Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 10 juni

Planer på nya bostäder i Asmundtorp, Pågen vill köpa mark för att bygga ett nytt bageri och Landskrona stads miljöredovisning. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen fattade beslut om på sitt sammanträde den 10 juni 2021.

Derome Hus AB vill bygga kedjehus i Norra Borstahusen

Derome Hus AB vill bygga cirka fem stycken kedjehus på fastigheten Flotten 1 inom detaljplaneområdet Strandstaden i Norra Borstahusen, med upplåtelseformen äganderätt.
Ett markanvisningsavtal har tagits fram som ger Derome Hus AB en köpoption till och med den 31 december 2021.

Dilum vill bygga radhus i Norra Borstahusen
Dilum Borstahusen AB är ett nybildat projektbolag av Dilum AB som vill bygga bostäder inom detaljplaneområdet Landsbyn i Borstahusen.

Bolaget har tagit fram ett projektförslag som visar att cirka 12 radhus ryms inom berörd fastighet.
Ett markanvisningsavtal har tagits fram som ger Dilum Borstahusen AB en köpoption på fastigheten till och med den 31 maj 2022.

Stadstudio planerar för bostäder i centrala Landskrona
Arkitektbyrån Stadstudio har genom bolaget St Görans bostads AB anmält intresse av att uppföra bostäder inom fastigheterna Sankt Göran 10,14 samt del av 29.

Sankt Göran 10, 14 och 29 är tre fastigheter vid Eriksgatan/Vagnmansgatan i centrala Landskrona som tidigare varit bebyggda med bostäder. Fastigheterna är planlagda för bostadsändamål, men saknar bebyggelse idag.

Bolaget avser att uppföra ett flerbostadshus med cirka åtta lägenheter, tre radhus och fem gathus med upplåtelseformen bostadsrätt.
Ett markanvisningsavtal har tagits fram som ger bolaget köpoption fram till och med den 31 mars 2022.
 
Planer på nya kedjehus i Västra Möinge, Asmundtorp
En detaljplan för del av Asmundtorp 1:275 och 29:2 håller på att tas fram och beräknas preliminärt kunna antas under hösten 2021. Detaljplanen möjliggör byggnation av bostäder av skilda slag samt skola/förskola.

EH Mark 1 AB/Eksjöhus Bostad har visat intresse av att på sikt köpa delar av fastigheterna Asmundtorp 1:275 och 29:2 för att uppföra bostäder i form av kedjehus. Bolaget är intresserade av att uppföra kedjehus med totalt ca 26 bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt.
Staden har tagit fram förslag till markanvisningsavtal som ger bolaget en köpoption till och med den 30 april 2023.

Beslut om tomtpriser i Landsbyn, Norra Borstahusen, för försäljning till tomtkön
Detaljplanen för Landsbyn i Norra Borstahusen finns antagen och planen ger bland annat möjlighet för småhusbebyggelse. Elva tomter inom kvarteren Skiftet, Tegen och Betsådden har styckats av och planen är att de nu ska säljas via stadens tomtkö.
Villkoren för samtliga tomter till tomtkön ska vara lika och följa sedvanliga avtalsvillkor. Under hösten 2021 kommer utbyggnad av lokalgator och ledningar färdigställas och området är därmed klart för försäljning.

Fastigheterna som säljs via tomtkön är mellan 607 och 734 kvm stora. Köpeskillingen har fastställts till 1 600 000 kronor för de tomter som uppgår till cirka 600 kvadratmeter och till 1 800 000 kronor för tomterna som uppgår till ca 700 kvadratmeter.

Samtliga personer i tomtkön får information om tomtsläppet och uppmanas anmäla sitt intresse om sådant finns. Av de som anmäler sitt intresse får den med bäst köplats välja tomt först och så vidare. Om alla tomter inte blir sålda kommer resterande säljas via mäklare.
 
Bagerikoncernen Pågen vill köpa mark för att etablera ett nytt bageri i Landskrona
Pågenkoncernen är i behov av att uppföra en ny bagerianläggning och bolaget har därför framfört önskemål om att förvärva den totala tillgängliga ytan av blivande kvartersmark inom den nya detaljplanen för fastigheten Örja 1:9, norra. Fastigheten ligger öster om Landskrona station, intill DSV:s logistikanläggning i närheten av E6.
Möjlighet att expandera ytterligare är av största vikt för koncernen och att i framtiden kunna utveckla fastigheten med tillkommande etapper.

Avtalet reglerar en byggnationsplikt som innebär att komplett byggnadsstomme ska vara klar inom tre år från det senaste datum då detaljplanen vunnit laga kraft, eller att miljötillstånd vunnit laga kraft.

Miljöredovisning för Landskrona stad
Miljönämnden har överlämnat miljöredovisning för år 2020 för Landskrona stad. I miljöredovisningen ingår bland annat en redovisning av stadens miljömålsarbete.
De fyra miljömålen är hållbara transportsystem, hållbara energisystem, varor och tjänster och utbildning och information.

Inom målet för hållbara transportsystem kan man se en kraftig nedgång av tjänsteresor under 2020 på grund av pandemin. Tydligast var nedgången inom flyg- och tågresor.
 
Inom målet hållbara energisystem är nuläget att Landskrona stads energiproduktion till stor del är fossilfri. Elen som kommunen upphandlar är vindkraftsbaserad.

För varor och tjänster som kommunen köper in finns miljömålet att ekologiskt producerade livsmedel ska utgöra minst 50 procent av budgeten för livsmedelsköp. Under 2020 låg andelen ekologiska livsmedel på 38,4 procent. Arbetet med att minska matsvinnet i olika led pågår.
 
Inom målet utbildning och information finns utbildningsmaterial för miljöutbildningen och miljöledningssystemet tillgängligt på intranätet för nedladdning. I det framtida arbetet ingår att fortsätta utbilda personal och nämnder i miljökunskap, samt att uppdatera stadens kemikalieplan.

Kommunfullmäktige ska ta beslut om miljöredovisningen den 23 juni och den kommer därefter att publiceras på landskrona.se.
 
Här hittar du protokoll och kallelser

Kallelser och protokoll till nämndernas sammanträden finns tillgängliga på:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André