Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde den 11 april

Här sammanfattar vi några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade kring i dagens sammanträde.

JE Property vill köpa markområde på företagsområdet Kronan för lokaluthyrning till företag och hantverkare

JE Property AB har tidigare tecknat ett markreservationsavtal med staden om att förvärva cirka 6 500 kvadratmeter. Avtalet löpte ut den 1 augusti 2018. Därefter har bolaget tillsammans med staden utarbetat den slutligt aktuella överlåtelseytan om cirka 6 200 kvadratmeter på företagsområdet Kronan. Här planerar JE Property att uppföra byggnader för lokaluthyrning till mindre företag och hantverkare. Ett förslag till köpeavtal för markköpet har nu upprättats.
JE Propertys plan är att uppföra lokaler för uthyrning till företag på verksamhetsområdet Kronan.

Bolaget planerar i en första etapp att bygga två hallar med lokaler varav en uppförs i inledningsskedet. På sikt är avsikten att uppföra även en tredje lokalhall. För detta planerar bolaget förvärva cirka 6 200 kvadratmeter för de första två lokalhallarna, för en köpesumma om 250 kr/kvadratmeter (1 550 000 kronor). Bolaget erhåller samtidigt en markoption i 6 månader från och med tillträdesdatumet, på ytterligare ca 3 900 kvadratmeter för den tredje lokalhallen.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att besluta att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Landskrona stad och JE Property AB genom vilket bolaget köper cirka 6 200 kvadratmeter av fastigheten Örja 30:2 för en köpesumma motsvarande 250 kronor per kvadratmeter, samt får en option i 6 månader från och med tillträdesdatumet, om framtida markförvärv om ytterligare cirka 3 900 kvadratmeter.

OP Gruppen vill köpa markområde på företagsområdet Kronan för att bygga lokaler för maskinförsäljning

OP Gruppen har för avsikt att bedriva försäljning av maskiner/lastbilar för återvinning och entreprenadmaskiner samt verkstadsreparation av dessa på företagsområdet Kronan. För ändamålet planerar bolaget att via sitt fastighetsbolag, 59 Masten Landskrona AB, uppföra lokaler för verksamheten. Bolaget planerar därför att köpa cirka 28 000 kvadratmeter för en köpesumma om 250 kr/kvadratmeter (cirka 7 000 000 kronor).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att besluta att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Landskrona stad och 59 Masten Landskrona AB varigenom bolaget förvärvar ca 28 000 kvadratmeter av fastigheten Örja 30:2 för en köpeskilling motsvarande 250 kronor per kvadratmeter.

Större lokaler för familjecentralen på Storgatan 36 (fastighet Köpmannen 14)

Individ- och familjeförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen fört diskussioner med Region Skåne om behovet av att utöka de befintliga verksamhetslokalerna på Storgatan 36 för att nå en fullvärdig familjecentral. Idag finns Familjecentralen på Storgatan 36 och förfogar över 415 kvadratmeter. Det nya förslaget till hyresavtal innebär att staden ingår ett nytt hyresavtal på 5 års med 3 års förlängning och 9 månaders uppsägningstid. Det nya avtalet innebär att befintlig lokal på Storgatan 36 utökas med 181 kvadratmeter.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt stadsledningskontorets fastighets- och lokalförsörjningsenhet

att teckna nytt hyresavtal med Brinova Köpmannen AB avseende 596 kvm verksamhetslokaler i Köpmannen 14, Landskrona stad samt

att uppdra åt stadsledningskontorets fastighets- och lokalförsörjningsenhet att teckna hyresavtal med Region Skåne avseende 264 kvm verksamhetslokaler i Köpmannen 14, Landskrona stad samt

att den ökade internhyreskostnaden på 217 338 kronor/år för staden fördelas lika och finansieras inom utbildningsnämndens och individ- och familjenämndens befintliga budgetramar under hela hyrestiden.

Landskrona kommunkoncern – policy för användning av plast

Enligt policyn ska Landskrona stad använda sig av plastprodukter där det är det bästa materialet ur ett hållbarhetsperspektiv och på de sätt som innebär minst risker för hälsa och miljö.

Återvinning av plastprodukter ska säkerställas så att påverkan på klimatet undviks och så att plastprodukter inte sprids i naturen.

Enligt riktlinjerna ska varje förvaltning och bolag inom sin verksamhet inventera sin användning av plast i olika produkter en gång per mandatperiod. Inventeringen skall kartlägga de större volymerna i verksamheten. Inventeringen ska sammanställas i en rapport där plastanvändningen ska analyseras utifrån nedanstående riktlinjer.

Stadsledningskontoret delar i stort intentionerna i förslaget till policy och riktlinjer för användning av plast i Landskrona stads förvaltningar och bolag, däremot är man ytterst tveksam om detta behöver regleras i en ny policy och riktlinjer. Enligt stadsledningskontorets uppfattning finns det en risk att ledning och styrning kan uppfattas som otydlig och med bristande samordning om det finns allt för många policys, riktlinjer och handlingsplaner som ska hanteras och följas upp var och en för sig.

Stadsledningskontoret kan konstatera att såväl policy, riktlinjerna som inkomna remissyttranden pekar på att mycket av förslagen bör och kan hanteras i samband med inköp och upphandling. Stadsledningskontorets uppfattning är därför att mycket av intentionerna bör hanteras och inarbetas inom ramen för upphandlingspolicyn.

Övriga åtgärder kan med fördel inarbetas i andra befintliga styrdokument som till exempel Landskrona stads miljöpolicy. Alternativt kan föreliggande förslag till policy och riktlinjer för användning av plast i Landskrona stads förvaltningar och bolag antas i avvaktan på att stadsledningskontoret får i uppdrag att göra en översyn, samordning och revidering av samtliga policy- och styrdokument i staden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta

att anta föreliggande förslag till policy för användning av plast

under förutsättning att kommunfullmäktige antar policyn beslutar kommunstyrelsen för egen del:

att fastställa bifogade riktlinjer för användning av plastprodukter

samt att ge stadsledningskontoret i uppdrag att göra en översyn, samordning och revidering av samtliga policy- och styrdokument i staden.

Intresserad av att följa ärendena vidare?

Om du är intresserad av att följa och ta del av de ärenden som fortsätter till kommunfullmäktige så publiceras dessa handlingar under .

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.