap identifiera nya områden för både bostäder och näringsverksamhet.
 
Framtida välfärd
att stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att ansvara för och genomföra ett arbete med målet att Landskrona stad ska tillhöra de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige.
 
att stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att ansvara för och genomföra ett arbete med målet att Landskrona stad ska tillhöra de 25 procent av kommunerna i Sverige med högst kvalitet.
 
Trygghet
att stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att samarbetsavtalet mellan staden och polisen som förebild intensifiera samarbetet kring trygghet med myndigheter, till exempel Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tullverket, Försäkringskassan och Migrationsverket.
 
Klimat
att stadsledningsförvaltningen, i samarbete miljöförvaltningen och andra berörda förvaltningar, får i uppdrag att ta fram förslag till etappindelade mål för sänkning av koldioxidutsläppen i Landskrona genom framtagande av en koldioxidbudget, eller liknande.

att stadsledningsförvaltningen, i samarbete med andra förvaltningar, får i uppdrag att ta fram en plan för att öka ambitionen gällande det förnyelsebara inslaget i den energi som används, både av Landskrona stad och i Landskrona i stort.
 
Folkhälsa
att stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att formulera en stadsövergripande strategi för stärkt folkhälsa i Landskrona och att arbetet ska bedrivas genom konkreta insatser och med mätbara mål.

att genom stadsledningsförvaltningen leda ett särskilt arbete kring folkhälsan bland Landskrona stads anställda.
 
Gemensamt för ovanstående utvecklingsområden
att stadsledningskontoret vidtar de åtgärder som krävs för genomförande av Vägval 2020 och att finansieringen beaktas i fullmäktigeplan med budget år 2021.
att uppdragen i Landskronas Vägval 2020 bryts ner till åtgärder, tidsatta mål och indikatorer i framtida fullmäktigeplaner med budget från och med budgetår 2021 och att genomförandet skall vara klart senast 2025.

Karlslund – för föreningar och folkhälsa
Den koncerngemensamma investeringsutgiften för att anpassa Karlslundsområdet i enlighet med intentionerna i Vägval 2020 uppskattas till mellan 500–800 miljoner kronor. Ett specificerat kalkyleringsunderlag måste tas fram innan slutligt beslut om Karlslundsprojektets innehåll och totalutgift kan fastställas av både kommunfullmäktige och Landskrona stads bolagskoncern Stadshus AB. Val av organisationsform och tillhörighet inom Landskrona stads kommunkoncern är avgörande för projektet och ska utredas. Med beaktande av projektets omfattning måste en tydlig projektorganisation skapas som säkerställer projektets leverans och budget.
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att skapa en projektorganisation som säkerställer Karlslundsprojektets leverans och budget.
 

Carina Leffler har utsetts till ny stadsdirektör

För att stärka fokus på arbetet med att förbättra kvaliteten inom de kommunala kärnverksamheterna har biträdande stadsdirektör Carina Leffler utsetts till ny stadsdirektör.
 
Det övergripande målet med Landskronas första vägval, antaget 2010, var att skapa tillväxt och förutsättningar för tillväxt i Landskrona. I detta arbete har nuvarande stadsdirektör Christian Alexandersson haft en viktig roll och arbetet har varit framgångsrikt.

Under 2020 har ett arbete pågått med att forma ett nytt politiskt vägval för de kommande åren: Landskronas vägval 2020. Det nya vägvalet fokuserar, vid sidan av tillväxtfrågorna, på utveckling och kvalitet och effektivitet i kommunens kärnverksamheter. Ambitionen är att, mot bakgrund av de demografiska förändringarna med en större andel äldre i befolkningen, kunna leverera bättre välfärd utan att det belastar medborgarna med högre skatt. Detta ställer andra krav på organisationens ledning och innebär att stadsdirektörens roll i stor utsträckning förändras och i högre grad fokuserar på kommunala kärnverksamheter. Efter en tids diskussioner om hur detta arbete ska organiseras kommer Christian Alexandersson att sluta som stadsdirektör. Carina Leffler, tidigare biträdande stadsdirektör, har föreslagits att bli ny stadsdirektör.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att avsluta Christian Alexanderssons anställning och att anställa Carina Leffler som ny stadsdirektör tillika förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André