Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober

?? skiss klas klättermus 2.PNG

Här sammanfattar vi några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade kring i dagens sammanträde. Ett av ärendena handlade om en detaljplan för kvarteret Klas Klättermus 2 där staden bland annat planerar för 18 nya radhus.

E-handelsbolag vill köpa del av Örja 30:2 (del av verksamhetsområdet Kronan)

E-handelsbolaget NA-KD har idag sin lagerfunktion i Nederländerna, men beräknar inom kort på grund av sin väldigt starka marknadstillväxt, att dagens lagerlösning inte kommer att vara tillräcklig.

Bolaget planerar därför att utöka sin lagerkapacitet med ett helautomatiserat lager i Landskrona, vilket möjliggör för bolaget att växa ännu mer. Inledningsvis har bolaget behov av cirka 100 heltidsanställda och bedömer att behovet till år 2025 ökat till ca 400 heltidsanställda. Bolagets omsättning år 2018 var 800 miljoner kronor. För detta avser bolaget att köpa ca 61 200 kvadratmeter inom verksamhetsområdet Kronan. Överlåtelseområdet omfattar del av fastigheten Örja 30:2. Köpeskillingen utgör 250 kr/kvadratmeter (cirka 15 300 000 kronor).

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Landskrona stad och Grundstenen 163890 AB varigenom bolaget förvärvar ca 61 200 kvm omfattande del av fastigheten Örja 30:2.

Samråd – detaljplan för fastigheten Klas Klättermus 2, Landskrona stad

samråd.png

Stadsbyggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för fastigheter Klas Klättermus 2, Landskrona stad, på samråd. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att förtäta fastigheten, se kartlänk: Klas Klättermus 2

skiss klas klättermus 2.PNG

Skiss: Arkitektlaget

Detaljplaneförslaget innebär nya byggrätter för två flerbostadshus i 10 plan samt 18 radhus med 2 våningar utmed Segergatan, totalt 86 bostäder. De nya byggnaderna kommer troligtvis att inrymma bostäder, men möjlighet ges även för användningen äldrevård inom planområdet. Planförslaget innefattar dessutom 2 förrådsbyggnader, 2 sophus, 92 parkeringsplatser samt 156 cykelplatser. I planen föreslås att kvartersmarken utökas något österut. Stadsbyggnadsnämndens bedömning är att en förtätning med något högre bebyggelse är positivt för området. Högre byggnader skapar en mer urban känsla och kan utgöra ett positivt tillskott till stadens norra entré.

Genom att förtäta inom befintlig struktur kan kommunikationer, teknisk infrastruktur m.m. utnyttjas på ett optimalt sätt. Inga kostnader uppstår för Landskrona stad för detaljplanens genomförande. Stadsbyggnadsförvaltningen har med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbeskrivning bedömt att genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 § plan- och bygglagen. Stadsledningskontoret anser att detaljplan för fastigheten Klas Klättermus 2, Landskrona stad, harmoniserar väl med stadens utvecklingsplaner i övrigt.

Beslut

Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot detaljplan för Klas Klättermus 2, Landskrona stad

Vägledning för klimatanpassning Landskrona stad

Kommunstyrelsen beslöt den 9 april 2015 att stadsbyggnadsnämnden i samverkan med miljönämnden fick i uppdrag att utreda och kartlägga effekterna av framtidens klimatproblem för Landskrona stad för att därefter upprätta förslag till en konkret handlingsplan.

Den 29 augusti 2017 har stadsbyggnadsnämnden godkänt ”Vägledning för klimatanpassning” samt ”Underlag för klimatanpassning, arbetsmaterial”, vilket har översänts till kommunstyrelsens för antagande. Av stadsbyggnadsnämndens skrivelse framgår bl.a. följande:

Arbetet med en handlingsplan har pågått under 2016-2017. Syftet i detta skede har varit att sammanställa en översikt av behov gällande åtgärder som kan krävas för en klimatanpassning av Landskrona Stad. Uppdraget har avgränsats till de effekter av klimatförändringen som handlar om förhöjda havsnivåer och skyfall och de följder detta kan ge i form av översvämning och erosion. Projektet har omfattat hela kommunens yta och har bedrivits i ett förvaltningsövergripande samarbete mellan kommunala förvaltningar och bolag. Arbetet har i detta skede lett fram till ett dokument som kallas för Vägledning för klimatanpassning, 2017-08-16. Ett mer omfattande dokument finns också, Underlag för klimatanpassning arbetsmaterial 2017-08-16, som innehåller mer detaljerad information och som avses att vidarebearbetas i det fortsatta klimatarbetet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att anta vägledning för klimatanpassningsplan för Landskrona stad samt att utse kommunstyrelsen som samordningsansvarig men att berörda förvaltningar; främst stadsbyggnadsförvaltning, miljöförvaltning, teknik- och fritidsförvaltning samt räddningstjänst på uppdrag av kommunstyrelsen, ges ett utredningsansvar för arbetet.

Intresserade av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under kommunfullmäktiges sidor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Publicerat den av Maria André

Senast ändrad